PROTOKÓŁ Nr 6.15 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 29 maja 2015 r.

Or.0012.6.2015

PROTOKÓŁ Nr 6.15 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo w dniu 29 maja 2015 r. w godzinach od 8:00 do 9:30 w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według list obecności stanowiących załączniki do protokołu . Przewodniczący obrad o godzinie 8:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestnicz 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku. Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.
2. Ustalenie opłaty targowej.
3. Ustalenie maksymalnych stawek stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Ustalenie opłaty targowej Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, wyjaśnił, że targowisko zostało już pobudowane i obecnie czekamy już tylko za pozwoleniem na użytkowanie od Nadzoru Budowlanego. Pobudowanych zostało 12 miejsc targowych pod zadaszeniem i pozostała kwestia ustalenia opłaty targowej. Po rozpoznaniu tematu padła propozycja ustalenia opłaty targowej dziennej w wysokości 5 zł. W przypadku osób chętnych wykupem stoiska na okres jednego miesiąca jest proponowana opłata w wysokości 100 zł. Poprosił również o zapoznanie się z projektem Regulaminu korzystania z targowiska w celu przyjęcia go uchwałą na sesji. W regulaminie zawarte są nakazy i zakazy dla korzystających z targowiska.
Głos zabrał radny Kubiak i proponował wyższą opłatę 10 zł na dzień.
Przewodniczący obrad powiedział, że podnieść opłatę zawsze można, ale proponuje na początek 5 zł. Poza tym jest możliwość wykupienia stoiska na dłuższy okres.
Wójt Gminy poinformował, że planowane otwarcie targowiska jest na dzień 1 lipca br. i należy rozpocząć od promocji dla ludzi, zachęcić zarówno kupujących jak i handlujących. Proponowana stawka dzienna w wysokości 5 zł uważa, że jest wystarczająca.
Propozycje opłaty targowej w wysokości 5 zł stawki dziennej przewodniczący obrad poddał głosowaniu. 15 głosami „za” radni opowiedzieli się za powyższą stawką.
Ad. pkt 3. Ustalenie maksymalnych stawek stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował, że zobowiązani jesteśmy ustalić maksymalne stawki stosowane przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników w szczególności dla mieszkańców działek letniskowych. Z wyliczeń wynika, że za pojemnik 120 l. odpadów selektywnych winna być opłata w wysokości 18 zł, za pojemnik 120 l. odpadów nieselektywnych winna być opłata w wysokości 30 zł. Za pojemnik 240 l. Odpadów selektywnych opłata w wysokości 25 zł, za odpady nieselektywne w wysokości 40 zł.
Wójt Gminy powiedział, że ostatnio działkowicze zasypują nas pismami i podpierają się ustawą, w której jest zapis wyliczenia tej opłaty. Zgodnie z ustawą ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. Z naszych wyliczeń ryczałtowa opłata winna być 128 zł, przyjmujemy kwotę 108 zł – czyli mieszczącą się w granicach tego iloczynu.
Radny Kubiak – czy wszyscy płacą za śmieci?
Wójt Gminy odpowiedział, że nie wszyscy, około 80 %, ale jak nie odbierzemy od mieszkańców śmieci to one wylądują w rowach. Jeśli chodzi o działkowców to się buntują i próbują podważyć naszą decyzję. Proponowana uchwała to jest kwestia porządkowa do naszych wcześniejszych ustaleń. Wójt zaznaczył, że przy ustaleniu tych stawek będzie być może drożej, ale jak mają podmioty zawarte umowy to są wiążące. Są też głosy pozytywne od niektórych działkowców, że w końcu jest tam zrobiony porządek.
Radny Kubiak – co dalej jak ktoś długo nie płaci za śmieci ?
Wójt Gminy prowadzona jest odpowiednia procedura. Wysyłane są upomnienia o uregulowanie należności, a później egzekucja do komornika.
Radny Kubiak poruszył temat zaległości w opłacie czynszu za wynajem mieszkań komunalnych. Sugerował by tych, którzy zalegają w opłatach przekwaterować do innych jakościowo gorszych lokali. Są to najczęściej rodziny, gdzie jest alkoholizm.
Wójt Gminy wyjaśnił, że są to z reguły te same osoby i można dla nich zastosować mieszkanie karne.
Skarbnik Gminy – jeżeli będzie opłacany czynsz regularnie, to osoba bądź rodzina może skorzystać z dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
Radny Kubiak proponował, by te osoby czy też rodziny, które nie płacą czynszu przekwaterować do zakupionych specjalnych baraków.
Radna Wojasińska poruszyła temat podwyższenia pensji dla pracownika urzędu Pana Modrzejewskiego ze względu na zwiększony zakres obowiązków w związku z inkasowaniem opłaty śmieciowej od mieszkańców z terenu gminy.
