PROTOKÓŁ Nr 18.16 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 18 lipca 2016 r.

Or.0012.18.2016

PROTOKÓŁ Nr 18.16
 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
 w dniu 18 lipca 2016 r. w godzinach od 9:00 do 10:30
 w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie


 W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według list obecności stanowiących załączniki do protokołu . Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni: radna Ewa Szadkowska i radny Damian Biernacki. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie zmian do budżetu Gminy Boniewo na 2016 r.
3. Omówienie kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
4. Przystąpienie do współdziałania z Gminą Lubraniec w kwestii przebudowy dróg gminnych.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie zmian do budżetu Gminy Boniewo na 2016 r Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2016 rok. Powiedziała, że budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 84.968,70 zł z dotacji: - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę 27.389,88 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DW16040/OZ- az, - od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymaliśmy kwotę 57.578,82 zł zgodnie z decyzjami: - decyzja Nr WFB.I.3120.3.44.2016 kwota 683 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, - decyzja Nr WFB.I.3120.3.45.2016 kwota 38.970 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - decyzja Nr WFB.I.3120.3.46.2016 kwota 8498 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych oraz kwota 8.788 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2016 kwota 639,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 rok. Powyższe zmiany radni zaakceptowali pozytywnie. Pani Skarbnik poinformowała, że przedstawione zmiany muszą być też odzwierciedlone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2025 – będzie stosowny projekt uchwały na najbliższej sesji. Ponadto wystąpiła z prośbą do radnych o akceptację zapłacenia składki do LGD za 2017 r. bez konieczności poręczenia kredytu.

Wójt Gminy dodatkowo wyjaśnił, że Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki stara się o środki unijne na różne granty dla mieszkańców. Wysokość składki jest przeliczana na mieszkańca i żeby ta grupa miała środki na dalsze działania trzeba zapłacić im składkę wcześniej za 2017 r. w 2016 roku. Radni jednogłośną akceptacja wyrazili przyzwolenie na przekazanie stosownej składki dla LGD. Ad. pkt 3. Omówienie kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że temat ten był już szczegółowo wcześniej omawiany. Obecnie są już zakończone prace nad numeracją dróg i w dalszej kolejności należy tylko podjąć stosowną uchwałę. Zapoznał z projektem uchwały.

Wójt Gminy dodatkowo wyjaśnił, że nastąpiły pewne zmiany, niektóre ciągi dróg, które są konieczne do zgłoszenia o środki uległy zmianie. Obecnie projekt można składać tylko na trzy odcinki dróg. Zapoznał radnych ze zmianami w tym temacie.

Ad. pkt 4. Przystąpienie do współdziałania z Gminą Lubraniec w kwestii przebudowy dróg gminnych Przewodniczący obrad poinformował o projekcie przebudowy dróg we współdziałaniu z Gmina Lubraniec. Wójt Gminy wyjaśnił, że mówimy o kwocie do pożyczenia obustronnie w wysokości 1mln zł. Gmina Lubraniec nam przekaże 1 mln zł, a następnie my Gminie Lubraniec przekażemy 1 mln zł. Kosztorys nowych dróg to około 5 mln zł. Pobudowane nowe drogi będą miały 3,5 m. szerokości i utwardzone pobocza. Do wszystkich nowych wytycznych musimy się dostosować jeżeli chcemy skorzystać ze środków unijnych i dlatego właśnie zależy nam na współpracy do 50 % udziału partnerów Gminy Lubraniec i Starostwa Powiatowego. Oprócz uchwały będzie też zawarta stosowna umowa o postanowieniach pomocy finansowej dla poszczególnych partnerów w formie dotacji. Wójt powiedział, że ta współpraca finansowa jest podyktowana wymianą pieniędzy w celu pozyskania dodatkowych punktów przy składaniu wniosku o środki unijne, jest to zapisane w rozporządzeniach do ustawy. Zapoznał z nową wersją ciągu komunikacyjnego planowanego do realizacji. Drogi, które nie znajda się w tym kosztorysie to będą później realizowane ze środków własnych. Nadmienił, że musimy poszczególne rzeczy wpisywać do projektu z uwzględnieniem zapisów koniecznych do wniosku. Dodatkowe punkty są za pomoc, za elementy techniczne i punkty uznaniowe. By skorzystać z dofinansowania te wszystkie pewne punkty musimy jednak zaznaczyć w projekcie. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do współpracy z sąsiednimi samorządami.

Ad. pkt 5. Sprawy różne Głos zabrał radny Piasecki i skierował słowa do radnego Bociana, że głosuje za pewnymi punktami na sesji, a po czasie stara się je analizować i porównywać do innych gmin, chodzi o podwyżki dla wójta i innych pracowników gminy.

