PROTOKÓŁ Nr 12.15 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 04 grudnia 2015 r.

Or.0012.12.2015

PROTOKÓŁ Nr 12.15
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
 w dniu 04 grudnia 2015 r.
w godzinach od 9:00 do 11:30
w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie

 W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według list obecności stanowiących załączniki do protokołu . Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad.
Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie zmian do budżetu Gminy Boniewo na 2015 r.
3. Omówienie projektu budżetu Gminy Boniewo na 2016 r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie zmian do budżetu Gminy Boniewo na 2015 r Wprowadzenia do temat dokonała Skarbnik Gminy poinformowała, że brakuje środków w Opiece Społecznej na dwójkę dzieci, które zostały umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, na dożywianie uczniów około 19.000 zł. Zwiększyć należy plan wydatków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w urzędzie gminy w kwocie 19.782 zł. Dochody i wydatki ulegną zwiększeniu z tytułu otrzymanej darowizny od Spółki Polski Cukier dla sołectwa Osiecz Wielki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w wysokości 5.000 zł. Powyższe zmiany do budżetu zostały zaakceptowane przez radnych.
Wójt Gminy dodatkowo wyjaśnił, że pewnych wydatków nie da się przewidzieć. Musimy płacić za umieszczenie dzieci z naszej gminy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, w Domu Dziecka, w rodzinach zastępczych. Rozważany jest temat pozyskania środków unijnych na zorganizowanie pomocy całodobowej lub pomocy dziennej dla osób starszych, chorych, szczególnie samotnych.
Radna Wojasińska zapytała, czy powstała Placówka Opiekuńcza w Boniewie?
Wójt odpowiedział, że nie.
Radna Wojasińska – to ta dwójka dzieci trafiła do innych placówek?
Wójt Gminy wyjaśnił, że dwójka dzieci trafiła do Domu Dziecka i dwójka do Ośrodka Wychowawczego. Nie było innego, lepszego rozwiązania. Obecnie dwójka tych dzieci z Ośrodka Wychowawczego na życzenie rodziny być może trafi do rodziny zastępczej. Będziemy się starać dla tej chętnej rodziny wyremontować większe mieszkanie w Pałacu w Osieczu Wielkim.

