PROTOKÓŁ Nr 7.15 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 6 lipca 2015 r.

0012.7.2015

PROTOKÓŁ Nr 7.15
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
w dniu 6 lipca 2015 r.
w godzinach od 9:00 do 10:30
w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według list obecności stanowiących załączniki do protokołu . Przewodniczący obrad o godzinie 8:30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie
z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku. Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.
Informacja w sprawie przetargów na inwestycje gminne do realizacji w 2015 roku.
Sprawy bieżące.
Zakończenie.

Ad. pkt 2. Informacja w sprawie przetargów na inwestycje gminne do realizacji w 2015 roku
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i przedstawił informację na temat odbytych przetargów na drogi. Na drogę dojazdową do gruntów rolnych Wólka Paruszewska -Boniewo - Arciszewo wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma W.P.R.D. Nowa Wieś na kwotę 317.988,21 zł. Na przebudowę dróg gminnych Łąki Markowe- Sieroszewo zgłoszonych zostało 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma W.P.R.D. Nowa Wieś na kwotę 1.396.449,26 zł.
     Z kolei Wójt Gminy powiedział, że cena zaoferowana przez w/w firmę jest atrakcyjna i należałoby tę drogę wykonać. Zadanie „Przebudowa dróg gminnych  Łąki Markowe – Sieroszewo ” byłoby wykonane z kredytu, ale zaciągniętego jak najpóźniej. Podjęcie decyzji o realizacji tej drogi to 4 km dróg i pozytywna decyzja zamykałaby problem dróg w tej części gminy.
W przypadku nie otrzymania 50 % dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego to w roku przyszłym będziemy podejmować inne decyzje.  Będziemy starać się podejmować  działania w kierunku wykonywania podbudowy dróg gminnych, by w późniejszym terminie kłaść asfalt.

Radny Kubiak stwierdził, iż decyzja o budowie tej drogi była już wcześniej podjęta i należy ją realizować.

Wójt Gminy stwierdził, że po przetargu wiadomo już jest, że jest mniejsze ryzyko i podjęcie niższego kredytu. Podatek Vat jest kosztem kwalifikowanym i zwrotu byłoby około 700.000 zł.

W wyniku głosowania radni zdecydowali o zamknięciu przetargu i podpisaniu umowy
z wykonawcą.

    Przewodniczący obrad poinformował, że odbył się też przetarg na sprzedaż działek budowlanych i ciągnika MTZ i będzie jeszcze przetarg na dożywianie uczniów na okres dwóch lat.

Wójt Gminy poinformował o propozycjach inwestycyjnych na przyszły rok. Jedną z nich jest wspólna inwestycja z Powiatem Włocławskim i Miastem i Gminą Izbica Kujawska w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jest wymagana uchwała intencyjna.

Sekretarz Gminy poinformowała, że stosowną uchwalę Starostwo Powiatowe już podjęło i tylko my musimy podjąć by nadać bieg sprawie.

Wójt Gminy powiedział, że wymagana będzie też w terminie późniejszym uchwała o przejęciu w zarząd odcinka drogi powiatowej w miejscowości Lubomin. Gmina Boniewo będzie liderem. Termin składania wniosku jest w miesiącu wrześniu, a w listopadzie będzie już wiadomo, czy to zadanie będziemy realizować.
W roku przyszłym planowana jest droga gminna z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w miejscowości Łąki Wielkie. Wójt nadmienił, że jest coraz mniej środków finansowych na drogi. Ma nadzieję, że tzw”schetynówki” się utrzymają.

Skarbnik Gminy wyjaśniła kwestię finansowania wspólnej inwestycji z Powiatem Włocławskim  i Miastem i Gminą Izbica Kujawska. Partnerzy tego przedsięwzięcia zobowiązani będą do przekazania nam środków finansowych w formie pożyczki. Nasza gmina nie może kredytować budowy dróg na terenie innej gminy i powiatu.
Pani Skarbnik poinformowała też o zmianach do budżetu gminy na 2015 rok. Zmiany dotyczą przesunięcia środków między działami na remont dachu budynku Gimnazjum.

Wójt Gminy stwierdził, że budowa dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg jest korzystna dla gminy, ponieważ rozliczenie środków finansowych jest znacznie łatwiejsze i pewniejsze z 50 % dofinansowaniem od Wojewody.

Ad. pkt 3.  Sprawy bieżące
Radny Piasecki poruszył temat kradzieży wody z wodociągu. Proponował zrobić objazd posesji na terenie gminy w godzinach popołudniowych.

