PROTOKÓŁ Nr 4.15 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


Or.0012.4.2015
PROTOKÓŁ Nr 4.15
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 10 kwietnia 2015 r.
w godzinach od 10,00 do 13,00 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad o godzinie 10,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Informacja z zebrań sołeckich.Omówienie planowanych zadań inwestycyjnych na kolejne lata.Rozpatrzenie złożonych wniosków do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.Zmiany do budżetu gminy na 2015 rok.Sprawy różne.
7.   Zakończenie.
 
Ad. pkt  2.  Informacja z zebrań sołeckich
Wprowadzenia do tematu dokonał wójt i poinformował, że zebrania wiejskie odbyły się
w terminach określonych w harmonogramie do uchwały w sprawie zarządzeniu wyborów sołtysów i rad sołeckich i bez zakłóceń. Po wyborach doszło do wymiany dwóch sołtysów,
w sołectwie Anielin i Sułkówek. Na zebraniach frekwencja była różna. Z kadencji na kadencję się ona poprawia, jest wyższa. Mieszkańcy coraz bardziej interesują się życiem
w gminie i chętniej biorą udział w życiu publicznym. Mieszkańców interesuje zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie. Są sołectwa, które oprócz dróg poruszali też inne zagadnienia takie jak oświetlenie hybrydowe, termomodernizacja obiektów. Zainteresowania mieszkańców były różne w szczególności budową dróg, chodników, oświetlenia ulicznego.
Z innych poruszanych tematów była poprawa prac przez pracowników publicznych
i bezpieczeństwo w gminie. Wójt stwierdził, że ogólnie życie publiczne w gminie idzie
w dobrym kierunku.
 
Ad. pkt 3. Omówienie planowanych zadań inwestycyjnych na kolejne lata
Wprowadzenia do tematu dokonał wójt i poinformował o planowanych inwestycjach w latach następnych. Powiedział między innymi, że będzie modernizacja dachu na budynku gimnazjum w Boniewie. Obecnie są tam gondy papowe i na to zostanie położona blachodachówka. Od dłuższego już czasu były przecieki, temat został zgłoszony w ramach klęski żywiołowej i został ten wniosek uwzględniony mamy już promesę na 60.000 zł. dokładamy tylko 20 % środków własnych. Czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego
w sprawie drogi Czuple – Paruszewice - Łąki Markowe. Wniosek ten jak na razie się obronił, jest obecnie ocena merytoryczna. Została już końcówka środków RPO 2007-2013, z których trzeba się rozliczyć w terminie do końca roku. W roku przyszłym będzie robiona droga ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska – Arciszewo.
            Wójt Gminy przedstawił krótką informację ze spotkania z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Starostwo Powiatowe we Włocławku dostało 3 propozycje dróg, natomiast nasze plany to podpisana umowa na wspólną „schetynówkę”
z Gminą Choceń i Lubraniec. Nasza droga będzie modernizowana w miejscowości Kaniewo. W roku przyszłym chcielibyśmy w terminie do końca marca złożyć projekt na wspólną drogę z Izbicą Kujawską. Prowadzone były rozmowy z Gminą Chodecz i Lubraniec w celu podjęcia tematu w sprawie realizacji wspólnych dróg. Propozycja „schetynówki” wspólnie z Izbicą Kujawską. Organem prowadzącym byłaby nasza gmina. Do tego wniosku dołączona byłaby droga w Janowie, Bierzynie, Osieczu Małym i Lubominie. Będziemy próbować zachęcić Starostwo Powiatowe do włączenia się w to partnerstwo i zrobienia zatoczki autobusowej
w Osieczu Małym. Przy wykorzystaniu środków PROW-u jest propozycja zrobienia drogi
w Grójcu, Sułkówku i w połączeniu do Siemnówka. Na rok przyszły przygotowywana zostanie modernizacja drogi ze środków FOGR-u w Łąkach Wielkich tzw. „kolonia łódź”.  
            Wójt poinformował, że w roku przyszłym jest propozycja z Powiatem modernizacji drogi w Otmianowie, a w przyszłości modernizacja drogi w miejscowości Boniewo w stronę cmentarza.
Wójt powiedział, że Marszałek Województwa idzie drogą w partnerstwie publiczno-prawnym. Jego priorytetem jest zrobienie dróg wojewódzkich w naszym powiecie.
Jako Gmina, to co będziemy mogli, to skorzystamy ze środków unijnych, a później w ramach partnerstwa publiczno-prawnego będziemy kontynuować dalej w większej części modernizację dróg. Termin płatności za wykonanie dróg można wydłużyć. Jak na razie to musimy wykorzystać wszystkie możliwości by realizować założenia. Będziemy się strać na wszystkich możliwych drogach przygotowywać ze środków sołeckich podbudowy by później nałożyć warstwę asfaltu. Będziemy wchodzić w kruszenie gruzu i wywozić go na drogi. Gruz planujemy pozyskać z budynku po Cukrowni w Osieczu Wielkim i z budynku po RSP
w Osieczu Małym. Może uda się też kruszyć kamień od rolników.   
Wójt powiedział, że ten rok będzie rokiem planowania zadań do programów jakie są, by wejść i skorzystać z tych środków. Nadmienił, że pojawiają się inne tematy takie jak lampy hybrydowe lub solarne do założenia w sołectwie Anielin. Tam gdzie jest już sieć to można to wykorzystać. Zaznaczył, że trzeba mieć świadomość, że jak nie będzie funduszów sołeckich, to trzeba myśleć o kosztach utrzymania tego oświetlenia. Zdaniem wójta to do lamp solarnych możemy dostać dofinansowanie, ale do energetycznych już nie – proponuje temat ten załatwić kompleksowo w jednym programie. Jeśli chodzi o inne inwestycje to należy przymierzyć się do poprawy gospodarki ściekowej w budynkach komunalnych.
 
