PROTOKÓŁ Nr 9.15 z posiedzenia Stałych komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 28 sierpnia 2015

Or.0012.9.2015

PROTOKÓŁ Nr 9.15
z posiedzenia Stałych komisji Rady Gminy Boniewo
w dniu 28 sierpnia 2015 r.
w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie


W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według list obecności stanowiących załączniki do protokołu. Przewodniczący obrad o godzinie otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie
z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku. Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2015 r.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.

Ad. pkt 2.  Omówienie zmian do budżetu gminy na 2015 r.
Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach do budżetu gminy na 2015 r. Zmiany dotyczą przeniesienia środków na refundację kosztów budowy oczyszczalni przyzagrodowych  w wysokości 4.000 zł na dwie oczyszczalnie pobudowane we własnym zakresie. Wyjaśniła, że w uchwale budżetowej na 2015 rok był wpisany deficyt, który zostanie sfinansowany kredytem. Stąd konieczny jest projekt uchwały do podjęcia na najbliższej sesji rady gminy. Na dzień dzisiejszy Gmina Boniewo posiada 25 % zadłużenia do planowanych dochodów. Jeżeli zostanie zaciągnięty kredyt to zadłużenie wzrośnie do około 40 %.

Wójt Gminy powiedział, że kondycja gminy jest nie najgorsza, ponieważ bardzo dużo jest prowadzonych inwestycji i jak na razie nie przejadamy pieniędzy tylko inwestujemy i poprawiamy infrastrukturę gminy.

Przewodniczący obrad poinformował o piśmie z Ministerstwa Rolnictwa, w którym stwierdzono, że podjęta przez Radę Gminy Boniewo uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska o uznaniu Gminy Boniewo za teren objęty stanem klęski żywiołowej jest niezgodna z prawem. Rada Gminie nie ma ustawowego prawa do decydowania w tym zakresie.

Wójt Gminy prowadził rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa, u Wojewody Kujawsko  -Pomorskiego, w Starostwie Włocławski na temat uznania klęski suszy. Kontaktował się z Panem Andrzejem Nowakowskim – przedstawicielem plantatorów buraka cukrowego na temat strat
w uprawie buraka cukrowego. Największy problem będą mieli producenci zwierząt ze względu na brak pasz i koszty związane z ich zakupem. Susza w naszej gminie trwa od kwietnia, wydłużony został termin składania wniosków przez rolników w sprawie suszy. Część rolników może nie spełniać warunków i nie otrzymać żadnej pomocy.
Wójt powiedział, że Gmina Boniewo będzie czynić starania by na terenie naszej gminy była stacja meteo i wtedy będzie można udowodnić ile spadło w danym okresie deszczu.
    Wójt  Gminy poinformował o uchwalonej Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gmin Powiatu Włocławskiego.W skład weszły gminy Chodecz, Baruchowo, Lubraniec, Boniewo, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i Powiat Włocławski w celu rozwoju kapitału społecznego oraz gospodarczego części powiatu włocławskiego. W ramach tej strategii gmina zaplanowała trzy główne projekty: budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz urządzeń fotowoltanicznych, budowa studni głębinowych, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz zabezpieczeń awaryjnych wody pomiędzy gminami Chodecz i Izbica Kujawska. W ramach tej strategii pozostałe projekty w zakresie rozwoju gospodarczego zostały zamieszczone na liście rezerwowej, szczegółowo opisanej w strategii ( między innymi na bazie Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym planowana jest baza noclegowa, świetlica , piętro budynku na sprzedaż z przeznaczeniem na mieszkania).
Wójt zakomunikował, że należy pomyśleć o wyposażeniu studni głębinowej w miejscowości Żurawice w agregat prądotwórczy.

Ad. pkt 3. Sprawy różne
Radny Piasecki zapytał, czy będzie internet na terenie gminy?

Wójt Gminy odpowiedział, że firma, która miała zająć się tym tematem nie odpowiada.

Radna Pietrucha zwróciła się z prośbą o oznakowanie drogi powiatowej w Sarnowie koło Pana Glonka.

Radny Piasecki natomiast zasugerował ograniczenie prędkości na tej drodze szczególnie na zakręcie.

Radna Wojasińska poprosiła o utworzenie punktu doraźnej pomocy medycznej w Boniewie.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma możliwości utworzenia takiego punktu, nie ma też możliwości utworzenia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Boniewie.

Przewodniczący obrad przedstawił pismo Akademii Piłkarskiej we Włocławku w sprawie zabezpieczenie pojazdu na dowóz na treningi 1 osoby a terenu naszej gminy.

Radny Kubiak sprzeciwił się, uznał, że to za duży koszt.

Wójt Gminy odpowiedział, że będzie rozmawiał z Anwilem w sprawie sponsoringu dla tej osoby.

Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku Stałych Komisji jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                            Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                        Adam Ciesielski


metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (25 września 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 września 2015, 13:55:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604