PROTOKÓŁ Nr 10.15 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 12 października 2015 r.

Or.0012.10.2015

PROTOKÓŁ Nr 10.15
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 12 października 2015 r. w godzinach od 9:00 do 11:30 w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie


W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według list obecności stanowiących załączniki do protokołu .
Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, nieobecna radna Wioletta Pietrucha, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad.
Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku. Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.
Przyjęcie porządku obrad.
Omówienie zmian do budżetu gmina na 2015 r.
Ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. i innych opłat.
 Omówienie zmiany do uchwały w sprawie wskazania urzędu gminy do realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boniewo.
Omówienie zmian Statutu Gminy Boniewo.
Omówienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/49/15 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości domków letniskowych systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów.
Omówienie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Sprawy bieżące (w tym omówienie podań najemców lokali handlowych w Boniewie ).
Zakończenie.

Ad. pkt 3. Omówienie zmian do budżetu gmina na 2015 r. Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami jakie należy wprowadzić do budżetu gminy na 2015 r. Powiedziała, że brakuje środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe – Sieroszewo około 205.000 zł, brakuje środków na modernizację hydroforni, rewitalizację boiska. Nie wykorzystane zostały środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 16.544 zł. Zwiększy się budżet po stronie dochodów i wydatków w kwocie 3.400 zł na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych zgodnie z zawartą umową z Zarządem Powiatu we Włocławku.

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy – powiedział, że zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe -Sieroszewo przeciąga się, wykonawcy nie zrobili poboczy nie wystawili jeszcze faktury za wykonane prace. Brakuje środków i musimy szukać pełnego zabezpieczenia na realizacje tej drogi. Liczyliśmy na 700.000 zł dotacji, ale w tym roku nie wpłyną.

Głos zabrał radny Piasecki i powiedział, że Starosta Powiatu Włocławskiego obiecał zwrócić pieniądze gminie za współfinansowaną drogę powiatową Boniewo-Borzymie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że będą przesunięcia środków w budżecie, bo brakuje środków w Urzędzie Gminy na zakup materiałów, związane jest to z zatrudnieniem pracowników publicznych.

Wójt Gminy stwierdził, że dla Gminy obecnie zatrudnionych pracowników publicznych jest za duża liczba, w roku przyszłym będziemy mniej zatrudniać. Brakuje ludzi w usługach, bezrobocie się zmniejsza. Wójt ma nadzieję, że ludzie znajdą pracę i będą związani umowami na dłużej.

Skarbnik Gminy powiedziała, że te zasygnalizowane zmiany to początek koniecznych zmian, na kolejnym posiedzeniu będą przekazane dalsze zmiany. Przedstawione zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.

Ad. pkt 4. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. i innych opłat Skarbnik Gminy zaproponowała przyjąć na 2016 r. te same stawki jakie obowiązywały w roku 2015. Powiedziała, że jedynie w trzech punktach jesteśmy zmuszeni obniżyć stawki, ponieważ ustawowo zostały określone ich górne granice.

Wójt Gminy powiedział, że nie stać nas na obniżenie stawek ze względu na infrastrukturę drogową gdzie występują braki środków na realizację inwestycji w roku 2015. Potrzebujemy jeszcze zrobić około 30 km dróg na terenie gminy. Nie opowiada się też za podwyżką podatków, bo społeczeństwo nasze nie jest jeszcze tak zamożne.

Skarbnik Gminy poinformowała, że musimy też dokonać zmiany zapisów w uchwale podatku od środków transportowych. Wysokości stawek nie zmienią się, są w granicach ustawowych, jedynie zmiana będzie dotyczyła autobusów. Opłata za wodę i ścieki pozostaje na poziomie roku obecnego – nie będzie zmieniona. Powyższe ustalenia zostały zaakceptowane przez radnych.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że ma już jasność i może przystąpić do opracowania projektu budżetu na 2016 rok.

Ad. pkt 5. Omówienie zmiany do uchwały w sprawie wskazania urzędu gminy do realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boniewo Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że kontrola wychwyciła, że nie ma wskazania w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015, że urząd gminy realizuje zadania wynikające z zapisów Programu. Jeżeli nie ma takiego zapisu to realizacja programu jest tylko przez Opiekę Społeczną. Z uwagi na to, że program realizowany jest też przez urząd gminy wnioskuje o zapis tego w programie i wprowadzenie zmiany uchwały. Powyższa propozycja zmiany uchwały została zaakceptowana przez radnych.