Radna Pietrucha zapytała wójta o to jak się zapatruje Burmistrz Chodcza na wspólną budowę drogi w Sarnowie? 
 
Wójt Gminy odpowiedział, że obecnie Chodecz robi drogę do Łączewny, ale my nie chcemy jeszcze w to wchodzić, bo my chcemy najpierw zamknąć temat w sołectwie Sarnowo.
 
Radna Pietrucha zapytała o drogę w Żurawicach.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że termin wykonania tej drogi ze środków FOGR przesunął się na rok 2017.
 
 
Radna Nowicka zapytała o to, czy są wyznaczone drogi, na które będzie wożony gruz, bo
w Wólce Paruszewskiej wskazany byłby gruz na drogę do Pana Drzewieckiego.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jak tylko sołectwo wyrazi zainteresowanie, to można ten gruz przewieź na wskazaną drogę i ja uformować, ze środków sołeckich.
 
Radny Kubiak stwierdził, że na pewno teki gruz na drogę jest dobry, trzeba go tylko zasypać piaskiem, a w przyszłości położyć dywanik.
 
Radny Piasecki poruszył temat drogi do budynku „Oficyna” w Osieczu Wielkim. Mieszkańcy nie mają tam swojej drogi. Trzeba wytyczyć nowa drogę, przeszkadzają tam dwa drzewa.
Z tej drogi, z której korzystają jest własnością „Somiru”.
 
Wójt Gminy obiecał zająć się tym tematem i dokonać wytyczenia nowej drogi dla tych mieszkańców.
 
Radna Wójcińska zapytała o drogę w kierunku Smogorzewa – czy Burmistrz z Lubrańca jest zainteresowany wspólnym przedsięwzięciem?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina Lubraniec jest zainteresowana drogą za Panem Nowakiem
w kierunku Siemnówka od strony Grójczyka. Powiedział, że chcemy też poprawić nawierzchnię drogi do Grójczyka, bo są ubytki w drodze. Myślimy o wykonaniu tego
w ramach środków PROW, by wykorzystać aspekty agroturystyki.
Wójt Gminy powiedział, że ze Starostwem Powiatowym chcemy dobrej współpracy, ostatnio odbyło się spotkanie w sprawie wspólnych działań.
 
Radny Bocian zapytał czy będą przeniesione lampy „na górce”?
 
Wójt Gminy powiedział, że nie udało się tego załatwić, wymagane jest pozwolenie na budowę. Jedyna szansa jest taka, że przy budowie dróg można wtedy przenieść ten słup.
 
