PROTOKÓŁ Nr 13.15 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 18 grudnia 2015 r.

Or.0012.13.2015
PROTOKÓŁ Nr 13.15
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
w dniu 18 grudnia 2015 r. w godzinach od 9:00 do 11:15
w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie


 W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według list obecności stanowiących załączniki do protokołu .
Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.
Przyjęcie porządku obrad.
Omówienie autopoprawek do budżetu Gminy Boniewo na 2016 rok.
 Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.”. Omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 – 2020.
Omówienie projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów rolnych w miejscowości Żurawice.
 Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieczu Wielkim.
Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieczu Wielkim.
 Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Omówienie projektu uchwały zatwierdzającej plany odnowy miejscowości : Grójec, Grójczyk, Sułkówek, Otmianowo.
 Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo na 2016 rok.
Sprawy różne.
Zakończenie.

Ad. pkt 3. Omówienie autopoprawek do budżetu Gminy Boniewo na 2016 rok Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy. Zapoznała radnych z autopoprawkami do projektu budżetu gmina na 2016 r. Zmiany dotyczyły inwestycji w szczególności budowy dróg, środków na spłatę kredytów, na opracowanie dokumentacji na modernizację dróg ( na wykonywanie podbudowy dróg pod asfalt).

Wójt Gminy szczegółowo omówił temat opracowywania dokumentacji na modernizację dróg Osiecz Wielki – Żurawice, Kaniewo – Jerzmanowo. Nadmienił, że pozostałe remonty dróg będą naprawiane gruzem ze środków sołeckich. Będą też do zrobienia pewne odcinki dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oprócz wymienionych miejscowości, w których będzie robiona modernizacja dróg, będą też robione małe odcinki dróg na terenie gminy. Przymierzamy się do wymiany oświetlenia ulicznego na lampy hybrydowe. Jak na razie wpisujemy się w różne programy jakie się pojawiają, ale bez dokumentacji. Będziemy się starać zrobić drogę w Lubominie, bo sołeckie środki są już zgromadzone – chodzi o jeden kilometr. Poza tym jesteśmy w stanie zrobić około 12 km podbudowy dróg ( pod zadanie ze środków PROW ). Rozważamy to zrobić w ramach możliwości kwot bezprzetargowych. W przyszłości na tych planowanych 12 km podbudowy dróg będzie można położyć asfalt.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w sprawach bieżących budżet jest zaplanowany bardzo oszczędnie.

Wójt Gminy powiedział, że na zmodernizowana drogę w miejscowości Czuple nie wpłynęły planowane środki ( 700.000 zł ), nie mówi się o tych środkach, bo one są niepewne, ale nie bez nadziei. Wymienione wyżej poprawki do projektu budżetu na 2016 r. zostały zaakceptowane przez radnych.

Ad. pkt 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.” Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Gminy. Wyjaśniła, że corocznie jest taki program przyjmowany przez radę do realizacji na rok następny. Jest opracowany w takim samym zakresie jak na rok obecny, za wyjątkiem zmiany zapisy dotyczącego wynagrodzenia członków komisji za posiedzenie. Wysokość wynagrodzenia została określona na 175,00 zł brutto. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. została zaakceptowany przez radnych.

Ad. pkt 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 – 2020. Projekt programu został przekazany radnym do zapoznania się. Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że wpływy z czynszów za wynajmowane lokale są planowane w wysokości 54.000 zł. Wydatki na utrzymanie mieszkań komunalnych są planowane w wysokości 46.000 zł. Na dodatki mieszkaniowe jest wydatkowana kwota 10.000 zł. Na poczet czynszu gmina dopłaca do ręki 21.315 zł i na dodatek energetyczny. Zaległości w czynszach i opłatach wynoszą około 83.000 zł. Ci, co zalegają w opłatach to nie korzystają z dodatków mieszkaniowych.

Wójt Gminy poinformował, że jedno mieszkanie w Pałacu w Osieczu Wielkim zostało zdewastowane przez najemcę, który się wyprowadził. Sprawa została zgłoszona na policję. Przedstawiony projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 – 2020 został pozytywnie zaakceptowany przez radnych.

