PROTOKÓŁ Nr 15.16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny w dniu 16 marca 2016 r.

Or.0012.3.15.2016

PROTOKÓŁ Nr 15.16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny
w dniu 16 marca 2016 r. w godzinach od 8:00 do 10:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w
Boniewie

W obradach uczestniczyło 2 członków komisji. Posiedzeniu przewodniczył Adam Ciesielski- Przewodniczący Rady Gminy,z uwagi na nieobecność przewodniczącej komisji, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Stwierdzenie prawomocności. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Omówienie tematu zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli. 5. Sprawy różne. 6. Zakończenie. Powyższy porządek przyjęty został jednogłośnie.
Ad. 4. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu oddziału w Boniewie w osobach: pan Zbigniew Łuczak – Przewodniczący, pani Joanna Morawska i pani Katarzyna Mielczarek – członkowie. Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Powiedział, że co roku musimy liczyć średnie osiągane przez nauczycieli, dzięki zajęciom pozalekcyjnym te średnie są wyższe. Problemów w szkole nie brakuje, wychowawcy maja coraz więcej pracy i uznaliśmy, że należy trochę podwyższyć dodatek za wychowawstwo. Wójt zaproponował podwyższyć dodatek ze 105 zł na 120 zł.
Sekretarz Gminy powiedział, że środki o których prowadzone są negocjacje nie są znaczące, ale może być to postrzegane, że znowu mieszają w tym regulaminie.
Skarbnik Gminy powiedziała, że jak mają być płacone wyższe wynagrodzenia to lepiej podnieść dodatki.
Radny Łuczak wskazał, że wychowawcy mają więcej pracy, praca jest trudniejsza, więcej pracy wynika z większej ilości pracy papierowej, tworzenia dokumentów – podziękował za przychylność w tej sprawie.
Pani Joanna Morawska - „ nie liczyliśmy na pieniądze, ale miło, że będą te podwyżki”.
Wójt Gminy – widzę, że robicie to wszystko dla dzieci, a nie dla pieniędzy. Stwierdził też, że na tyle gminę stać i taką stawkę proponuje. Obserwuje, że nauczyciele się starają, angażują się w prace oprócz zajęć dydaktycznych. Zaznaczył, iż wie, że prowadzenie zajęć „drużyny harcerskiej”- to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne bez dodatkowego wynagrodzenia.
Pan Łuczak powiedział, że ta proponowana podwyżka dotyczyła będzie około 19 nauczycieli, którzy mają przydzielone wychowawstwa.
Skarbnik Gminy powiedziała, że są trudne czasy, należy zrozumieć, że jak gmina będzie miała problemy finansowe, to może obniżyć stawki. Wójt Gminy – oby takich czasów nie było, żebyśmy tego nie doczekali.
Pan Łuczak powiedział, że rozmowy o finansach dla nauczycieli są trudne, bo chroni nas Karta Nauczyciela. Jak tylko pojawi się jakiś artykuł w gazecie to wszyscy zaraz komentują, dyskutują. Pan Łuczak poinformował, że przyjdzie pewna kwota zwrotu dla Rady Rodziców ze składek z ubezpieczenia od PZU i chcemy to przeznaczyć na monitoring w szkole. Jest zgoda na takie przedsięwzięcie w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole.
Wójt Gminy powiedział, że monitoring jest potrzebny w różnych miejscach i jest to potrzeba czasu.
Pani radna Pietrucha wypowiedziała się na temat wypowiedzi radnego Bociana na ostatniej sesji rady – jest za tym, by pozostał jeden wicedyrektor, obecnie jest taki podział i niech tak pozostanie na lata następne. Obecny Pan Łuczak bardzo dobrze sobie radzi, jest dokonany podział obowiązków między dyrektora i wicedyrektora szkoły i wywiązują się z obowiązków należycie.
Wójt Gminy stwierdził, że na razie nie ma potrzeby zwiększania liczby wicedyrektorów.
Członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali propozycje zwiększenia dodatku dla wychowawców z kwoty 105 zł na 120 zł.
Ad. pkt 5. W punkcie tym zostały omówione sprawy organizacyjne związane z wynajmowaniem stołówki oraz sali na imprezy szkolne. Na rozmowy przybyła Rada Rodziców w osobach : - Pani Anna Grzelak, pani Beata Mikołajczyk, pani Anna Waliszewska, pan Grzegorz Ciesielski i wynajmująca stołówkę na dożywianie uczniów pani Jadwiga Kryszkowska.
Wójt Gminy tytułem wstępu poinformował, że dotarły pewne informacje, że są pewne nieporozumienia w sprawie stołówki. W czasie organizowanej choinki szkolnej stołówka była zajęta na inne cele. By współpraca się układała poprawnie należy wyjaśnić ten temat i przekonać się do pewnych racji na przyszłość.