Ad. pkt 6. Omówienie zmian Statutu Gminy Boniewo Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Gminy i poinformowała, że Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej dopatrzyła się, że w Statucie Gminy Boniewo mamy nieaktualne zapisy dotyczące jednostek organizacyjnych. Nie ma już Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym , tylko jest Zespół Szkół w Boniewie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie. Proponowane zmiany będą porządkujące i aktualizujące zapisy w istniejącym Statucie Gminy. Wyżej wymienione zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.

Ad. pkt 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/49/15 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości domków letniskowych systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Nadzór Wojewody zakwestionował nam uchwałę podjętą na poprzedniej sesji dotyczącą objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów. Uchwała ta jest niezgodna z prawem tylko dlatego, że zapisaliśmy, że wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r. Powiedziała też, że jeżeli uchwała szkodzi tu na korzyść podatnika, to nie może ona działać wstecz, tylko z dniem podjęcia. W najbliższym czasie postaramy się też wprowadzić zmiany do obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie i uchwalenia jednolitego tekstu tego regulaminu. Na najbliższej sesji będą przedłożone dwie uchwały do przyjęcia. Jedna z nich będzie uchylająca tę podjętą, a druga będzie już poprawiona i prawidłowa do przyjęcia. Omówione zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.

Ad. pkt 8. Omówienie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wprowadzenia do tematu dokonała Grażyna Kwiatkowska – pracownik zajmujący się stypendiami. Powiedziała, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej gdzie została wprowadzona nowa wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania świadczeń pomocy społecznej i stypendium szkolnego- kryterium wynosi 514 zł oraz nową kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł. Zmienione wysokości wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych, oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, który od dnia 1 listopada 2015 r. zmienia się i przewiduje wzrost świadczeń rodzinnych, w tym m.in. zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, który ma wynosić 118 zł – rzutującego na wysokość stypendium i zasiłku szkolnego. Koniecznością jest wprowadzenie zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zapoznała z wysokością stypendium szkolnego miesięcznie według dochodu na członka w rodzinie ucznia według obowiązującego kryterium i po zmianach. Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.

Ad. pkt 9. Sprawy bieżące (w tym omówienie podań najemców lokali handlowych w Boniewie ) Skarbnik Gminy zapytała radnych, czy są uwagi do sprawozdania za I półrocze 2015 r. Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania. Pani Skarbnik zapoznała z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie przedłożonego przez wójta gminy sprawozdania – pozytywna.

Przewodniczący obrad poinformował radnych, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiecza Małego, na którym mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż mieszkań po szkole. Proponowali jedynie pozostawić dla mieszkańców tylko tę część z osobnym wejściem i zapleczem kuchennym na świetlicę wiejską.

Radny Kubiak powiedział, że może być problem z siecią kanalizacyjną w tych mieszkaniach, przez pokoje te na piętrze będą prowadzone rury kanalizacyjne.

Radna Wojasińska – była propozycja w tym budynku zorganizowania ośrodka pobyty dziennego dla niepełnosprawnych i są na to środki unijne.

Wójt Gminy powiedział, że u nas w powiecie działają takie dwa i nie mamy możliwości pozyskania środków od Wojewody. Są możliwości na taki „Dom Seniora”- ale na zatrudnienie osób, pracowników musimy mieć swoje środki, a nasz budżet jest mały – już nie wiele można z niego wydzielić dodatkowych środków. W ramach LGD nie wiele można pozyskać środków na takie inne cele. Z tych akurat środków chcemy uszczknąć na drogi, na kanalizacje w budynkach komunalnych, założenie lamp oświetleniowych hybrydowych. środków unijnych to my potrzebujemy na podstawowe inwestycje, natomiast na inne cele jest już trudniej pozyskać takie pieniądze. Wójt powiedział, że w tych czasach trzymanie obiektu pustego jest niebezpieczne, może zrodzić się pomysł na zorganizowanie „Ośrodka dla uchodźców”, a to już może być problem dla społeczeństwa. Jest zdania, że jedną rodzinę można przyjąć, ale więcej to już jest problem dla nas wszystkich. Ma nadzieję, że w gminie jest coraz mniej mieszkańców i być może znajda się chętni młodzi ludzie na te mieszkania. Przewodniczący obrad kwestię wyrażenia zgody na sprzedaż budynku na mieszkania poddał głosowaniu. W wyniku głosowania radni jednogłośnie wyrazili zgodę na podział budynku na mieszkania i sprzedaż.

