PROTOKÓŁ Nr 14.16 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo

Or.0012.14.2016

 PROTOKÓŁ Nr 14.16
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
w dniu 19 lutego 2016 r. w godzinach od 12:00 do 13:45 w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według list obecności stanowiących załączniki do protokołu . Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku. Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.
Przyjęcie porządku obrad.
Omówienie planowanych inwestycji na rok bieżący.
Sprawy różne.
 Zakończenie.

Ad. pkt 3. Omówienie planowanych inwestycji na rok bieżący Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt. Poinformował, że są już ogłoszone przetargi na podbudowy dróg gminnych. Zgłoszone były dwie inwestycje ( drogi ) uszkodzone na skutek klęsk żywiołowych i okazało się , że zostały uznane dwie takie drogi. Była Komisja z Urzędu Wojewódzkiego na weryfikacji tych dróg. Wójt poinformował, że zostały już złożone wnioski na budowę dróg planowanych wcześniej w założeniach. Są już zbierane materiały na drogę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nie wszystkie środki zostały przeznaczone na podbudowy dróg. Są już zebrane informacje na temat pozyskania gruzu z budynków w Osieczu Małym z przeznaczeniem na podbudowę dróg. Wójt powiedział, że gdyby doszły jeszcze te dwie drogi planowane do wykonania ze środków pozyskanych z klęski to 80 % dofinansowania pozyskalibyśmy i dołożylibyśmy 20 % środków własnych. Drogi złożone we wnioskach w ramach PROW-u najprawdopodobniej będą – bo to są środki pewne. Obecnie są już rozpisywane przetargi na niektóre drogi. Opracowywane są dokumenty na rewitalizację planowanych miejscowości w gminie.

Radna Pietrucha zapytała czy ten program „500 +” przewiduje zatrudnienie pracownika w gminie ?

Wójt Gminy wyjaśnił, że planuje się wykształcić stażystów i zadanie to będzie prowadzone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wypłata pieniędzy będzie w Banku Spółdzielczym z potrąceniem na prowizję bankową. Dodatkowo wójt wyjaśnił temat wynagrodzenia za prowadzenie zadań zleconych w gminie takich jak USC i Wojskowość. Łącznie nie pokrywa to zabezpieczenia środków na pełen etat. Ten program „500 +” jest dla gminy wyzwaniem. Dzieci jest u nas około 600, a około 100 nie będzie uprawnionych.

Ad. pkt 4. Sprawy różne Przewodniczący obrad powiedział, że jest kilka tematów, które należy omówić i przyjąć na najbliższej sesji Rady Gminy. Na ostatniej sesji był przyjęty Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i Nadzór Prawny Wojewody po sprawdzeniu stwierdził, że nie zostały zapisane środki finansowe na realizację założeń programu. W wyniku dyskusji ustalona została kwota 2 000 zł. Radni zdecydowali jednogłośnie, że stosowna zmiana uchwały zostanie przedstawione na najbliższej sesji. Przewodniczący obrad poinformował, że Nadzór Prawny Wojewody zakwestionował również uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 – 2020. W uchwale zabrakło zapisu, że zasób mieszkaniowy gminy zarządzany jest przez wójta gminy przy udziale wyznaczonych pracowników urzędu gminy. Radni jednogłośnie zdecydowali o wprowadzeniu zmiany do uchwały w wyżej wymienionej treści. Kolejny temat jaki został omówiony to projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo. Każdy z radnych otrzymał projekt programu do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ktoś z radnych chce wnieść uwagi do przedstawionego projektu programu? Nikt nie wniósł uwag. Wobec braku uwag radni jednogłośnie zdecydowali o przedłożeniu projektu uchwały na najbliższej sesji. Kolejny temat jaki poruszył przewodniczący obrad to kwestia wyodrębnienia środków na fundusz sołecki na 2017 rok. Zapytał radnych czy wyodrębniamy te środki, czy nie wyodrębniamy ?

Głos zabrał radny Piasecki i powiedział, że jego zdaniem należy środki wyodrębnić, by mieszkańcy sołectw mieli możliwości wprowadzania udogodnień i zmian na swoim terenie.