Pan Ciesielski powiedział, że nie było zgrzytów, dogadaliśmy się jakoś z panią Kryszkowską, ale należy wypracować kompromis na przyszłość.
Wójt Gminy powiedział, że jak będzie coś organizowane przez szkołę dla dzieci, to powinno być to najważniejsze, pierwsze bez względu na inne okoliczności. Zasugerował też temat, iż imprezy szkolne mogą być też organizowane przez podmiot, który wygrał przetarg na dożywianie uczniów ze względu na to, że są badania wskazane przez sanepid – można i przez to odciążyć rodziców. Rozumie, że są pewne przyzwyczajenia, ale spokojnie można tę salę wykorzystać po godzinach popołudniowych. Poprosił o doprecyzowanie tematu na przyszłość.
Wójt Gminy powiedział, że będzie zwrot środków ze składek z ubezpieczenia z PZU i padła propozycja by je wykorzystać na monitoring w szkole.
Pan Łuczak powiedział, że chodzi o trzy imprezy jakie są organizowane w szkole to choinka, bal gimnazjalistów i Dzień Dziecka, żeby w tych terminach sala ( stołówka ) była bezwzględnie dla uczniów. Dodatkowo jeszcze nadmienił temat monitoringu w szkole, który wstępnie będzie kosztował około 5 tys. zł. Dla bezpieczeństwa w szkole jest to konieczne.
Pan Ciesielski jako członek Rady Rodziców wyraził pełną akceptację dla proponowanego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy wyjaśnił, że te środki z PZU to są prewencyjne ze składek rodziców. W gminie jest broker i nie ma mowy o dodatkowych środkach.
Pan Ciesielski powiedział, że zawsze rodzice narzekali na wysokie składki i zdecydowaliśmy o niższej składce, ale profity z uszczerbku na zdrowiu są znikome.
Głos zabrała pani Kryszkowska i wyjaśniła, że sama nie zdecydowała o zorganizowaniu stypy w dniu organizowanej choinki dla dzieci, zgodę wyraziła Pani Dyrektor Szkoły. Nie podjęła tej decyzji sama- miała na to zgodę.
Pan Łuczak proponował na przyszłość dogadać się, by nie było już takich niezręcznych sytuacji.
Głos zabrała pani Waliszewska i powiedziała, że są remizy wyposażone i to tam powinno się organizować takie imprezy okolicznościowe.
Wójt Gminy – ze strażami jest pewien problem, bo to oni są właścicielami obiektu i nie mamy wpływu na ich decyzje.
Pan Łuczak i Pan Wójt proponowali by te imprezy okolicznościowe typu stypy, komunie św. mogą się odbywać, ale wspólnie się należy dogadywać, co do terminów. Zaznaczyli, że nie wchodzimy w imprezy typu „18” , „wesela” , „bal sylwestrowy”.
Wspólnie podjęto decyzję i uzgodniono, że w pierwszej kolejności z sali ( stołówki) korzystają uczniowie na swoje imprezy, a dopiero w dalszej kolejności można organizować pozostałe imprezy okolicznościowe.
Pan Ciesielski wyjaśnił, że z pozyskanych środków finansowych z organizowanych imprez przez Radę Rodziców są zakupowane nagrody książkowe dla uczniów na konkursy.
Pani Kryczkowska powiedziała, że na sale kupuje firanki, ceraty, garnki i przeznacza środki na Radę Kobiet.
Pani Grzelak powiedziała, że z organizowanego balu sylwestrowego, karnawałowego było 6 tys. zł. które jest przeznaczone na dzieci.
Pan Ciesielski powiedział, że oprócz tego jest duża pomoc rodziców w organizowanych dla dzieci imprezach są pieczone ciasta. W innych szkołach tak dobrze nie mają dzieci, a u nas są to dodatkowe środki na paczki, orkiestrę na choinkę, nagrody i doposażenie kuchni.
Pan Łuczak wyjaśnił temat organizowania nauki pływania dla uczniów, zaznaczył, że to samorząd pomaga w finansowaniu tego przedsięwzięcia oraz w dodatkowych zajęciach dla uczniów.
Wójt Gminy powiedział kilka słów na temat Programu „500 +”. Jest to wyzwanie dla gminy. W związku z tym będą zorganizowane dwa punkty przyjmowania wniosków. Dla osób bez przeliczania dochodów w salce rady gminy , dla pozostałych w GOPS.
Ad. pkt 6. Wobec wyczerpania porządku zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad, dziękując wszystkim za udział.

Protokolant: Grażyna Kwiatkowska

Przewodniczący obrad
  Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (8 czerwca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 czerwca 2016, 16:49:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662