PROTOKÓŁ Nr 5.15 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 22 maja 2015 r.

Or.0012.5.2015
PROTOKÓŁ Nr 5.15
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 22 maja 2015 r.
w godzinach od 9:00 do 12:00
w sali posiedzeń rady gminy w Hali Sportowej w Boniewie
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według list obecności stanowiących załączniki do niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listami obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku. Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie inwestycji gminnych.
3. Zmiany do budżetu gminy na 2015 r.
4. Omówienie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Boniewo za 2014 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie.

Ad. pkt  2. Omówienie inwestycji gminnych
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował, że na tym posiedzeniu omawiana będzie koncepcja przystąpienia do budowy drogi Łąki Markowe-Sieroszewo-Czuple, drogi w Wólce Paruszewskiej i remontu dachu na budynku Gimnazjum.

Wójt Gminy przypomniał radnym, że byli informowani o tym, że został złożony wniosek na budowę drogi Łąki Markowe-Sieroszewo-Czuple. Droga ta przeszła, ale stała się rzecz dziwna, bo jak na razie Urząd Marszałkowski w Toruniu  nie będzie zawierał umów na współfinansowanie, bo nie ma środków. Zaznaczył, że jak zdecydujemy o realizacji tego zadania, to z ryzykiem – możemy nie otrzymać dofinansowania.  Planowane dofinansowanie to 50% środków własnych i 50 % środków z Urzędu Marszałkowskiego. Wójt konsultował tę sprawę z wieloma osobami i należy ryzyko podjąć, zaznaczył, że w tym rejonie i w tej kadencji z innych środków nie będzie można skorzystać na budowę tej drogi. Sytuacja przedstawia się następująco. Planowany koszt to przeszło 1 mln zł środków własnych gminy i przeszło 1 mln zł środków z dofinansowania. Jest to bardzo duża kwota i gdyby stało się tak, że nie otrzymalibyśmy dofinansowania to drogę pobudujemy, ale dalsze kredytowanie gminy nie będzie możliwe. W latach przyszłych nie będziemy mogli robić dalszych inwestycji, a w założeniach jest ich jeszcze wiele. Jeżeli zrezygnujemy możemy żałować w przypadku gdy inne gminy mogą otrzymać to dofinansowanie. Wójt nadmienił, że ze środków PROW-u można zrobić tę drogę, ale są już planowane inne drogi np. w Sułkówku. Decyzja na tak nie rujnuje nam budżetu, ale dalsze finansowanie byłoby niemożliwe.

Skarbnik Gminy – jest to zaszczyt, bo tylko trzy wnioski z naszego powiatu zostały zakwalifikowane, jest to sukces.

Pani Bywalska – żeby ubiegać się o te środki, to do końca czerwca br. musimy zorganizować przetarg na wykonawce, w terminie do końca września zapłacić faktury za wykonanie prac mimo, że rozliczenie jest do końca grudnia br. Zaznaczyła, że terminy są bardzo krótkie i należy się spinać by te koszty kwalifikowane były zrealizowane i zaliczone do refundacji.

Skarbnik Gminy przedstawiła sytuację finansową gminy ( scenariusz pesymistyczny) i stwierdziła, że to zamierzenie jest bardzo ryzykowne. Zadłużenie gminy byłoby w granicach 50 %  i dalsza realizacja inwestycji byłaby niemożliwa, zawsze nasza gmina zaczyna konstrukcje budżetu od zadań inwestycyjnych, a dalej są planowane inne wydatki.

Wójt Gminy powiedział, że w tym momencie podejmujemy ryzyko, ale nie na tyle, że byt gminy będzie zagrożony. Wszyscy wiedzą, że jak się gmina zadłuży, to nie upadnie, bo będzie program naprawczy i wychodzenie z tego przy pomocy budżetu państwa. Nie podjęcie tego ryzyka, to mieszkańcy nie będą mieli spełnionych obietnic i trudno będzie w przyszłości to zrealizować. Jeżeli  podejmiemy to ryzyko i nie otrzymamy dofinansowania, to praca z takim budżetem będzie trudniejsza.  Nie wie, co dalej będzie ze „schetynówkami”, ale u nas nie będzie takich dróg by się załapać. W tym programie muszą być dodatkowe zadania takie jak chodnik, przejście dla pieszych itp. Przyjmując najgorszy wariant, że nie otrzymamy dofinansowania, to rozłożymy kredytowanie gminy na lata następne. Zaznaczył, że ryzyko dotyczy drogi dla społeczeństwa, a nie boiska sportowego, czy też innej inwestycji tego typu. Mieszkańcy czekają na tę drogę.