Radny Kubiak – niektóre sołectwa są zaniedbane i należy się zastanowić, bo duże sołectwa mają mniejsze środki do wydatkowania. Jest trochę niesprawiedliwie, bo te małe sołectwa mogą przeznaczać środki np. na wycieczki , bo już drogi maja zrobione, a inne kumulują by zrobić kawałek drogi. To wójt powinien decydować o tym, gdzie jaka inwestycje z tych środków zrobić.

Przewodniczący obrad powiedział, że są te środki przeliczane na mieszkańca i ten system jest unormowany ustawą. Jeżeli będzie wydzielony fundusz to gmina zyskuje dodatkowo środki, bo jest ich zwrot w 30 % zaplanowanych i wydatkowanych.

Skarbnik Gminy powiedział, że zwrot jest od środków wykorzystanych. Jest dobrze, że fundusz zostaje wydzielony, ale powinno być tak, że jeżeli jest prowadzona inwestycja w danej wsi to wszystkie te środki powinny być przeznaczane na tę inwestycje, a nie na organizowanie „Dnia Dziecka”.

Radna Nowicka zapytała, czy nie ma takiej możliwości by zrzec się tych środków z sołectwa na korzyść drugiego, gdzie prowadzona jest inwestycja ?

Radny Przybysz powiedział, że jeżeli miałby już wszystkie drogi zrobione w sołectwie, to by wyraził zgodę na przekazanie środków.

Skarbnik Gminy zaproponował by wydzielić 10 % z tego funduszu na cele rekreacyjne, a pozostałą część na inwestycje.

Wójt Gminy – decydentem podziału środków jest społeczność w sołectwie. Jeżeli jest prowadzona inwestycja to powinna ta społeczność przeznaczyć w całości te środki na jej realizację. Wójt powiedział, że przekonuje go argument radnego Kubiaka, że jest już w niektórych sołectwach dużo zrobione i jest widać ten koniec budowy dróg gminnych. Planowane są drogi do zrobienia w najbliższym czasie, fundusze sołeckie sprawdziły się w zimowym utrzymaniu dróg przy dużym zaangażowaniu sołtysów. Nie ma już telefonów, że jest coś pilnego do odśnieżenia. Każdy sołtys pilnuje tych środków i koordynuje akcją. Jeśli chodzi o fundusz – to należy go wydzielić i z rozsądkiem przeznaczać na realizacje inwestycji w danym sołectwie.

Radny Bocian powiedział, że nie ma co liczyć na to, że sołectwa przekażą środki na inne sołectwo np. na p. Czesława Kubiaka jak są zwroty w części.

Radna Wojasińska zapytała, dlaczego sołectwo p. Kubiaka ma mniej tych środków ?

Wójt Gminy wyjaśnił, że tak to wychodzi z algorytmu i jest tak, że te małe sołectwa mają więcej środków niż te większe.

Radny Pawłowski powiedział, ze podobnie jest z sołectwem w Bierzynie,  też jest duże sołectwo, a mało środków.

Wójt Gminy – możemy tak zaproponować, że w tych większych sołectwach robić inwestycje.

Przewodniczący obrad powiedział, że nie zgadza się z tym, zadał pytanie, jak określić kto jest bardziej uprzywilejowany-jaką miarą to określić. Zwrócił uwagę, że podobnie jest z programem „500 +”.

Radny Piasecki powiedział, ze sołectwo w Bierzynie zaplanowało sobie środki na zorganizowanie „Dnia Dziecka”, a chcą inwestycje.

Radny Kubiak powiedział, że my przeznaczamy od lat środki tylko na drogi, jest dużo sołectw takich gdzie są już pobudowane drogi i będą robić co innego np. zakładać lampy oświetleniowe, a u nas jeszcze długo nie będzie wszystkich dróg, a gdzie dalsze inwestycje.

Skarbnik Gminy poruszyła ten temat, bo w innych sołectwach przeznacza się środki z funduszu na rozrywki, a inni znów tylko na inwestycje. Jeden z drugiego sołtysa się śmieje, że jest mniej zaradny.

Przewodniczący obrad zapytał, czy mamy wpływ na to, by społeczność zrzekła się środków ze swojego funduszu na rzecz innych ?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że ideą funduszu sołeckiego jest to, że środki są na poprawę jakości życia mieszkańców danej społeczności gminy oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Skarbnik Gminy – żeby nie było tak, że z tych środków te zakupu były nierozsądne , a tylko konkretne.