Ad. pkt 3. Omówienie projektu budżetu Gminy Boniewo na 2016 r Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy- P., Aleksandra Woźniak. Przedstawiła główne założenia projektu budżetu na 2016 r. w szczególności jeśli chodzi o planowane zadania inwestycyjne i ich finansowanie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wcześniej planowana była do realizacji droga „schetynówka”, ale wniosek nie został zakwalifikowany i należy wprowadzić zmiany do budżetu. Nie są planowane duże inwestycje w roku przyszłym, ale trzeba robić podbudowy dróg z własnych środków, a w przyszłości pokryć je asfaltem. Wójt poinformował o planowanych inwestycjach drogowych. I tak planowana jest droga w miejscowości Otmianowo z podwójnych gresów, a następnie pokrycie asfaltem. Jak na początek zaplanowane zostały środki na opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Boniewo-Grójec-Otmianowo, na modernizację drogi Grójec-Sułkówek, na modernizację drogi Kaniewo-Jerzmanowo i na modernizację drogi Osiecz Wielki – Żurawice. Wójt powiedział, że będą czynione starania w celu pozyskania środków z różnych możliwych programów na drogi. W programach istniejących dotychczas zmieniły się zasady w pozyskiwaniu środków - nie ma stabilności. W naszej gminie mamy jeden cel, budowę , modernizacje dróg z dofinansowaniem. Planowana jest modernizacja drogi Grójec-Sułkówek-Otmianowo z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, by połączyć się z drogą powiatową. Jest pomysł kolejnej drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na odcinku Boniewo-Otmianowo-Grójec – Sułkówek. Pozyskiwanie środków na realizacje inwestycji drogowych staje się już coraz trudniejsze ze względu na odległości od dużych ośrodków. Wójt Gminy zapoznał radnych ze szczegółami nowych zasad w pozyskiwaniu środków unijnych.
Radna Wójcińska zwróciła się do radnych z prośbą o przychylne zaakceptowanie propozycji modernizacji drogi Grójec-Sułkówek, zwróciła się do radnych o poparcie.
Radna Wojasińska zapytała, czy będzie droga w Lubominie w 2016 r ? Wójt Gminy odpowiedział, że będzie.
Radna Nowicka zapytała o drogę Wólka Paruszewska – Arciszewo.
Wójt Gminy powiedział, że myślimy o wykonaniu tej drogi w całości z Funduszu Ochrony Gruntów Ornych w latach następnych. Drogę od p. Drzewieckiego w stronę Łąk Wielkich połączymy razem od drugiej strony do parowy i to dalej planujemy połączyć z drogą powiatową, i do Otmianowa ( do p. Płacheckiego).
Radny Piasecki zapytał czy budżet gminy wytrzyma te zmiany w drogach, czy nie będzie konieczności zaciągnięcia kredytu?
Wójt Gminy powiedział, że na razie nie będzie takiej konieczności, bo w roku 2016 planowany jest taki” oddech” - by w roku następnym ruszyć.
Skarbnik Gminy wyjaśniła temat środków, ich przesunięcie na realizację inwestycji drogowych ( na podbudowę około 700.000 zł.)
Radna Nowicka jeszcze raz zapytała o rok 2018, czy miejscowość Wólka Paruszewska załapie się na położenie asfaltu na drodze ?
Wójt Gminy wyjaśnił, że prawdopodobnie tak, ale zaznaczył, że z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zmieniły się zasady. W przypadku dróg na podbudowie to położenie asfaltu jest mniej dofinansowywane. Wójt zakomunikował, że będziemy utrzymywać drogi gminne w przejezdności. Jak tylko będzie sygnał o dziurach w drogach, to będziemy je zasypywać. W planach jest pozyskanie gruzu z budynku w Osieczu Małym i wypełnienie dziur będzie gruzem. Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych rozporządza Marszałek Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu i my za odrolnienie gruntów pod boisko Orlik corocznie płacimy 15.000 zł. Zwracaliśmy się z prośbą o umorzenie, ale bezskutecznie. Weszły też zasady, by promować tych, którzy jeszcze w drogach nie zrobili nic. Są preferowane do realizacji drogi dojazdowe do pól.
Radna Wojasińska zapytała, co będzie dalej z chodnikiem do cmentarza w Lubominie?
Wójt Gminy odpowiedział, że teraz już nie będzie, bo wniosek o drogę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie został zaakceptowany – planowana droga nie będzie realizowana.
Radna Wójcińska zapytała, co z łącznikiem w Sułkówku?
Wójt Gminy odpowiedział, że planowane jest to do zrobienia.
Zadanie inwestycyjne „modernizację dróg gminnych Sułkówek – Grójec – Otmianowo” przewodniczący obrad poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za realizacją powyższego zadania.
Skarbnik Gminy poinformowała radnych o zgłoszonych projektach przez Gminę Boniewo w ramach Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Włocławskiego. Przypomniała, że do tej strategii przystąpiło sześć gmin. Propozycje zgłoszone do strategii to: - budowa oczyszczalni zbiorowych w miejscowości Mikołajki, Otmianowo, Osiecz Wielki w latach 2017, 2018 ( dofinansowanie do 80 %), - budowa kolejnej studni głębinowej 4-rzędowej, - modernizacja oświetlenia ulicznego.
Wójt Gminy wyjaśnił radnym kwestię tworzenia projektów z powiatem z dofinansowaniem środków unijnych.
Radny Kubiak zapytał, kto będzie płacił za oświetlenie jak będzie zlikwidowany fundusz sołecki?
Wójt Gminy powiedział, że za siedem lat będą już zrobione wszystkie drogi, lampy wymienimy na tańsze hybrydowe lub ledowe. Fundusz sołecki jest obywatelskim funduszem i to mieszkańcy decydują o jego przeznaczeniu.
Radny Kubiak powiedział, że nie planowana jest modernizacja drogi w sołectwie Osiecz Mały. Zwraca się z prośbą by był zrobiony chociaż 1 km tej drogi po której są wożone dzieci z Wietrzychowic. Nie wspomniał, że w Janowie droga się rozleci, jest bardzo zniszczona.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że nie można zrobić w równej wielkości dróg. Drogi w gminie będą robione przy udziale środków funduszu sołeckiego, bo te nasze fundusze sołeckie trafiają do mieszkańców przez robione inwestycje. Poinformował o działaniach w Lokalnej Grupie Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Wójt Gminy powiedział, że planowane są tam zadania takie jak: - budowa urządzeń fotowoltanicznych na naszych obiektach ( na hydroforni, sali gimnastycznej, oczyszczalni ścieków, szkole i urzędzie gminy. Urządzenia te produkowałyby energie, by zmniejszyć rachunki za zużycie prądu. Te innowacyjne rozwiązania planowane są też dla indywidualnych mieszkańców. - przebudowa dróg gminnych Kaniewo – Jerzmanowo, wybrane miejscowości ze względu na obiekt publiczny ( lokal wyborczy, świetlica ), - rewitalizacja Gminy Boniewo ( teren przy Pałacu w Osieczu Wielkim, w Otmianowie, Mikołajkach, Kaniewie, po szkole w Osieczu Małym – mogą też tam być elementy drogi. Planowane dofinansowanie tych zamierzeń do 90 % , 10 % gminnych. W wymienionych propozycjach inwestycyjnych będą prowadzone rozmowy z mieszkańcami.
Radny Piasecki wnioskował by z sołeckich pieniędzy wspólnie się złożyć i zakupić dla gminy maszynę do koszenia trawy – koszt zakupu to około 8 000 zł.
Wójt Gminy powiedział, że wysięgnik kosztuje bardzo dużo.
Radny Górski zapytał, czy Gmina Boniewo planuje dofinansowanie do internetu ?
Wójt Gminy powiedział, że jest pewna firma, która chce wejść na nasz teren z internetem radiowym. Przedstawiciele będą zaproszeni na następne posiedzenie komisji, by wprowadzić radnych w temat.
Skarbnik Gminy zakomunikowała, że na kolejne posiedzenie przygotuje i przekaże autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2016 rok. Wyjaśniła, że na przyszły rok nie są planowane prace publiczne.
Radna Wójcińska zapytała, czy ktoś nam narzuca ilość osób do zatrudnienia ?
Wójt Gminy odpowiedział, że Urząd Pracy proponuje nam, a my bierzemy maksymalną ilość.
Sekretarz Gminy dodatkowo wyjaśniła, że w okresie zimy 10 osób chętnych zostało zgłoszonych na szkolenia organizowane przez Biuro Pracy.

