P R O T O K Ó Ł Nr 20.16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej


 
 Or. 0012.1.20.16

P R O T O K Ó Ł  Nr 20.16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 28 kwietnia 2016 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
 
 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 2, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Boniewo z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 .
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała rozpatrzenia sprawozdania finansowego Wójta Gminy Boniewo z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika i Wójta Gminy i stwierdziła, co następuje:
1) uchwalony przez Radę Gminy Boniewo budżet Uchwałą Nr III/11/14, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 16.008.760,17 zł – dochody uzyskano w kwocie 14.164.020,39 zł, co stanowi 88,48 % planu, w tym planowane dochody:
- bieżące na kwotę 11.959.945,17 zł, wykonanie w kwocie 11.650.719,82 zł, co stanowi 97,41 % planu,
- majątkowe na kwotę 4.048.815 zł, wykonanie w kwocie 2.514.300,57, co stanowi 62,10 % planu.
2) uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 17.794.641,17 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 15.325.156,89 zł, co stanowi 86,12 % ogółu planu,
3) na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 7.183.814 zł, co stanowiło 40,37 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 5.498.836,30 zł, co stanowi 76,54 % planowanych wydatków na inwestycje,
4) na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 10.610.827,17 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 9.826.320,59 zł, co stanowi 93,16 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 78,67 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 21,33 % wydatki na zadania zlecone,
5) planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2015 roku był na kwotę 1.785.881 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu.
6) budżet gminy zamknął się za 2015 rok wynikiem ujemnym w wysokości 1.160.136,50 zł,
7) ze środków budżetu gminy w 2015 roku spłacono raty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 2.630.983,35 zł,
8) zadłużenie gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło na kwotę 5.559.022,83 zł z terminem spłaty w 2016 roku i latach następnych, co stanowi 39,24 % wykonanych dochodów;
- zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu – 983.886,83 zł z możliwością 30 % umorzenia,
- wobec Banku Spółdzielczego w Lubrańcu – 4.575.136 zł,
9) gmina na 31 grudnia 2015 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2015 roku z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji,
10) skutki obniżenia ceny żyta do ustalenia podatku rolnego, górnych stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych za 2015 rok wyniosły 480.919,03 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków w 2015 roku wyniosły 6.948,60 zł. Łącznie stanowi to kwotę 487.867,63 zł, co stanowi 26,67 % zrealizowanych dochodów podatkowych,
11)  wójt gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasada celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi,
12) komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Boniewo.
            Z uwagi na powyższe zdaniem Komisji rewizyjnej wyrażonym w oparciu o wniosek daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za rok 2015 i wystąpienia do Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium wójtowi gminy.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:                                                            Podpisy Komisji
 
G. Kwiatkowska                                                                  
  
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwaitkowska (8 czerwca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 czerwca 2016, 16:44:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 616