PROTOKÓŁ Nr 17.16 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 10 czerwca 2016 r.

Or.0012.17.2016

PROTOKÓŁ Nr 17.16
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 10 czerwca 2016 r.
w godzinach od 9:00 do 10:30
 w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według list obecności stanowiących załączniki do protokołu . Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni: radna Ewa Szadkowska, radna Wioletta Pietrucha i radny Ireneusz Górski.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku. Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie aktualizacji wykazu dróg gminnych.
 4. Omówienie sprawozdania z działalności PP Choceń oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 5. Informacja o odnawialnych źródłach energii.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.

Ad. pkt 3. Informacja w sprawie aktualizacji wykazu dróg gminnych Pani Zdzisława Bywalska – Kierownik referatu zamówień publicznych, promocji i pozyskiwania funduszy wyjaśniła szczegółowo temat. Powiedziała, że obecnie przy składaniu wniosku o dofinansowanie do budowy dróg gminnych wymagane jest, by każda taka droga miała numer. Dotychczas nikt tego od nas nie wymagał. To co udało się nam zrobić, to firma zrobiła nam mapę i dała program, natomiast my jako gmina zrobiliśmy lokalizację ich numery działek, kilometraż, ciągi komunikacyjne. Zarząd Powiatu wydał nam opinię w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy wystąpimy do Urzędu Marszałkowskiego o nadanie numerów. Drogi z numerem „0” będą miały nadany numer. Fizycznie nam dróg nie przybyło, ale zostały naniesione na mapę te, których nie było. Pani Bywalska przekazała radnym wykaz dróg, zapoznała z jego zapisami i wyjaśniła, że wskazane są w nim działki, ale nie nazwa drogi. Na geoportalu można sobie po numerach działek sprawdzić przebieg dróg.

Wójt Gminy - „ten materiał jest nam bardzo pomocny, bo wchodzimy na portal internetowy i widzimy te drogi, na bieżąco wiemy, co się tam dzieje. Stosowna uchwała zostanie przedłożona na sesji do podjęcia”.

Pani Bywalska przekazała radnym ankietę do wypełnienie dotyczącą zebrania informacji w celu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Boniewo. Zaznaczyła, że opracowanie takie jest konieczne przy ubieganiu się o środki unijne. Gmina nie ma opracowanego aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, stracił on ważność. Nie ma aktualizacji Studium Zagospodarowania Przestrzennego stąd konieczność tego opracowania. Poprosiła o zgłaszanie pomysłów, koncertu życzeń w zakresie planowania zadań inwestycyjnych w poszczególnych miejscowościach w gminie w celu ich rozwoju. Ankieta ta zostanie przekazana mieszkańcom gminy w celu zebrania pomysłów poprawy infrastruktury miejscowości w gminie.

Wójt Gminy zaznaczył, że opracowany dokument na pewno trafi na półkę, ale będziemy do niego wracać i się na jego powoływać przy sporządzaniu wniosków o środku unijne.

Ad. pkt 4. Omówienie sprawozdania z działalności PP Choceń oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Gminy. Poinformowała, że corocznie jest przyjmowane przez Radę Gminy takie sprawozdanie, sporządzone przez Kierownika Posterunku Policji w Choceniu. Radnym zostało przekazane w wersji papierowej sprawozdanie do zapoznania się.

Przewodniczący obrad powiedział, że Kierownik Posterunku zaproszony zostanie na sesję w celu udzielenia ewentualnych wyjaśnień na pytania.

Ad. pkt 5. Informacja o odnawialnych źródłach energii Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że jest propozycja złożenia wniosku wspólnie z mieszkańcami na fotowoltaikę, by pozyskać 80 % dofinansowania na to zadanie. Pojawiła się firma, która chce nam pomóc przy sporządzeniu wniosku. Za opracowanie dokumentacji, audyt i projekt chce razem około 2.000 zł. W celu zmniejszenia rachunków za energię elektryczną jako Gmina chcemy założyć te urządzenia na budynku urzędu, oczyszczalni, szkole i hydroforni. Wniosek byłby wspólny z zainteresowanymi mieszkańcami. Wyjaśnił szczegóły finansowania tego przedsięwzięcia. Powiedział, że temat ten bardzo dynamicznie się rozwija, wszystko się tworzy jest nowe. Jest zdania, że powinniśmy stworzyć wspólny wniosek i wejść w ten projekt. Jeżeli decyzja będzie pozytywna to w pierwszej kolejności musimy zrobić rozeznanie ile tej energii potrzebujemy, można też zrobić ograniczenia. Wójt zaznaczył, że nasze województwo ma na to zadanie bardzo dużo planowanych środków i należałoby do tego tematu się przygotować i pozyskać więcej wiedzy.

Przewodniczący obrad powiedział, że jeżeli byłaby wola wejścia w ten projekt, to proponuje bez ograniczeń mocy dla chętnych. Mieszkańcy powinni być poinformowani o zasadach na dzień dzisiejszy, by mieli możliwość dokonania wyboru. Niedobrze by się stało, żeby ościenne gminy weszły w ten projekt, a my nie.