Ad. pkt 6. Omówienie projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów rolnych w miejscowości Żurawice Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Wyjaśnił, że temat dotyczy gruntów w miejscowości Żurawice wokół studni ujęcia wody. Jest tam około 5 ha. Dotychczas grunty te były też wydzierżawiane. Jest propozycja by zostały nadal wystawione do wydzierżawienia. Propozycja dzierżawy na okres 4 lat w drodze przetargu. Obecnie czynsz dzierżawny wynosił 1.500 zł za cały rok. Radni wyrazili zgodę na dalsze wydzierżawianie tych gruntów.

Ad. pkt 7 i 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieczu Wielkim. Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że cała działka po placu buraczanym w Osieczu Wielkim została podzielona na dwie działki i jest propozycja ich sprzedaży. Działki mają dwa odrębne numery geodezyjne. Radni wyrazili zgodę na wystawienie wymienionych nieruchomości do sprzedaży.

Ad. pkt 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Sekretarz Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Projekt uchwały została pozytywnie zaakceptowany.

Ad. pkt 10. Omówienie projektu uchwały zatwierdzającej plany odnowy miejscowości : Grójec, Grójczyk, Sułkówek, Otmianowo Wprowadzenia do tematu dokonała p. Bywalska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Promocji…. Zgodnie z nowymi naborami przez Urząd Marszałkowski, który jest decydentem środków , ogłoszony został konkurs na budowę dróg. Wymogiem jest by drogi, które chcemy zgłosić muszą być w dokumentach strategicznych i planistycznych. Wyjaśniła, że dokumentem strategicznym jest plan odnowy miejscowości, natomiast planistycznym – studium uwarunkowań. Plany odnowy miejscowości zakładają inwestycje na minimum siedem lat. Co chcą w sołectwie robić mieszkańcy, to muszą sami o tym zdecydować. Każde sołectwo musi się określić, co chce zrobić na bazie tego, co posiada. Takie projekty planów odnowy miejscowości każdej z osobna : Grójec, Grójczyk, Otmianowo i Sułkówek zostały opracowane i skierowane do konsultacji z mieszkańcami. Nadmieniła, że w tych miejscowościach muszą być plany odnowy – tzw. koncerty życzeń. Zrealizowana będzie tylko ta wskazana droga w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czas jest bardzo krótki, bo termin składania wniosków jest do 13 stycznia przyszłego roku. Plany odnowy muszą być przyjęte przez radę na najbliższej sesji. Jedynie w tym programie wymagane są plany odnowy miejscowości. Pani Bywalska zakomunikowała jeszcze jeden temat. Konieczność opracowania planu gospodarki emisyjnej, by można starać się o fotowoltaikę. Taki program będzie opracowywała firma z Bydgoszczy. Nasi stażyści pójdą w teren w celu zebrania ankiet od mieszkańców pod kontem opracowania tego programu. Przedstawione tematy zostały zaakceptowane przez radnych.

Ad. pkt 11. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo na 2016 rok Przewodniczący obrad powiedział, że przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili opracowane plany pracy na rok 2016. Wyjaśnił, że plany pracy przyjęte będą przez radę jedną uchwałą, jedynie komisji rewizyjnej osobną. Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji zostały zaakceptowane.

Ad. pkt 12 Sprawy różne Przewodniczący obrad powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z realizacji zadań edukacyjnych sporządzone przez Dyrektora Zespołu szkół w Boniewie do zapoznania się. Zapytał czy, ktoś z radnych ma uwagi do sprawozdania ? Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący obrad poinformował, ze sprawozdanie zostanie poddane głosowaniu w celu jego przyjęcia na sesji rady gminy.

Radny Bocian poruszył temat budowy przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających do szkół w Boniewie. Proponował go postawić na polu Pana Falszewskiego lub na gruntach leśnych.

Wójt Gminy wyjaśnił, że będzie, bo jest już w posiadaniu. Został zakupiony na Łąki Zwiastowe, ale nie został postawiony.

Radna Wójcińska wnioskowała o zakup i postawienie tablicy informacyjnej przy ryneczku w Boniewie, bo jest taka potrzeba. Obecnie jest obklejany przystanek wszystkimi ogłoszeniami – brzydko to wygląda.

Wójt Gminy powiedział, że postaramy się zakupić taką tablicę z funduszu sołeckiego. Ad. pkt 13. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:
Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                                                             Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (23 marca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 marca 2016, 15:05:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544