Ad. pkt  4. Rozpatrzenie złożonych wniosków do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy       
Przewodniczący obrad przedstawił podanie pani Renaty Głowackiej zam. Arciszewo
w sprawie utwardzenia jej prywatnej dojazdowej do posesji drogi. Wyjaśnił, że w poprzedniej kadencji temat ten był rozpatrywany przez Komisję Rewizyjną. Zapoznał ze stanowiskiem tej Komisji. By jednak obecni radni zapoznali się z tematem proponował skierować podanie do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej o rozpoznanie tematu.
 
Wójt Gminy powiedział, ze jak będzie nadmiar ziemi, gruzu przy realizowanych w gminie inwestycjach to będzie tam skierowany za zgodą pani Głowackiej.
 
Podanie Pani Głowackiej zostało skierowane do Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej w celu rozpatrzenia sprawy.
 
            Kolejne podanie, jakie przedstawił Przewodniczący obrad to podanie od Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w sprawie dofinansowania projektu na zakup wyposażenia lokalu do prowadzenia zajęć rehabilitacji. Kwota 4.700 zł jest wkładem własnym stowarzyszenia.
 
 
Wójt Gminy powiedział, że stowarzyszenie powołuje się na Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi, ale z chwilą składania wniosku do Gminy nie zostało to zgłoszone. Widzi rozwiązanie tego problemu w ten sposób, by ze środków Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczyć na utworzenie świetlicy środowiskowej, by służyła większej liczbie mieszkańców, a nie tylko niepełnosprawnym.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że już na etapie składania wniosku powinna być zainicjowana współpraca w partnerstwie i nie byłoby problemu. Obecnie można środki przydzielić, ale na zasadzie organizowania konkursu jako zlecone zadanie. Stwierdziła też, że współpracujemy ze stowarzyszeniem i jak mamy dofinansować to zadanie to chcemy wiedzieć, jaki sprzęt będzie zakupiony.
 
Radny Bocian proponował zwrócić się z prośbą do księży o zorganizowanie zbiórki.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że ze strony księży to jest współpraca poprzez sprzedaż świec
z Caritasu.
 
Radny Bocian proponował zorganizowanie dla stowarzyszenia zbiórki z przeznaczeniem na  Dzień Dziecka.
 
Wójt proponował to podanie skierować do Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, bo tam są jakieś środki, które można przeznaczyć na to zadanie.
 
Radna Wojasińska – w większości te pieniądze to powinny trafić do dzieci alkoholików.
 
Radny Piasecki – jak już to podanie zostało złożone to należy pomóc.
 
            Do Rady Gminy złożone zostało pismo od radnego Bociana. Przewodniczący obrad przedstawił podanie w sprawie wyrażenia zgody na zakup bramek i piłek dla sołectwa Otmianowo z wydzielonych środków w budżecie ( 25.303 zł) na infrastrukturę sportową.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że te środki nie leżą na półce do wzięcia. Potrzebujemy dodatkowo 30.000 zł na wiatę handlową w Boniewie i przy budowie targowiska na dodatkowe prace.
 
Przewodniczący obrad poinformował, że mamy w gminie uzdolnioną młodzież sportowo, szczególnie dziewczęta. Zainteresował się nimi Klub Sportowy we Włocławku. Zrzeszenie to nie ma środków. Trenerzy tego klubu mieli przyjeżdżać tu do nas na miejsce i trenować te dziewczęta, ale grupa się zmniejszyła i część tych dziewczyn dojeżdża do Włocławka zorganizowanym własnym transportem.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że chcemy swoja bazę sportową udostępnić. Samochód gminny też nie może być udostępniony na dowóz na treningi. Wspólnie z ościennymi gminami też nie można zorganizować takiego dowozu, bo to sami rodzice inwestują w swoje dzieci. Nadmieniał, że rozważane były różne warianty pomocy dla tych dzieci i proponujemy wprowadzić stypendia motywacyjne dla tych, którzy osiągają szczególne osiągnięcia – byłaby to kwota 212 zł raz na semestr.
 
Radna Pietrucha – wie, że grupa chłopców też jest dowożona na treningi do Włocławka i Lubrańca. Rodzice sami wożą swoje dzieci.
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na opracowanie regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnych dla uczniów z terenu Gminy Boniewo.  
 
Ad. pkt 7. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                            Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 lipca 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lipca 2015, 11:18:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 687