Protokół Nr 13.2015 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej w dniu 22.07.2015 r.


 
                                                                             Boniewo, dnia 22.07.2015 r.
 
 
 
Protokół Nr 13.2015
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 22.07.2015 r.
 
 
Przewodniczący komisji dokonał otwarcia posiedzenia członków komisji mieszkaniowej.         
             W załączeniu lista obecności członków komisji mieszkaniowej w składzie :
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
3/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. Gruntami
 
Pracownik tut. Urzędu Renata Pawłowska poinformowała, że od ostatniego posiedzenia komisji mieszkaniowej do chwili obecnej wpłynęły następujące podania :
- Pana Mariusza Dębka zam. Otmianowo, 87 -851 Boniewo w sprawie odpracowania długu
  z tytułu należności za korzystanie z lokalu mieszkalnego
- Pana Dariusza Niedośmiałek zam. Osiecz Mały 34, 87 – 851 Boniewo o przesunięcie na raty
  zaległej kwoty za czynsz i wodę
- Pani Marleny Chrzanowskiej zam. Osiecz Wielki 34/13, 87-851 Boniewo w sprawie rozłożenia
  na raty zadłużenia za czynsz w wysokości 650,03 zł
- Pani Moniki Jóźwiak  zam. Kaniewo 13, 87-890 Lubraniec w sprawie remontu dachu i sufitu
  w lokalu, który wynajmuje w pałacu w Otmianowie
- Pani Marleny Funk zam. Osiecz Wielki 34/12 w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wymianą 2 szt. okien w lokalu mieszkalnym w pałacu w Osieczu Wielkim.
 
 
Członkowie komisji mieszkaniowej zaopiniowali pozytywnie podanie  Pana Mariusza Dębka zam. Otmianowo, aby spłatę należności z tytułu zadłużenia za korzystanie z lokalu mieszkalnego zamienić formę spłaty zaległości poprzez odpracowanie na rzecz Gminy Boniewo. Przedmiotem świadczenia będą prace remontowe, ale głównie prace porządkowe przy odśnieżaniu w okresie zimowym.Świadczenie zastępcze dłużnik będzie wykonywał w godzinach wskazanych przez Wierzyciela. Ponadto dłużnik jest zobowiązany do uiszczania należności bieżących.
Pozytywnie zaopiniowano podanie Pana Niedośmiałka. Padła propozycja, aby wszystkie zaległości zostały uregulowanie w terminie późniejszym jednak nie później niż do końca bieżącego roku.
Następnie członkowie komisji zapoznali się z sytuacją rodzinną Pani Chrzanowskiej. Z uwagi na ciężką sytuację materialną członkowie wnioskują, aby zaległość wymieniona we wniosku została rozłożona na raty miesięczne pod warunkiem uiszczania należności na bieżąco.
Sprawa naprawy dachu w pałacu w Otmianowie ustalono już wcześniej, że będzie przeprowadzony remont przez firmę Pana Kożuszka z Otmianowa.
Zgodnie z przyjętą zasadą przez tut. Urząd w sprawie zwrotu poniesionych kosztów za zakup i wymianę okien  Pani Funk otrzyma zwrot w wysokości 50% poniesionego wydatku zgodnie z przedłożonych rachunkiem załączonym do wniosku.
Ponadto rozmawiano na temat montażu wkładu kominowego w budynku oficyny w Osieczu Wielkm. Montażu przedmiotowego wkładu dokona kominiarz, któremu zlecono wykonanie tych czynności. Montaż takiego wkładu jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania kominu wielorodzinnego.
Ustalono, że następne posiedzenie komisji mieszkaniowej odbędzie się gdy będą klucze do wolnych mieszkań w celu ich przyznania oczekującym.
 
 
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (20 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 14:25:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443