PROTOKÓŁ Nr 19.16 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 3 października 2016 r.


 
Or.0012.19.2016
PROTOKÓŁ Nr 19.16
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 3 października 2016 r.
w godzinach od 10,00 do 11,40

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radna Elżbieta Nowicka, Ewa Szadkowska, Wioletta Pietrucha i radny Damian Biernacki Przewodniczący obrad o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 10 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2016 r.
3. Omówienie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
4. Podjęcie prac związanych z opracowaniem budżetu gminy na rok 2017.
5. Omówienie spraw dotyczących przystąpienia gminy do Programu Rewitalizacji.
6. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
7. Omówienie projektów uchwał w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo i w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.
 
Ad. pkt  2.  Omówienie zmian do budżetu gminy na 2016 r
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2016 rok, wyjaśniała że: plan dochodów zwiększa się o kwotę 88.198,10 zł z tytułu: - decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, dotacja w kwocie  63.770,10 zł
z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2015 roku;
- podpisanej umowy na przygotowanie programu rewitalizacji na kwotę 83.349 zł wkład własny 9.261 zł, całość projektu wynosi 92.610 zł. Na rok 2016 planuje się dochody
w wysokości 7.128 zł, natomiast wydatki w ramach tego projektu wynoszą 7.920 zł;
- ponadplanowych dochodów w kwocie 17.300 zł z podatku leśnego osób prawnych,
z odsetek od lokat oraz z usług opiekunek domowych.
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 36.040,10 zł na:
- opracowanie dokumentacji termomodernizacji urzędu - 25.000 zł;
- koszty w/w programu rewitalizacji 7.920 zł;
- za wykonanie oczyszczalni przyzagrodowych zgodnie z zawartą umową 2.000 zł;
- zwiększono środki na opiekę społeczną 51.361 zł zmniejszając plan wydatków w Zespole Szkół o kwotę 30.240,90 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł.
Również zwiększono rozchody o kwotę 52.158 zł celem zabezpieczenia spłatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do powyższych zmian nikt nie wniósł uwag.
Proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad. pkt 3.  Omówienie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany w uchwale budżetowej powodują konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016 -2025. Zapoznała z tymi zmianami.
Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad. pkt 4. Podjęcie prac związanych z opracowaniem budżetu gminy na rok 2017
W punkcie tym omawiane były propozycje stawek podatków i opłat na rok 2017.
Wójt Gminy powiedział, że nie ma jeszcze konkretnych dyrektyw odnoście ceny wody, którą rząd planuje w wysokości 0,60 zł za 1metr sześcienny, a obecnie płacimy 0,30 zł. Mówi się
o bardzo dużej podwyżce i te większą kwotę musieli byśmy wziąć z inwestycji lub podwyższyć opłatę za wodę z wodociągu, a dalej za ścieki.
 
Skarbnik Gminy dodatkowo poinformowała, że w roku obecnym nie ma konkretnego przekazu dla samorządów w temacie  planowanych wskaźników podwyżek cen i opłat od Ministerstwa Finansów na 2017 rok.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że gdyby cena wody się zwiększyła, to może wzrosnąć zadłużenie.
 
Skarbnik Gminy proponowała by te wyższą stawkę ceny wody zaplanować w budżecie ponieważ z początkiem roku trzeba będzie to zapłacić. Pani Skarbnik wyjaśniła formę zwrotu środków  za remont lokali mieszkalnych przez najemców.
 
Wójt Gminy zakomunikował temat powstania w gminie spółdzielni socjalnej, które zaczynają powstawać w innych gminach i funkcjonują. Najlepszym przykładem jest Gmina Inowrocław gdzie taka spółdzielnia funkcjonuje. Będzie też myślał o tym, by i u nas taka spółdzielnia powstała. Powiedział też, że gro środków z rewitalizacji będzie można wykorzystać na poprawę stanu nieruchomości w naszej gminie, szczególnie pałaców.
 
Radna Wójcińska zapytała, czy nie można tych mieszkań komunalnych sprzedać?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będziemy próbować sprzedawać te, gdzie są nasza własnością-np. w Pałacu w Kaniewie i czworaku w Sułkówku. Powiedział też, że będzie się starał wykupić od Agencji budynki po byłym RSP w Osieczu Małym z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i już wynajmowane sprywatyzować. Podkreślił, że wszystkie te wcześniej już sprzedane mieszkania komunalne zmieniły wygląd, są zadbane, a my nie mamy problemu. Wójt powiedział, że należy zastanowić się nad podwyżką czynszu było za co remontować te mieszkania- bo potrzeb jest wiele.
 
W wyniku dyskusji proponowane stawki podatków pozostawić na obecnym poziomie, a pozostałe opłaty proponowano minimalnie podwyższyć.
 