Ad. pkt 4. Sprawy różne Przewodniczący obrad poinformował radnych, że przed tym posiedzeniem odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Spraw Socjalnych i Rodziny w temacie zapoznania się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań edukacyjnych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie w roku szkolnym 2014/2015 i wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że chodzi o wprowadzenie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora szkoły. Wyjaśniła, że w regulaminie wprowadzane były zmiany po likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Mały, gdzie było dwóch wicedyrektorów. Obecnie jest tylko jeden. Zakresem obowiązków pani dyrektor podzieliła się z wicedyrektorem. Z uwagi na dużą odpowiedzialność, zaangażowanie przy organizacji imprez padła propozycja podwyższenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora w wysokości 1.700 zł brutto i dla wicedyrektora w wysokości 1.200 zł brutto. Związki zawodowe zaakceptowały te zmiany oraz jest przychylność komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny.
Radny Bocian zapytał czy to będzie dodatek stały, co będzie jak wróci pan Dorabiała?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest to dodatek stały, a jak wróci pan Dorabiała, który obecnie jest urlopowany, to powrócimy do tematu i będziemy dyskutować. Powyższą propozycję radni zaakceptowali jednogłośnie.
Wójt Gminy poinformował o wyniku przetargu na wywóz nieczystości stałych od mieszkańców z terenu Gminy Boniewo. Wygrała firma SANICO z Włocławka za kwotę 12.700 zł na miesiąc. Dodatkowo firma częściej będzie odbierać plastiki, szkło i popiół w sezonie zimowym.
Skarbnik Gminy poinformowała, że na odpadach jest zadłużenie w wysokości 40.000 zł. W roku przyszłym w budżecie planowane jest dołożenie środków w tej wysokości.
Przewodniczący obrad poinformował, że będzie przygotowany projekt uchwały na sesję o wyrażenie zgody na sprzedaż działek położonych w Osieczu Wielki po placu buraczanym. Nadmienił, że jest już wycena budynku po szkole w Osieczu Małym. Łącznie wydzielonych zostało siedem lokali mieszkalnych i pozostała na parterze świetlica dla mieszkańców. Cena mieszkań oscyluje w granicach od 11.000 zł do 25.000 zł w zależności o powierzchni.

Ad. pkt 5. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
Protokół sporządziła:  Grażyna Kwiatkowska

Przewodniczący obrad
Adam Ciesielski


metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (17 marca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 marca 2016, 16:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488