Przewodniczący obrad otworzył dyskusje na powyższy temat.

Głos zabrał radny Piasecki i zapytał ile stracimy jeżeli nie otrzymamy tego dofinansowania, a drogę wykonamy?

Wójt wyjaśnił, że planujemy „schetynówkę” w partnerstwie z powiatem i Gminą Izbica Kujawska, ale to dopiero w przyszłym roku decyzja i drogę ze środków z FOGR, przeliczając koszty na styk powinno wystarczyć środków. W zasadzie niewiele się to zmieni. Jedynie nie będziemy realizować większej inwestycji z kredytowaniem. Chociaż większe miasta zadłużają się i robią inwestycje. Ubywa nam cały czas mieszkańców, bo nie mamy dobrej infrastruktury drogowej.

Radny Bocian zapytał o temat wystąpienia klęski i zabezpieczenia środków?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest w budżecie zabezpieczona rezerwa ogólna klęskowa
w wysokości 50 tys. zł po stronie wydatków do wykorzystania.

Przewodniczący obrad temat przystąpienia do budowy drogi Łąki Markowe-Sieroszewo Czuple nie mając pewności o 50 % dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego poddał pod głosowanie.
Za przystąpieniem do realizacji inwestycji opowiedziało się 15  radnych.

Pani Bywalska poinformował o wymianie dachu na budynku Gimnazjum w Boniewie. Temat był zgłoszony w ramach klęski, środki zostały pozyskane. Na wykonanie tego zadanie złożonych zostało 9 ofert. Kosztorys opiewał na 200 tys. zł, a ofertę mamy za 99 tys. zł. Nie ma powodów do tego, że będzie to zadanie wykonane źle. Wykonawcy złożyli wymagane oświadczenia. Wymiana dachu będzie realizowana w czasie wakacji.

Wójt Gminy poinformował, że termin złożenia wniosków na „schetynówkę” jest do końca września br. i ze środków FOGR. Planowane jest utwardzenie drogi w  miejscowości Łąki Wielkie Kolonia, wyjaśnił kwestię jej finansowania ( koszt 360 tys. zł w tym udział własny 180 tys. zł). Nadmienił, że w roku przyszłym już nie będziemy mogli składać wniosków do FOGR o środki na drogi bez opracowanej dokumentacji ewidencji dróg w gminie. Koszt takiego opracowania to 12 tys. zł.
Wójt wyjaśnił propozycję ciągu komunikacyjnego w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym i Gminą Izbica Kujawska. Naszych dróg byłoby 6 km w tym zrobienie chodników. Zapoznał z kierunkiem przebiegu modernizacji dróg, który byłby następujący: od Izbicy kujawskiej przez Hotel, Skarbanowo, Obałki, Janowo, Osiecz Mały ( w kierunku  od szkoły do Jąkalskich), zatoka autobusowa , dalej do Bierzyna w stronę Rakowskiego, Lubomin (zatoka autobusowa, chodnik), do Pana Mikołajczaka w stronę Lubomina Leśnego. Burmistrz Izbicy Kujawskiej jest za współpracą otwartą z powiatem. Temat jest już na etapie opracowywania dokumentacji.
Wójt nadmienił, że Gmina Lubraniec chciałaby też wejść z drogami w partnerstwie z naszą gminą od strony Sułkówka, ale w chwili obecnej nie jest to możliwe. Poinformował zebranych, że jak tylko będzie ciepło, to na drogach gminnych będą uzupełniane ubytki masą bitumiczną. Zaapelował do sołtysów, by w ramach funduszy sołeckich warto opracowywać dokumentację i robić podbudowę dróg.

Radna Wojasińska poruszyła temat funduszu sołeckiego, zapytała czy można z tych środków przekazać pewna kwotę na kościół, jest wieża na kościele uszkodzona.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że gdyby kościół był zapisany w rejestrze zabytków to ze Starostwa Powiatowego byłoby dofinansowanie, natomiast ze środków sołeckich nie można przekazywać darowizn na kościół.