Ad. pkt 5.  Omówienie spraw dotyczących przystąpienia gminy do Programu Rewitalizacji
Wprowadzenia do tematu dokonał wójt i poinformował, że z tego programu można wykorzystać dużo środków na zmiany w miejscowościach Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Kaniewo przy udziale środków własnych. W ramach tego programu są planowane rewitalizacje budynków i pałaców oraz pomoc dla osób bezrobotnych.
Wójt powiedział, że musimy też przyjąć Program niskoemisyjny, który jest już
w opracowaniu, a następnie musi być uzgodniony z różnymi instytucjami.
Jak tylko zostanie opracowany to firma nam go zaprezentuje na posiedzeniu komisji.
 
Ad. pkt 6. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r
Przewodniczący obrad powiedział, że wszystkim radnym sprawozdanie zostało przekazane do zapoznania się. Zapytał czy, ktoś z radnych ma uwagi do sprawozdania? Nikt nie zgłosił uwag.
 
Wójt Gminy powiedział, że posiadacze działek rekreacyjnych na jeziorem Ługowskim kombinują i nie chcą płacić za odpady. Nie odbierają deklaracji i ich nie składają.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że są bardzo duże zaległości w opłatach i podatkach na łączną kwotę 156 tys. zł., są też mieszkańcy Boniewa, którzy nie płacą za wodę, ani za śmieci.
Pani Skarbnik zapoznała z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na temat sprawozdania- która jest pozytywna.
 
Ad. pkt 7. Omówienie projektów uchwał w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo i w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obecny na posiedzeniu pracownik urzędu zajmujący się opłatami za odpady – Andrzej Kosmalski poinformował radnych, że koniecznością jest z mocy ustawy dokonanie zmiany uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Wcześniej już zostały dwie  zmienione uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi natomiast dwie kolejne musiały być ich projekty przesłane do zaopiniowania do Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. Projekty uchwał zostały zaopiniowane bez zastrzeżeń i mogą już być uchwalone. Projekty uchwał przekazał radnym i zaznaczył, że w porównaniu do obowiązujących uchwał znaczących zmian w nich nie ma oprócz działek letniskowych, które były już omawiane przy wcześniej podejmowanych uchwałach.
 
Ad. pkt 8. Sprawy różne
Przewodniczący obrad przedstawił temat dzierżawy gruntów uprawnych ( 1 ha ), które są własnością gminy i są położone za stadionem sportowym w Boniewie. Wygasa umowa
z Panem Wójciakiem – dzierżawcą, który płacił 500 zł na rok.
Nie została ustalona stawka wyjściowa do przetargu.
Kolejny temat jaki zakomunikował przewodniczący obrad to propozycja zorganizowania przetargu na dzierżawę gruntów (działek budowlanych) położonych w Osieczu Wielkim.
 
Wójt Gminy proponował wyjść z propozycją do sprzedaży z bonifikatą działek budowlanych w Boniewie – by w ten sposób pozyskać chętnych na zakup, zaznaczył, że działki są nieuzbrojone.
Wójt powiedział, że mieszkania w budynku po szkole w Osieczu Małym się nie sprzedają. Działka przy budynku byłego ośrodka zdrowia też nie znajduje nabywcy. Zaproponował by tę dużą działkę na  tzw. „górce” w Boniewie podzielić na dwie lub obniżyć cenę i sprzedać
w całości.
Powyższe propozycje zostały przekazane do przemyślenia na kolejne posiedzenie.
Wójt poinformował, że na „schetynówkę” został złożony wniosek, będzie organizowany przetarg na rozwiezienie gruzu. Określa się, że gruzu wystarczy na około 8 km dróg.
 
Radna Wojasińska zapytała czy do Lubomina na drogi też będzie gruz?
 
Wójt odpowiedział, że tak. Zaznaczył, że będzie też jeszcze kamień na drogi.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła podanie mieszkanki Otmianowa skierowane do Wójta i Rady Gminy, która zwróciła się z prośbą o pomoc finansową na operacje dla dziecka.
 
Szczegóły tematu wyjaśnił radny Bocian.
 
W wyniku dyskusji zdecydowano zabezpieczyć 2 tys. zł w budżecie na ten cel i oprócz tego zorganizowanie zbiórki po sesji.
 
Radny Bocian zapytał czy będzie reklamowana droga w Kaniewie, bo się zapada?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że prowadził już rozmowy z fachowcami i będzie próbował reklamować tę drogę, a na razie będzie zabezpieczony teren przed zimą.
 
Ad. pkt 9. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła                                                             Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (30 stycznia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 stycznia 2017, 10:39:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 564