Protokół Nr 23.2016 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej w dniu 31.03.2016 r. w n/w składzie :


 
                                                                                    Boniewo, dnia 31.03.2016 r.

 
Protokół Nr 23.2016
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 31.03.2016 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy
3/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. Gruntami
 
Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia.
 
Renata Pawłowska poinformowała członków Komisji Mieszkaniowej, że od ostatniego posiedzenia wpłynęły następujące podania w celu ich zaopiniowania:
- podanie Pani Zofii Boratyńskiej ul. Parkowa 18 w Boniewie w sprawie zwrotu kosztów 
  poniesionych za zakup i wymianę okna w wynajmowanym lokalu mieszkalnym.
- podanie Pana Jerzego Dzięgielewskiego zam. Otmianowo  o wymianę drzwi wejściowych do
  wynajmowanego lokalu mieszkalnego
- Pani Marty Lachowicz zam. Otmianowo 38/12, w sprawie przyznania mieszkania komunalnego
- podanie Pana Tadeusza Dębka zam. Otmianowo 38/3, w sprawie remontu dachu budynku nad wynajmowanym lokalem
- podanie Pani Edyty Jasyk zam. Sarnowo 5, w sprawie umieszczenia na liście osób oczekujących  na lokal mieszkalny oraz jego przyznania
- podanie Pani Marleny Chrzanowskiej zam. Osiecz Wielki 34/13, w sprawie zamiany mieszkania  w pałacu w Osieczu Wielkim po p. Mucha-Czarneckim.
- podanie Pana Krystiana Perczyńskiego zam. Kaniewo 20m11 w sprawie przydzielenia mieszkania
  w Kaniewie  w pałacu po Konradzie Mareckim.
- podanie Pana Jerzego Jezierskiego zam. Osiecz Wielkim w sprawie zmniejszenia kosztu wykupu mieszkania w czworakach w Osieczu Wielkim.
- podanie Pani Jolanty Wojnowskiej zam. Osiecz Mały 30 w sprawie umorzenia odsetek powstałych z tytułu nieuregulowanego czynszu oraz rozłożeniu pozostałej części długu na dogodne raty.
- podanie Agnieszki Kotarskiej zam. Mikołajki w sprawie wyrażenia zgody na wymianę 2 szt. okien
 
Ponadto, omówiono sprawę mieszkania po p. Czarneckim, które zostało przydzielone Pani Milenie Kujawskiej i jej mężowi Mariuszowi Kujawskiemu zam. Osiecz Wielki z uwagi, iż fakt posiadania pod opieką dwójkę nieletnich dzieci Pani Anety Zasiny zam. Łąki Zwiastowe. Wójt Gminy poinformował członków komisji, iż p. Kujawscy otrzymali pomoc w postaci zakupionych materiałów budowlanych do wyremontowania przyznanego mieszkania.
Dlatego też podanie p. Chrzanowskiej zostało negatywnie zaopiniowane z uwagi na powyższe.
  Równieżnegatywnie zaopiniowano podanie p. Perczyńskiego –  tut. Urząd nie posiada informacji, aby Pan Konrad Marecki zrezygnował z wynajmowanego mieszkania w pałacu w Kaniewie.
 
Sprawa wykupu mieszkania w czworakach w Osieczu Wielkim przez Pana Jerzego Jezierskiego
przedstawia się następująco;
tut. Urząd zlecił wykonanie rzeczoznawcy majątkowemu wyceny lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi pomieszczeniami. Mieszkanie oszacowano na kwotę 13.800 zł. Państwo Jezierscy odmówili chęci nabycia za taką kwotę i jednocześnie prosząc o zmniejszenie oszacowania. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali podanie i zaproponowali aby wartość szacunkową obniżyć do kwoty 10,000 zł. Po otrzymaniu operatu ponownie zaproponować kupno zgodnie  z podjętą Uchwałą Rady Gminy Boniewo z 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody i określania zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Boniewo.
 
  Pozytywniezaopiniowano podanie p. Boratynskiej, zostanie dokonany zwrot w wysokości 50% poniesionych kosztów zgodnie do przedłożonego rachunku tj. Faktura VAT 254/2016 z dnia 2016.03.10.
Pozytywnie zaopiniowano podania w sprawie wymiany okien i drzwi jednak kwota zakupionych drzwi nie może przekroczyć 1000,00 zł i koszt będzie zwrócony nie więcej niż 40% wydatku.
Wójt Gminy poinformował, że będzie naprawa dachu w pałacu w Otmianowie. Naprawę wykona firma p. Kożuszka zam. Otmianowo.
Komisja opiniuje aby P. Jasyk wpisać na listę osób oczekujących na przyznanie lokalu gminnego.
Podanie p. Lachowicz będzie rozpatrzone w terminie późniejszym.
 
Na posiedzeniu omówiono także działki w Osieczu Wielkim znajdujących się przy szosie, częściowo użytkowanych przez mieszkańców czworaków. Poinformowano, że dokonano wznowienia znaków granicznych wspomnianych działek. Okazuje się,  iż budynki gospodarcze   i garaże znajdują się na kilku działkach, a także posadowione są w drodze. Brakuje zainteresowania w nabyciu tych działek.
 
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (20 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 11:32:40)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 12:06:10)
Zmieniono: korekta nazwiska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 666