Radny Bocian powiedział, że głosował za podwyżką dla wójta, pokusił się o zrobienie symulacji jak to wygląda w ościennych gminach. Podjął też temat podwyżek dla dyrektorów szkół, by mieć rozeznanie i większą znajomość rzeczy – robił to wieczorami. Stwierdził, że ciężko jest na gorąco podejmować tematy jak nie ma się wiedzy. Jak już zgłębił temat to podzielił się też tymi informacjami z radnymi.

Radna Pietrucha zwróciła się do radnego Bociana słowami, że jak coś przygotowuje, jakieś materiały to dobrze byłoby żeby wcześniej radnym rozdać, żeby była możliwość przeanalizowania materiałów i wypracowania sobie zdania. Zabrała też głos w sprawie podwyżki dla Pana Dorabiały byłego wicedyrektora.

Przewodniczący obrad powiedział, że idą zmiany w kierunku likwidacji gimnazjów i z roku na rok będą też zmiany w podziale zadań dyrektorów, zaznaczył, że będą zmiany statutów. Sesje rady odbywają się wtedy jak jest potrzeba. Jest powołanych 5 komisji rady gminy, na jej czele stoi przewodniczący, który powinien organizować prace w kierunku przygotowywania projektów uchwał. Podkreślił, że Komisja Oświaty spotkała się z przedstawicielami Związków Zawodowych Nauczycieli i poczyniła pewne ustalenia w sprawie podwyżek dla nauczycieli.

Radny Bocian powiedział, że był u Wójta wcześniej i rozmawiał na temat podwyżek, które chciał nie tylko dla nauczycieli, ale co innego było mówione i co innego zostało zrobione. Poprzednio nie było środków na to, a później nagle zapadła decyzja o podwyżkach i to nie tylko dla nauczycieli. Nie jest to tak, że nie chce współpracować, ale ciągle są zmieniane sprawy. Nie chce też, by go porównywano do osoby, o której wszyscy wiedzą. Nie porównuje wójta do nikogo i tym samym nie che być porównywany.

Wójt - „ kwestia jest taka, że jak zakresy inwestycji się zmieniają, to i zmienia się zakres finansowy. Do każdego radnego jest otwarty i takie jest jego odczucie, że sporządzone wystąpienie przez radnego nie jest pracą samodzielną tylko przy pomocy innych. Chce poddać się weryfikacji, poprosił o obniżenie pensji do wartości przez podwyżką. Zaznaczył, że zarządzanie w naszej gminie jest inne. Nie ma u nas powołanych dużo kierowników referatów, ale wszystko funkcjonuje prawidłowo. Korzystamy ze swoich samochodów do celów służbowych i nie bierzemy delegacji. Inaczej jest w Starostwie – starosta korzysta ze służbowego samochodu. Rozumie, że czasem decyzje u nas podejmowane są spontanicznie. Jeśli chodzi o podwyżki w urzędzie w 2013 r. to wyjaśnia, że była redukcja etatu i te środki zostały podzielone. Jeśli chodzi o procentowe podwyżki, to kwestia decyzji wójta. Uznał, że kwotowe podwyżki nie zawsze są motywacyjne. W roku bieżącym większe podwyżki otrzymali pracownicy z najniższym wynagrodzeniem i z wyższym wykształceniem. Nie należy porównywać podwyżek w policji . Podkreślił, że jako wójt podlega weryfikacji wyborczej. Całą odpowiedzialność za działania ponosi sam. Chodzi mu o sprawne działanie urzędu. Myśli, że najgorzej nie jest, skoro żeśmy się znaleźli w rankingu wiejskich gmin w pozyskaniu środków unijnych na pierwszym miejscu. Dokłada starań, by podwyżki nie wywoływały dużych emocji. Stwierdził, że rozwój gminy zależy od naszej współpracy. Prosił by w przyszłości pewne sprawy były przygotowywane na komisjach”.

Radny Bocian- „ jeśli chodzi o podwyżki i awanse w policji to jest inaczej. Nie ma takiego doświadczenia w pracy jak Pan Wójt, ale poprosił o pisemną odpowiedź na interpelację z sesji. Odniósł się również do prośby radnej Pietruchy odnośnie wcześniejszego przekazywania przygotowanych materiałów radnym – zastanowi się”.

Radna Pietrucha stwierdziła, że radny Bocian robi, to pod publikę.

Radny Bocian odpowiedział, że to nie jest tak. Chciałby żeby wszystko było jasno powiedziane, bo czuje się oszukany, gdy wcześniej rozmawia się o pewnych sprawach, a później jest coś innego. Przypomniał temat zaplanowanych środków dla Otmianowa, a później ich rozdzielenia.

