PROTOKÓŁ Nr 16.16 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo

Or.0012.16.2016

PROTOKÓŁ Nr 16.16
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
 w dniu 20 maja 2016 r. w godzinach od 9:00 do 10:50
w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie


W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według list obecności stanowiących załączniki do protokołu . Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni: radna Ewa Szadkowska i radny Damian Biernacki. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku. Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie zmian do budżetu Gminy Boniewo na 2016 r.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2015 r.
4. Omówienie inwestycji na 2016 r.
5. Omówienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boniewo w 2015 r.
6. Sprawozdanie z działalności PP Choceń oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
7. Sprawy różne. 8. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie zmian do budżetu Gminy Boniewo na 2016 r Skarbnik Gminy poinformował o zmianach do budżetu gminy na 2016 rok. Poinformowała, że budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zmniejszył się z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej, dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie, środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gójec, Sułkówek, Otmianowo, Gójczyk. Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji na budowę wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki.

Głos zabrał radny Bocian w sprawie naprawy dachów i kominów na budynkach komunalnych - Pałacach. Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.

Ad. pkt 3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2015 r Skarbnik Gminy pokrótce zapoznała ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2015 rok, które w wersji papierowej zostało wcześniej przekazane radnym do zapoznania się. Do przedstawionego sprawozdania nikt z radnych nie wniósł uwag.

Ad. pkt 4. Omówienie inwestycji na 2016 r Głos zabrał przewodniczący obrad i poinformował o trwających pracach nad przygotowaniem dokumentacji na budowę drogi w miejscowościach Boniewo,Grójec, Otmianowo, Wólka Paruszewska, Arciszewo z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Poinformował o odbytych przetargach na drogi w miejscowościach Łąki Wielkie i dokończenie drogi w Janowie oraz Grójec, Sułkowo, Otmianowo, Grójczyk. Zakomunikował temat budowy oczyszczalni przyzagrodowych przy budynkach komunalnych w miejscowości Mikołajki, Otmianowo i Osiecz Wielki. Poinformował, że wspólnie ze Starostwem Powiatowym będzie wykonany chodnik przy drogach powiatowych w miejscowości Osiecz Wielki i Boniewo co poprawi bezpieczeństwo dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży i modernizacji parkingu przy Urzędzie Gminy.

Ad. pkt 5. Omówienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boniewo w 2015 r Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Andrzej Kosmalski – insp. ds. gospodarki odpadami i pokrótce przedstawił ważniejsze zagadnienia analizy - ( analiza w załączeniu). Radni podnosili temat zwiększenia opłaty za odbiór odpadów od gospodarstw wieloosobowych – dla tych ponad trzy osoby i więcej. Żadne konkretne decyzje nie zapadły Analiza stanu gospodarki odpadami 2015.pdf (160kB) pdf

Ad. pkt 6. Sprawozdanie z działalności PP Choceń oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r Sprawozdanie opracowane przez Kierownika PP Choceń zostało w wersji papierowej przekazane radnym do zapoznania się. Omówienie tego tematu przesunięto na kolejne posiedzenie.

Ad. pkt 7. Sprawy różne W punkcie tym poruszane były tematy związane z wałęsającymi się i bezpańskimi psami, o utworzeniu schroniska.

Ad. pkt 8. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.Protokół sporządziła:                                                                  Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                                  Adam Ciesielskimetryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 września 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 września 2016, 10:08:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588