Przewodniczący obrad kwestię wydzielenia środków funduszu sołeckiego na 2017 rok poddał głosowaniu. Za wydzieleniem funduszu opowiedziało się 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Radna Wojasińska zapytała, czy będzie mogła skorzystać ze środków funduszu sołeckiego na naprawę drogi dojazdowej do swojej posesji i założenie lampy hybrydowej ?

Wójt Gminy - „ ja nie mówię, że nie możemy wejść w drogi prywatne jak są niezrobione jeszcze wszystkie drogi gminne, może kiedyś tak. U Pani jest specyficzna sytuacja. Można rozważyć taki temat. Ta droga jest na prywatnych gruntach i być może za decyzją rady przyjąć ją na stan majątkowy i zrobić”.

Przewodniczący obrad poinformował, że zorganizowany jest przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych po Szkole Podstawowej w Osieczu Małym.

Wójt Gminy powiedział, że pojawił się z Urzędu Marszałkowskiego Pan Kopyść z propozycją zorganizowania w tej szkole zaplecza dla Muzeum Archeologicznego w Wietrzychowicach, ale to jeszcze nic pewnego. Zainteresowanie na mieszkania jest. Wójt nadmienił, że będzie też rewitalizacja miejscowości łączona. Przyjadą eksperci i ocenią co będzie się kwalifikować i gdzie. Proponowane są pałace i te inne zbiorowe budynki.

Przewodniczący obrad poinformował radnych, że odbyło się spotkanie Zarządu Gminnego OSP i wnioskowana jest podwyżka opłat dla strażaków za udział w akcji i szkolenie.

Wójt Gminy wyjaśnił, że na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP padła propozycja podwyższenia stawki za udział w akcji gaśniczej do kwoty 10 zł i za udział w szkoleniu do 5 zł.

Radny Bocian zapytał czy strażacy są ubezpieczeni przez gminę ?

Wójt Gminy wyjaśnił, że strażacy są ubezpieczeni i przeszkoleni. Inaczej by nie mogli brać udziału w akcji pożarniczo - ratowniczej.

Radny Piasecki zapytał, czy proponowane kwoty są kwotami netto ?

Wójt opowiedział, że tak netto.

Radna Wojasińska - „ czy nie można zorganizować przeszkolenia dla dzieci o udzielaniu pierwszej pomocy” ?

Wójt Gminy odpowiedział, że można rozważyć ten temat. Proponował jednostkę OSP w Boniewie wprowadzić w system. Mitem jest posiadanie dwóch samochodów strażacki i zatrudnienie dwóch kierowców na stałe etaty – mogą być na umowę – zlecenie.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w budżecie na ten rok były planowane podwyżki dla sołtysów i radnych. Proponowała zastanowić się nad tematem.

Radna Nowicka zapytała, czy odbył się przetarg na wydzierżawienie gruntów w miejscowości Żurawice ?

Wójt Gminy odpowiedział, że nie.

Radna Nowicka zapytała czy te 100 lamp przydzielonych dla gminy jest już rozdzielone ?

Wójt Gminy powiedział, że nie są rozdzielone, będą na modernizacje istniejących. Jesteśmy zainteresowani budowa nowych lamp, a nie modernizacja istniejących. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, tylko w miejscowości Anielin będą zakładane lampy na istniejących tam słupach.

Radny Bocian zapytał o przystanek w Otmianowie.

Wójt Gminy odpowiedział, że będzie. Poza tym poinformował o ogłoszeniu klęski związanej z wymarznięciem upraw zimowych. W tej chwili jest zgłoszony skład Komisji ds. szacowania strat do Wojewody i czekamy na jej zatwierdzenie.

Przewodniczący obrad poinformował radnych, że pod koniec marca br. planowane są obrady sesji, a wcześniej jeszcze odbędzie się posiedzenie komisji. Ad. pkt 5. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.Protokół sporządziła: Grażyna Kwiatkowska

Przewodniczący obrad  Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (8 czerwca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 czerwca 2016, 13:15:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483