PROTOKÓŁ Nr 20.16 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.


 
Or.0012.20.2016
PROTOKÓŁ Nr 20.16
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 24 października 2016 r.
w godzinach od 9,00 do 10,40

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radna Elżbieta Nowicka, Ewa Szadkowska, Henryka Wojasińska i radny Paweł Bocian.
Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 11 radnych, który przedstawiał się następująco:
 
1. Otwarcie.
2. Ustalenie stawek podatków na 2017 r.  w tym: od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i innych opłat.
3. Wyznaczenie podmiotu na obszarze Gminy Boniewo do wykonywania nieodpłatnie kontrolowanej pracy w roku 2017 na cele społeczne oraz prace społecznie użyteczne w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.
4. Omówienie Sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.
5. Omówienie”Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi”.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.
 
Ad. pkt  2.   Ustalenie stawek podatków na 2017 r.  w tym: od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i innych opłat
Przewodniczący obrad powiedział, że na poprzednim posiedzeniu komisji była już propozycja pozostawienia wysokości podatków na poziomie roku obecnego. Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 52,44 zł za 1 dt. Rada dotychczas obniżała cenę do kwoty 43 zł za 1 dt  i proponuje ją pozostawić na tym samym poziomie.
 
Głos zabrał radny Kubiak i powiedział, że jest za utrzymaniem tej stawki, by dalej realizować inwestycje w gminie.
 
Skarbnik Gminy- „ kwota z podatku 534 tys. zł jest przeznaczana w całości na realizację inwestycji w gminie”.
 
Wójt Gminy powiedział, że prawdopodobnie będzie realizowana duża inwestycja w roku przyszłym w ramach programu „Przebudowa dróg Gminnych” i będzie konieczna duża kwota środków finansowych do zabezpieczenia w budżecie – stąd prośba o utrzymanie dotychczasowej stawki do podatku rolnego. Zaznaczył, że temat dróg w tej kadencji nie jest zamknięty- może w przyszłej. Jest dużo dróg mniej uczęszczanych, wąskich, gdzie będzie konieczność poszerzenia ich do 3m. , a to wiąże się z kosztami wydzielenia i regulowania stanu prawnego.
Radni wyrazili akceptację na propozycję przyjęcia do budżetu na 2017 r. obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 43,00 zł za 1 dt.
 
Skarbnik Gminy zapoznała z propozycją stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych. Zaznaczyła, że podwyżek znaczących nie przewiduje się tylko, te, co ustawowo są nakreślone do wyrównania i podniesienia.
Przedstawione propozycje radni zaakceptowali.
 
Skarbnik Gminy zapoznała z obowiązującą uchwałą podatku od posiadania psów- jest ona
z 2005 r.
Radni dyskutowani nad stawką podatku od posiadania psów i skuteczności egzekwowania.
Padła propozycja opłaty od 1 psa 6 zł na rok. Sugerowano chipowanie psów w celu ich rejestracji.
 
Radny Górski proponował wprowadzić obowiązkową opłatę dla każdego mieszkańca od jednego psa.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest ustawowe zwolnienie od opłaty od posiadania jednego psa utrzymywanego w gospodarstwie domowym. Zaproponował na podstawie deklaracji na śmieci spisać gospodarstwa domowe i sporządzić ewidencję psów. Kroki takie są podejmowane, ponieważ jest dużo bezpańskich psów, które wałęsają się szczególnie
w Boniewie i utrudniają poruszanie się mieszkańców, bo zaczynają być agresywne. Są zgłoszenia, że atakują pieszych i rowerzystów.
 
W wyniku dyskusji zdecydowano o spisaniu psów w gminie przy udziale sołtysów i przemyślenia do następnego posiedzenia, co do wysokości opłaty.
 
Wójt Gminy poruszył temat obowiązku odbioru i wywozu nieczystości ciekłych i ustalenia stawki opłaty za jego realizację. Zaznaczył, że jak są zrzucane przeterminowane ścieki
z szamb od mieszkańców do oczyszczalni, to urządzenia „wariują” i to się wiąże z kosztami energii. Proponował podwyżkę opłaty za odbiór i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości do kwoty 16,50 zł plus podatek Vat za 1 metr sześcienny ścieków.
 
W wyniku dyskusji radni zaakceptowali proponowana podwyżkę i zdecydowali o zakazie wywozu gminnym sprzętem gnojowicy od rolników z terenu gminy i spoza terenu naszej gminy.
 