Skarbnik Gminy dodatkowo wyjaśniła, że formalnie nie jest to zgodne z prawem, ale praktykujemy finansowanie odnowienia figurek przydrożnych. Traktujemy to jako wizerunek dla wsi. Jest możliwość złożenia wniosku na ten cel na środki unijne.

Radny Górski poprosił o przekazanie sołtysom informacji, by środki z funduszu przekazywane były na drogi z przeznaczeniem na opracowywanie dokumentacji.

Wójt Gminy powiedział, że największą bolączką jest to, że mieszkańcy sołectw mają różne potrzeby, fundusz podlega konkretnym zapisom ustawowym i wyliczeniom.

Przewodniczący obrad temat opracowania dokumentacji na modernizację drogi w miejscowości Łąki Wielkie  poddał głosowaniu. Za opracowaniem dokumentacji opowiedziało się 15 radnych.

Przewodniczący obrad temat opracowania dokumentacji na budowę ciągu komunikacyjnego w partnerstwie z Gminą Izbica Kujawska i Starostwem Powiatowym na wykonanie 6 km dróg wąskich i 6 km dróg szerokich i poddał głosowaniu. Za opracowaniem tej dokumentacji opowiedziało się 15 radnych.

Ad. pkt 3. Skarbnik Gminy zapoznała z proponowanymi zmianami do budżetu Gminy na 2015 rok.
Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 93.400 zł z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na:
- zalesienie i zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy - 9.600 zł,
- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo.
Zmniejsza się o kwotę 790.554 zł z tytułu odstąpienia od realizacji zadań inwestycyjnych
z udziałem środków Unii Europejskiej takich jak:
- zadanie inwestycyjne " Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy Boniewo"
z uwagi na nieprzygotowanie dokumentacji formalno - prawnej przez wykonawcę Gmina nie uzyskała pozwolenia na budowę i nie miała możliwości realizacji zadania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - kwota 743.4841 zł,
- zadanie inwestycyjne" Budowa boiska piłki siatkowej oraz wyposażenia i sprzętu
sportowego w miejscowości Boniewo" Gmina pomimo przeprowadzonych postępowań przetargowych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych nie wyłoniła wykonawcy w ramach prowadzonych postępowań, nie złożono ofert na realizację zadania - kwota 47.073 zł. Środki w kwocie 237.615 zł jakie były planowane jako udział własny w wyżej wymienionych inwestycjach przeznacza się :
- na składkę na Izby Rolnicze - 2.700 zł,


- na koszty energii elektrycznej w obiektach komunalnych - 7.000 zł,
- na koszty zatrudnienia pracowników publicznych - 64.615 zł,
- na dożywianie uczniów - 46.300 zł,
- na stypendia dla uczniów jako udział własny - 25.000 zł,
- na koszty energii hali sportowej i boiska Orlik - 20.000 zł,
- na budowę lamp oświetleniowych w Boniewie - 10.000 zł.

Do powyższych zmian nikt nie wniósł uwag, 15 głosami „za” zostały zaakceptowane przez radnych.

Ap. pkt 4. Omówienie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Boniewo za 2014 rok
Skarbnik Gminy pokrótce zapoznała ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok po stronie dochodów i wydatków oraz zadań inwestycyjnych. Szczegółowo omówiła sytuację
finansową gminy. Poinformowała o zaciągniętych pożyczkach i kredytach oraz o ich realizacji spłat.
Do realizacji budżetu za 2014 rok nikt nie wniósł uwag.

Ad. pkt 5.  Sprawy różne
Wójt Gminy poruszył temat ustalenia opłaty targowej. Wyjaśnił, że jest już targowisko i należy utrzymać go w należytym porządku, stąd propozycja ustalenia takiej opłaty za dzień targowania od 2- do 5 zł. Stawka promocyjna, zachęcająca do przyjeżdżania i handlowania. Nadmienił, że jest
w opracowaniu  regulamin targowiska, który zostanie przedłożony do uchwalenia. Proponował do kolejnego posiedzenia zastanowić się nad wysokością opłaty targowej za dzień i za wykup stoiska na dłuższy okres.
Drugi temat jaki Wójt przedstawił to kwestia ustalenia maksymalnych stawek stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników. Ustalona została opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 108 zł  i posypała się lawina pism od właścicieli działek w celu wyjaśnienia tej wysokości opłaty.
W celu uporządkowania tego tematu niezbędna jest uchwała określająca maksymalne stawki
stosowane przy wywożeniu nieczystości z pojemników o różnej pojemności.