Radna Nowicka powiedziała, że interesowała się tematem jeśli chodzi o zorganizowanie ośrodka pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych – to raczej niewypał, ale jeśli chodzi o pobyt całodobowy to na pewno byłby to temat trafny. Nadmieniła, że nawet na zorganizowane spotkanie opłatkowe jest trudno zebrać ludzi, a gdzie dopiero taki ośrodek zorganizować i pozyskać mieszkańców. Jej zdaniem ten temat nie wypali.

Radny Kubiak poruszył temat działek budowlanych w Osieczu Wielkim. Proponował zrobić z nimi porządek. Teren jest tam niekorzystny, bo są tam linie energetyczne, telefoniczna i trudny do zagospodarowania. Obecnie rosną tam tylko chwasty i proponował to sprzedać na cele rolne.

Przewodniczący obrad zakomunikował kolejny temat do rozważenia, a mianowicie działka po byłym placu buraczanym w Osieczu Wielkim. Propozycja podziału na dwie i wystawienia ich do sprzedaży.

Kolejny temat jaki został zasygnalizowany przez wójta gminy to grunty rolne przy szkole w Osieczu Małym, które są własnością gminy. Obecnie je wydzierżawia Pan Dorabiała, ale należy też to uregulować.

Przewodniczący obrad zasygnalizował temat działki będącej własnością gminy w miejscowości Boniewo za CPN-em. Jest chętny na jej zakup na poszerzenie posiadającego już tam terenu pod budowę silosów zbożowych. Proponował przygotować działkę do sprzedaży.

Przewodniczący obrad przedstawił podanie Pani Bogumiły Świątek wynajmującej lokal handlowy na ul. Szkolnej 3, w Boniewie. Zwróciła się z prośbą do Rady Gminy Boniewo o umorzenie podatku lokalowego oraz czynszu za wynajem lokalu za okres sześciu miesięcy z uwagi na włamanie. Do włamania do lokalu doszło 1 października 2015 r., lokal został splądrowany przez złodziei i znaczna część towaru skradziona. Przewodniczący przedstawił też podanie najemców lokali handlowych na ul. Szkolnej 3, w Boniewie z prośbą o pilne zabezpieczenie antywłamaniowe budynku należącego do gminy w związku z zaistniałym włamaniem i poniesionymi stratami finansowymi przez najemców lokali.

Radny Bocian powiedział, że na zabezpieczenie sklepu muszą sami założyć monitoring- tak to wygląda we Włocławku np. „Wzorcownia”. Można zabezpieczyć budynek, nie sklep.

Radna Nowicka - mąż ma sklepy i nigdy nie zwracał się z prośbą do urzędu gminy w przypadku włamania.

Sekretarz Gminy powiedziała, że nikt z najemców wcześniej nie zwrócił się z propozycją , czy też w pomocą w sprawie zabezpieczenia budynku, założenia alarmu.

Skarbnik Gminy powiedziała, że przykro nam jest, że cały obiekt jest oświetlony, ponoszone są na to koszty i jeszcze prośba o dodatkowe zabezpieczenie budynku.

Wójt Gminy powiedział, że z racji tego, że obiekt jest nowy, to nie będzie podwyżki czynszu, ale zabezpieczenie lokali najemcy muszą sami zrobić to we własnym zakresie.

Radna Wojasińska powiedziała, że obiekt został obsadzony wysokimi tujami i będą teraz większe możliwości dla złodziei, będą się chować za nimi.

Radny Bocian zapytał o sprawę kwalifikacji buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno w stratach.