Sekretarz Gminy powiedziała, że wcześniej było już zorganizowane takie spotkanie, ale było małe zainteresowanie tym tematem wśród mieszkańców gminy. Myśli, że wynika to, z małej wiedzy o tych nowościach.

Przewodniczący obrad nadmienił, że był na takim spotkaniu i wtedy mówiono o 40 % dofinansowania i 60 % środków własnych, a teraz jest tak, że 85 % dotacji , a pozostałe środki własne.

Radna Wojasińska powiedziała, że wcześniej firma oferowała 40 % dotacji, a teraz 85 %, więc jak to jest?

Wójt Gminy wyjaśnił, że to nie firma proponowała wysokość dotacji tylko możliwości pozyskania dotacji. Obecnie te wymieniane środki 85 % dotacji to środki z Urzędu Marszałkowskiego i one nie będą zahamowane – jest ich dużo zaplanowanych. Zainteresowanie tym tematem jest coraz większe, chcą się ludzie nie uzależniać od energetyki. Przy propozycji tej firmy mieszkaniec musi wyłożyć 150 zł na dokumentację.

Radny Kubiak powiedział żeby rozpropagować temat wśród mieszkańców i niech się wypowiedzą i podejmą decyzje.

W wyniku tej dyskusji postanowiono zorganizować spotkanie mieszkańców, zainteresowanych tematem z firmą po obradach sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 6. Sprawy różne Wójt Gminy poinformował o wspólnej „Strategii Powiatu Włocławskiego z Gminami” i środkach do wykorzystania na ustalone zadania inwestycyjne. Z wymienionych środków można zrobić termomodernizację budynku urzędu gminy- około 800 tys. zł w tym 85 % dofinansowania. Wójt zapytał radnych, czy wchodzimy w to ? Radni zdecydowali o wejściu w ten program.

Radny Piasecki zapytał - „co dalej z lampami oświetleniowymi, czy nie będzie ich”?

Wójt Gminy odpowiedział, że z tego programu nie będzie, ale kiedyś, kiedy już uporamy się z drogami to z funduszu sołeckiego możemy założyć lampy hybrydowe, które stoją przez 15 lat bez dodatkowych opłat.

Pani Bywalska poinformowała, że jak wejdzie w życie nowa ustawa transportowa, która obecnie jest przesunięta o rok i przewóz osób ( trasy ) po liniach dróg powiatowych nie będzie ujęty w programie, to nasza młodzież dojeżdżająca do szkół będzie płacić 100 % biletów, bez dofinansowania. Odbyło się spotkanie i Gmina złożyła pismo do uwzględnienia tych tras, ale na razie są tylko propozycje by gmina dofinansowywała ten transport po drogach powiatowych. Większość dzieci korzysta z tego transportu – dojeżdża do szkół średnich ponadgimnazjalnych, a nie do szkoły podstawowej czy też gimnazjum. Stosowny wniosek został złożony już do Starostwa, ale nie mamy jeszcze odpowiedzi.

Wójt Gminy powiedział, że będziemy się strać o włączenie tych tras do programu. Na terenie naszej gminy brak jest dróg wojewódzkich i tu jest problem. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie w Starostwie i będziemy o wpisanie tych tras do programu walczyć.

Kolejny temat jaki Wójt Gminy zakomunikował to budowa dróg wspólnie z Gminą Lubraniec i ich finansowanie. W celu uzyskania większej ilości punktów przy ubieganiu się o środki konieczna jest współpraca z ościennym samorządem. W tym przypadku Gmina Lubraniec przekaże nam 50 % udziału, a następnie my im przekażemy tę samą wartość. Wójt Gminy poinformował radnych, że w Strategii Rozwoju Gminy musi znaleźć się też modernizacja sieci wodociągowej. Planowana jest jeszcze budowa trzech oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych z dotacją w wysokości 65 % wartości, pozostałe środki gminne. Planowane jest założenie nowych zasuw i zainstalowanie 6 liczników poboru wody na sieci, w celu zapobiegania kradzieży wody. Zasuwy będą wyprowadzane z pól przy drogach będą montowane. W każdej miejscowości będzie jeden hydrant.

Radny Bocian powiedział, że w mieście w bloku za ubytek wody płacą wszyscy mieszkańcy, czy można u nas też tak zrobić? Czy prawo na to pozwala?

Wójt Gminy -”na pewno należy podjąć działania w kierunku wyeliminowania kradzieży wody, by ginęło jej jak najmniej. Unia Europejska nam nie dołoży do wymiany liczników, ale ich wymiana jest konieczna, bo są one stare, funkcjonują od początku zakładania sieci wodociągowej.


Ad. pkt 7. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła: Przewodniczący obrad Grażyna Kwiatkowska Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 września 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 września 2016, 13:31:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443