Radna Wojasińska powiedziała, że na komisjach powinno być tu wszystko ustalone i nie wynoszone na zewnątrz, wszyscy wójta chwalą, szkoda tylko, że nie wiedziała o niedzielnej imprezie – nie otrzymała żadnego powiadomienia, a chętnie by uczestniczyła.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że o organizowanym przeglądzie kapel weselnych były rozwieszone plakaty i sprawa nagłośniona. Przyznaje, że nie były wysyłane zaproszenia do radnych, sołtysów.

Radna Wojasińska zapytała, czy będzie zrobiona droga w Lubominie i czy te dwie osoby dostały 500 plus na dzieci?

Wójt odpowiedział, że droga będzie zrobiona.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki w związku z programem „500 plus” są przyznawane zgodnie z przepisami. Sekretarz Gminy poinformowała, że nasz zespół „Lubominianki” reprezentował naszą gminę na przeglądzie teatrów i zakwalifikował się do następnego etapu - jest to promocja gminy.

Przewodniczący obrad powiedział, że na ostatniej sesji wójt zwrócił się o weryfikację jego wynagrodzenia, musiałaby się zebrać komisja i zdecydować. Podejmuje ten temat dlatego, że wymagane byłoby przygotowanie projektu uchwały na sesję rady gminy.

Radny Górski powiedział, że temat ten powinien być zamknięty i nie wracać już do tego. Jak byśmy jako radni wyglądali przy zmianie decyzji.

Wójt Gminy zasugerował by temat był przegłosowany – czy jest jasna decyzja.

Sprawę obniżenia wynagrodzenia dla wójta poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek o obniżkę wynagrodzenia został odrzucony przez radę.

Radna Wojasińska powiedziała, że wszelkie niesnaski powinny być rozwiązywane tu i pozostały za tymi drzwiami.

Przewodniczący obrad zakomunikował temat organizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy.

Wójt Gminy - „odbył się przetarg na dożywianie uczniów i prawdopodobnie wygrała Pani Kryszkowska. Jej oferta jest najkorzystniejsza, umowa będzie podpisana na 1 rok. Przez to, że wdrożony został program 500 plus, to gmina nie będzie już dofinansowywać do obiadów. Myśli, że jak rodzice zapłacą, to dzieci będą jadły.

Radna Nowicka zaproponowała zastanowić się nad tematem obiadów dla osób samotnych. Rodzice mają środki z 500 plus więc mogą gotować. Proponowała zastanowić się nad tematem, może opiekunki mogły by to robić?

Wójt Gminy powiedział, że temat jest do przemyślenia jeśli chodzi o samotne osoby starsze. Społeczeństwo nam się starzeje i należy się nad tym zastanowić. Jeśli ta opieka jest konieczna, to może zwiększymy o 1 etat opiekunki.

Radny Piasecki zapytał o organizację dożynek – czy będzie po staremu?

Wójt Gminy powiedział, że czeka na propozycje, by było tak jak mieszkańcy chcą.

Radny Piasecki zasugerował zorganizowanie jeszcze jednej imprezy w Boniewie.

Sekretarz Gminy poinformowała o kosztach imprezy organizowanej w niedzielę „przegląd kapel weselnych”, które wyniosły około 5 tys. zł.

Wójt Gminy powiedział, że zorganizowanie dożynek chcemy zamknąć w kwocie 10 tys. zł.

Sekretarz Gminy powiedziała, że będzie organizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym „Wieczór kolęd z Eleni”. Za występ artysta bierze 14 tys. zł., z tego Starostwo przekaże nam 10 tys. zł, pozostałą część płacimy z naszych środków.

Radna Wójcińska poruszyła temat przystanku w Sułkówku.

Wójt Gminy powiedział, że będzie postawiony. Radna Wójcińska zakomunikowała temat przepustu na drodze między Panem Romanowskim i Nowakiem.

Wójt Gminy zobowiązał się do zgłoszenia wykonawcy naprawy tego przepustu, stwierdził też, że poboczy na tej drodze jeszcze nie ma zrobionych.

Radna Wojasińska zapytała, czy są już wykupione stoiska przez handlujących na naszym rynku w Boniewie?

Wójt Gminy wyjaśnił, że mały rynek jest we wtorki w Boniewie. Opłat nie pobieramy, chcemy by handel zaczął się rozwijać.

Radny Górski powiedział, że jak wprowadzimy opłaty, to może nie być chętnych do handlowania. Proponował nie egzekwować opłat.

Radny Waliszewski zapytał, na jakim etapie jest fotowoltaika?

Wójt Gminy odpowiedział, że mamy złożonych 50 wniosków i czekamy na decyzję.

Ad. pkt 6. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła: Przewodniczący obrad Grażyna Kwiatkowska Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 września 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 września 2016, 13:35:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540