Radna Wojasińska zapytała czy działkowcy mają swojego reprezentanta?

Wójt Gminy odpowiedział, że tak, bo pisma są identyczne, powielane.

Radna Wojasińska zapytała, czy wiadomo kto zbił szybę na przystanku w Boniewie?

Wójt Gminy odpowiedział, że nie wiadomo, ale myśli o monitoringu.

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem złożonym do rady gminy od Pana Bełkowskiego zam. Łąki Wielkie w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego.

Obecny na posiedzeniu sołtys i jednocześnie radny Przybysz powiedział, że obietnica będzie
spełniona, ale w pierwszej kolejności kamień będzie kierowany na te drogi po których jest
dowożenie dzieci do szkoły w Boniewie.

Przewodniczący obrad powiedział, że z uwagi na to, że rada nie jest decydentem w wydatkowaniu funduszów sołeckich sprawa zostaje skierowana do rady sołeckiej.

Radna Wojasińska zwróciła się z prośbą o gniazdo dla bociana na słupie, wcześniej było na
drzewie, ale drzewo spróchniało.

Wójt obiecał znaleźć rozwiązanie w tej kwestii, zaznaczył, że jest to sprawa bardzo kosztowna.  Ostatnio było instalowane na hydroforni i kosztowało 2 tys. zł.

Radny Piasecki zapytał, czy budynek Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym będzie wystawiony do sprzedaży?

Wójt wyjaśnił, że będzie składany wniosek w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym na zadania gospodarki wodno-ściekowej w budynkach komunalnych z budową oczyszczalni ścieków przy
Pałacu w Osieczu Wielkim oraz założenie lamp hybrydowych i fotowoltaicznych .  Następny na zagospodarowanie szkoły dla celów turystki na bazie tej szkoły i rewitalizację i poprowadzenie drogi do
miejscowości Wietrzychowice. Być może założenie spółdzielni socjalnej ( sprzątanie, świadczenie usług w zakresie organizacji imprez ). Powiedział, że takie są proponowane trzy grupy tematów fiszki. Jeżeli to nie uzyska aprobaty, to zostanie budynek wystawiony do sprzedaży na mieszkania.

Radna Pietrucha poruszyła temat lamp w miejscowości Anielin.

Wójt powiedział, że w przypadku zakładania lamp hybrydowych, to cała sieć będzie wymieniona, łącznie z wymianą słupów. Zalecił uzbroić się w cierpliwość w tym temacie.

Radny Bocian poruszył temat drogi w miejscowości Otmianowo i zdewastowanego ogniska nad
jeziorem w Grójcu.

Wyjaśnień udzielił wójt.

Radna Pietrucha zaproponowała ze środków LGD pobudować takie ognisko przy szkole
w Boniewie  dla dzieci na organizowanie „Dnia Dziecka”.

Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.

Radna Wójcińska  poruszyła temat wyciętych na rowie krzaków i założenia barierki przy rowie.

Wójt – po wysuszeniu bezpiecznie je spalić. Jeśli chodzi o barierki, to obecnie je pomalujemy, a później może przy jakimś programie uda się je założyć.

Radny Bocian wysunął propozycję zebrania składki dla dzieci ze Stowarzyszenia Osób i Dzieci Niepełnosprawnych na zorganizowanie „Dnia Dziecka” i zapytał czy udało się zorganizować środki dla stowarzyszenia na wniosek.

Wójt Gminy wyjaśnił temat. Powiedział, że udało się w części przekazać środki z Funduszu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Radna Wojasińska zapytała czy można zakupić ze środków na stypendia chleb, a nie inne pomoce jak drukarki i itp.

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie można. Wydatkowanie odbywa się zgodnie z zapisami ustawy.

Ad. pkt 6. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy
Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła                        Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                    Adam Ciesielski
 

 
metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (10 lipca 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2015, 14:08:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 869