Wójt Gminy wyjaśnił, że był w Puławach na rozmowach z Panem Profesorem. Sytuacja była bardzo napięta, nawet radio Lublin czekało na nas. Była od nas czteroosobowa delegacja – spodziewali się większej grupy. Przedstawiliśmy temat szczegółowo i z rozmów wynikało, że pomiary opadów deszczu robione są średnio ze wszystkich stacji w Polsce i jest określana średnia. Chcemy by taka stację u nas postawić, byśmy mieli średnią z powiatu, a nie z Polski. Gro tych stacji jest na południu Polski, a tam jak się obserwuje częściej są opady. Prowadzone są rozmowy z samorządowcami by w naszym powiecie taka stacja powstała. Po naszych wcześniejszych monitach jest taka mała stacja w miejscowości Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska. Jeśli chodzi o uznanie rolnikom klęski, to Pani Iwona Witczak próbowała wszystkich sposobów by objąć klęską wszystkich rolników z terenu gminy. Tylko trzech rolników się nie zakwalifikowało. Wójt poinformował, że po tej wizycie są już wpisane np. rzepak zimowy w tym roku do suszy. Przy tej pomocy nie ma już znaczenia, że buraki są zakwalifikowane, bo do Agencji już nie można składać wniosków. Na przyszłość proponował pojechać większą grupą do Puław i wtedy są większe możliwości do zmian. Wójt powiedział, że są zainteresowani z ościennych gmin na wspólne działania w kierunku szukania rozwiązań zewnętrznych budowy stacji ze środków własnych lub z pozyskaniem środków z Ochrony Środowiska. Stwierdził, że tego tematu nie należy odpuścić, bo susza się pogłębia.

Radny Bocian zapytał czy są duże zaległości w płatnościach podatku rolnego. Pomyślał o możliwości odraczania płatności rat.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie jest tak źle, wpłynęło kilka podań o umorzenie, ale do umarzania rat podatku podchodzimy dość ostrożnie. Jak umarzamy to wszystkim, albo nikomu. W przypadku umorzeń tracimy podwójnie środki, bo te umorzone i z subwencji wyrównawczej.

Głos zabrała radna Wojasińska i powiedziała, że została zaproszona na zebranie sołeckie i nurtuje ją taki temat, że niektórzy mieszkańcy mają wygody - drogi asfaltowe, chodniki, lampy, a inni tego nie mają. W Lubominie Leśnym kobieta ze stwardnieniem rozsianym ma problem z dojazdem do drogi i to jest niesprawiedliwe.

Wójt Gminy powiedział, że nic nie poradzimy, że gminy dostają mniejsze pieniądze niż taka Warszawa. Nie chcą nawet płacić tzw”Janosikowego” i wykombinowali sobie , że jeszcze im dopłacą. Podobnie jeśli chodzi o powiat. Ze środków powiatowych robione są zjazdy w Gminie Brześć Kujawski, w gminach miejskich chodniki, a u nas jest inaczej. Obecnie już nie można jak wcześniej wchodzić z powiatem w tzw. „Schetynówki”. Został zwiększony nawet procentowy udział środków własnych przy inwestycjach z 21 % do 31 %. Zaznaczył, że to co teraz Starostwo Powiatowe robi ze środków własnych w innych gminach to trzeba o tym mówić, bo u nas się robiło drogę przy udziale 21% środków gminy, a nie ze środków w całości powiatowych.

Skarbnik Gminy powiedziała, że Ministerstwo Finansów kombinuje przy przydziale subwencji dla gmin.

Wójt Gminy zaapelował, by w rozmowach ze Starostą podkreślać, by gminy były traktowane przez Starostwo Powiatowe równo.

Sekretarz Gminy poinformowała, że była na spotkaniu ze Starostą Powiatu Włocławskiego przy omawianiu propozycji budżetu na 2016 r. i przydzielaniu środków na remonty dróg powiatowych. Powiat dla Brześcia Kujawskiego przyznał dotacje na drogi gminne po 250.000 zł z chodnikami i zjazdami. Pani Sekretarz powiedziała, że złożyła wniosek o dotacje celowe, by oddał nam powiat udział 21 % na drogę robioną wspólnie z Powiatem Boniewo – Borzymie i drugi wniosek na remont drogi powiatowej Boniewo – Otmianowo.

Wójt Gminy stwierdził, że bogatsze samorządy będą otrzymywać więcej środków od powiatu bez udziału środków własnych. Na pewno będziemy starać się o zwrot obiecanych środków od powiatu z tytułu udziału własnych środków w wysokości 21% przy budowie w/w drogi. Ad. pkt 10. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:
Grażyna Kwiatkowska                                  Przewodniczący obrad Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (11 marca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 marca 2016, 10:24:41)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (11 marca 2016, 10:50:01)
Zmieniono: układ tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 551