Wójt Gminy powiedział, że Pan Modrzejewski robi to w godzinach i w ramach zakresu obowiązków. Nie będzie robił wyróżnień, bo jak się dopatrzy jednego pracownika, to pozostali się tez upomną. Jest dość trudno dostrzec zaangażowanie pracownika w pracy w godzinach pracy.
Wymienione przez przewodniczącego obrad proponowane maksymalne stawki radni zaakceptowali jednogłośnie.
Ad. pkt 4. Przewodniczący obrad poinformował, że ogłoszony został przetarg na sprzedaż dwóch działek budowlanych w miejscowości Boniewo na ul. Ogrodowej. Jeśli nie zostaną sprzedane w pierwszym przetargu, to zostanie ogłoszony kolejny.
Radny Bocian zapytał o faktyczny koszt remontu nieruchomości „na górce” w Boniewie.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że targowisko zostało zrobione za 608.099 zł, a rewitalizacja budynków za 334.052 zł.
Radny Bocian zapytał o budynek, gdzie są garaże.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w związku z tym, że było to zgłoszone razem to pozostało, jest przygotowane do wynajęcia. Podzielił się też przemyśleniami na temat tej dużej działki obok tych nieruchomości na górce. Proponuje podzielić ją na dwie działki. Jedną większą a druga mniejszą z przeznaczeniem pod działalność handlową. W Boniewie nie ma takiego dużego sklepu czynnego dłużej. Z wyboru większość mieszkańców robi zakupy poza Boniewem w ościennych gminach. Wszystkie inne sklepy maja nie wszystkie asortymenty, chcemy wyjść z pewna propozycją w kierunku powstania supermarketu.
Radny Kubiak zapytał, czy jest ktoś chętny na budynek szkoły w Osieczu Małym?
Wójt Gminy poinformował, że złożony został wniosek na Ośrodek Pobytu Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych u Wojewody i czeka na akceptację. Pojawił się też pomysł na Spółdzielnię Socjalną w porozumieniu z Biurem Pracy. Działania te byłyby wspomagane przez środki zewnętrzne.
Radny Piasecki zasugerował temat wycinania krzaków przy drogach.
Radny Kubiak proponował by pracownicy publiczni zbierali kamienie z poboczy, nie psułaby się kosiarka.
Wójt Gminy powiedział, że jak byłoby nas stać, to ze środków funduszu sołeckiego zebrać z sołectw i wspólnie zakupić lepszą maszynę. Koszt zakupu takiej maszyny to 20 tys. zł. Jak tylko będzie taka wola, to na rok przyszły proponował zastanowić się nad zapisem w budżecie.
Radny Bocian zaproponował temat ten poruszyć na sesji rady gminy w obecności sołtysów. Ponadto radny zapytał, czy można uzyskać informacje, na temat zaległości w opłacie czynszu za wynajem mieszkań komunalnych.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie można takich danych upubliczniać, jedynie jak ktoś złoży podanie o umorzenie zaległości.
Radny Bocian zakomunikował, że w Pałacu w Otmianowie jak pada deszcz, to zacieka na licznik elektryczny na korytarzu u Pani Lachowicz i Górskiej.
Wójt Gminy – temat zostanie zgłoszony Pani Reni Pawłowskiej – pracownikowi ds. mieszkań komunalnych. Wójt podał informację, że w sprawie suszy będzie apelował o pomoc dla rolników u Pani Wojewody. Powiedział kilka słów na temat Stacji Pomiaru Opadów zlokalizowanej w miejscowości Wietrzychowice na terenie Gminy Izbica Kujawska. Stacja postawiona jest przez Instytut w Puławach. Wójt powiedział, że będzie się starał dotrzeć do Instytutu, ponieważ pomiary nie odzwierciedlają sytuacji w naszym regionie. Koszt postawienia takiej stacji to 50 tys. zł.
Radny Piasecki zapytał, czy będzie w gminie internet? Wójt Gminy odpowiedział, że będzie, ale przez firmę prywatną. Nadmienił, że Unia Europejska dąży do tego , by do roku 2020 był internet szerokopasmowy w każdym domu.
Radny Piasecki zapytał o koszty podłączenia wody z wodociągu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że koszt dokumentacji sporządzanej przez gminę to 600 zł, a podłączenie każdy robi na koszt własny. Wymienioną kwotę można spłacać dla gminy w ratach. Powiedział, że jest dość poważny problem w miejscowości Żurawice, gdzie są dwa domy oddalone od obecnego wodociągu o ponad 1 km. Trzeba poprowadzić sieć, bo rodziny nie mają w studniach wody.
Ad. pkt 5. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła: Grażyna Kwiatkowska


Przewodniczący obrad
  Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (5 sierpnia 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 sierpnia 2015, 09:54:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 708