Wójt Gminy wyjaśnił, że miał zgłoszenie, że na działkach w Łączewnie letnicy nie oszczędzają wody, podlewają trawniki nie zważają na kryzys. Wychodząc na przeciw wspólnie z Gminą Izbica Kujawska w partnerstwie chcemy spiąć wodociągi w miejscowości Wietrzychowice, by posiłkować się w zaopatrzeniu w wodę od sąsiadów. Pomimo akcji założenia łańcuchów na hydrantach nadal jest problem z wodą. Podejmujemy działania w kierunku sprawdzenia sieci i nielegalnych podłączeń.

Radna Wojasińska stwierdziła, że znacznie się obniżył poziom wód gruntowych, jest to widoczne
w studniach przydomowych, należy uczyć się oszczędności wody.

Wójt Gminy poinformował radnych, że mamy problem z udowodnieniem klęski suszy na terenie gminy w takim znaczeniu, że Stacja Meteo Puławy wskazuje z pomiarów, że klęska suszy nas nie bardzo dotyczy. Szacowanie jest tylko na glebach słabszych, na gruntach lepszych klęska nas nie obejmuje. Wójt powiedział, że z obserwacji wynika, że problem nie dotyczy tylko słabych gleb ale i tych lepszych. Susza się pogłębia, gołym okiem widać, co się dzieje na polach. Zaapelował do rolników o pobieranie protokołów i szacowanie strat, obiecał, że będzie tych strat bronił
u Wojewody. Komisja jest już powołana, w składzie komisji znajduje się przedstawiciel Izb Rolniczych, z Doradztwa Rolniczego i pracownik urzędu gminy.

Radna Wójcińska powiedział, że przy polu pomiędzy Panem Sztejką a Stanisławskim rośnie drzewo, które bardzo utrudnia przejazd po drodze gminnej dużym samochodom. Prosiła o interwencję w tym temacie.

Wójt Gminy odpowiedział, że zna ten temat, z map wynika, że droga gminna jest w jego polu. Jak będziemy drążyć temat, to okaże się, że będzie konieczne rozgraniczenie i to na koszt gminy. Obecna droga jest utwardzona i szkoda jej niszczyć. Uważa, że jest to protest do rozgraniczenia i obawia się jeszcze problemu roszczeniowego obu stron za użytkowanie tej drogi.

Radny Bocian zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy, dlaczego nie zareagował na jego wniosek podczas turnieju piłki nożnej.

Przewodniczący Rady Gminy przytoczył temat, chodziło o to, że podczas rozgrywek na boisku w jednej drużynie był jeden zawodnik więcej. Wyeliminowanie tej sytuacji należało do obowiązków sędziego i opiekunów. Nikt tego nie zauważył.

Radny Bocian – „oczekiwałem, że będzie Pan obiektywny, a Pan powiedział idź mi stąd, bo ja nie jestem od tego, można było spokojnie ten mecz powtórzyć”.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił ten temat. Jego zdaniem temat ten powinien być załatwiony fair play.

Radny Bocian - „jak robi się spór to powinno być to wyjaśnione. Pan Ciesielski Grzegorz i Gawroński Dariusz przeprosili za błąd”.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że tego tematu na tej sali nie rozwiążemy, powinno to być rozwiązane na boisku.

Wójt Gminy - „ nie wiem co w tej piłce nożnej jest, bo kibice po meczu robią demolki, a w rugby są mecze na poziomie. Przy piłce nożnej jest więcej emocji negatywnych niż pozytywnych. Należy się zastanowić, czy watro organizować takie turnieje”.

Na zapytanie radnego Piaseckiego w sprawie dożynek Wójt odpowiedział, że jest organizowany konkurs wieńców dożynkowych i każde sołectwo może wystawić jeden wieniec.

Radny Piasecki zapytał o to, kiedy będzie otwarty „rynek gminny”?

Wójt Gminy odpowiedział, że od przyszłego tygodnia.

Przewodniczący obrad zakomunikował temat związany ze zniszczeniem sprzętu w jednej świetlicy wiejskiej, która została wyposażona ze środków finansowy pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego. Taki sprzęt musi być użytkowany przez 10 lat, w innym przypadku trzeba będzie dokonać zwrotu środków- a tego nikt by nie chciał.

Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                            Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                        Adam Ciesielski
 


metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (25 września 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 września 2015, 14:13:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606