P R O T O K Ó Ł Nr 24.16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej


 
  Or. 0012.1.24.16

P R O T O K Ó Ł  Nr 24.16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 09 września 2016 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 9,00 do 11,00


 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2016 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za I półrocze 2016 r.  Kontrolą objęte było sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze br.  Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:                                                            Podpisy Komisji
 
G. Kwiatkowska                                                                   1. ……………………………………..
 
                                                                                         2. ……………………………………..
                       
                                                                                         3. ……………………………………..
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 września 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 września 2016, 14:22:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468