Wójt Gminy zaproponował pozostawić na obecnym poziomie opłatę za pobór wody i odbiór śmieci.
Wójt powiedział, że w związku z nieprzestrzeganiem ustalonego porządku na wyznaczonym przez Gminę miejscu składowania śmieci przez mieszkańców działek rekreacyjnych
w Łączewnie jest propozycja by to „gniazdo” zlikwidować, a w zamian każdy właściciel działki zaopatrzył się w pojemnik i go wystawiał w wyznaczonym dniu przejazdu samochodu odbiorcy nieczystości. Temat wyznaczonego gniazda zamknąć, ustawić tabliczkę zakazu wyrzucania śmieci. Do właścicieli działek skierować stosowne pismo na nowy sezon.
 
Radni propozycję Wójta zaakceptowali pozytywnie.
Radny Piasecki proponował zakup maszyny do obcinania poboczy ze środków funduszu sołeckiego.
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że Starostwo Powiatowe nosi się z zamiarem zakupu dobrej maszyny do obcinania poboczy na drogach ( z obcinaniem krzaków).
 
Wójt Gminy powiedział, że te propozycję można rozważyć w roku przyszłym wspólnie ze wszystkimi sołectwami.
 
Radny Górski powiedział, by jak na razie dać sobie z tym pomysłem spokój, bo jak rosną przy drodze krzaki to i tak taka zwykła maszyna nie da rady.
 
Zdecydowano obcinać pobocza sprzętem gminnym.
 
Ad. pkt 3. Wyznaczenie podmiotu na obszarze Gminy Boniewo do wykonywania nieodpłatnie kontrolowanej pracy w roku 2017 na cele społeczne oraz prace społecznie użyteczne w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna
Wójt Gminy poinformował, że podmiotem wyznaczonym do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w zamian grzywny , której egzekucja okazała się bezskuteczna będzie jak dotychczas Urząd Gminy w Boniewie. Gmina będzie ponosiła koszty badań lekarskich osób wyznaczonych przez Sąd do odpracowania godzin.
 
Ad. pkt 4.  Omówienie Sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że każdy radny otrzymał takie sprawozdanie do zapoznania się. Sprawozdanie będzie przyjęte na sesji Rady Gminy.
Nikt nie wniósł uwag do sprawozdania.
 
Ad. pkt 5  Omówienie”Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi”
Przewodniczący obrad powiedział, że program został przekazany radnym do zapoznania się
i wprowadzenia ewentualnych zmian, będzie przyjmowany na sesji rady.
Nikt nie wniósł uwag do programu. Został zaakceptowany w wersji przedłożonej.
 
Ad. pkt  6.  Sprawy różne
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że może być konieczność zwołania obrad sesji na telefon w celu przyjęcia Programu niskoemisyjnego jeszcze do końca października br.
 
Wójt Gminy zakomunikował temat paczek żywnościowych z Caritasu dla osób korzystających z pomocy z GOPS. Paczki 14 kg. Wydawane będą 27 października br. we Włocławku – prosił zebranych o podanie informacji w terenie.
 
Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że na rok 2017 będzie o 120 tys. zł mniejsza subwencja oświatowa. Pozostałe będą na poziomie roku obecnego lub trochę większe.
 
Wójt Gminy poinformował, że trwają prace nad budżetem gminy na rok 2017, szczególnie inwestycjami drogowymi , budową oczyszczalni przyzagrodowych przy budynkach komunalnych w ilości 3 sztuk, budowy wodociągu do 3 gospodarstw domowych
w miejscowości Żurawice. Nadal brakuje decyzji od Dyrekcji Lasów Państwowych
o pozwolenie na budowę oczyszczalni przy Pałacu w Osieczu Wielkim.
 
Radna Pietrucha zapytała o drogę w miejscowości Żurawice.
Wójt Gminy odpowiedział, że jak dojdzie do skutku dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych to w roku 2017 droga ta będzie zrobiona.
 
Radna Pietrucha poruszyła też temat dowozu autobusem dzieci do szkół w Boniewie
z miejscowości Anielin. Wyjaśniła, że autobus jedzie z Boniewa przez Anielin do Wietrzychowic i wraca. Dzieci z Anielina są zabierane w drodze do Wietrzychowic,
a mogłyby być zabierane w drodze powrotnej. Nie musiałyby tak wcześnie wystawać i stać na przystanku, tym bardziej, że autobus nie jest przepełniony.
 
Wójt wyjaśnił, że prowadzone są rozmowy z Dyrektorem Zespołu Szkół na temat opóźnienia zajęć szkolnych w tym celu, by dzieci dojeżdżające wsiadały do autobusów później w okresie zimowym i wracały do domu po 8 godzinach nie później. Ponadto obiecał przeanalizować zasygnalizowany temat.
 
Ad. pkt 7. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła                                                             Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 10:54:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 525