PROTOKÓŁ Nr 3.15 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


 
Or.0012.3.2015
PROTOKÓŁ Nr 3.15
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 9 lutego 2015 r.
w godzinach od 13,00 do 16,15

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad o godzinie 13:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść
i zaproponował dodatkowe punkty do porządku, które radni zaakceptowali.
Za przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 15 radnych, który ostatecznie przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy.Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat od domków letniskowych w miejscowości Łączewna.Ustalenie harmonogramu zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołckich.Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na rok 2015 i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015 – 2025.Omówienie spraw związanych z funduszem sołeckim na rok 2016.Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Boniewo („górka”).Omówienie zadań inwestycyjnych w ramach programów gospodarczych.Omówienie Raportu z Realizacji Programu Integracji Społecznej za 2014 rok.Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo
       z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.
11. Omówienie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz               zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo.
12. Omówienie realizowanych inwestycji.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy 
Andrzej Kosmalski – insp. ds. gospodarki odpadami komunalnymi przedstawił krótką informację na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Boniewo. Wyjaśnił, że podwykonawca firmy Tónsmeier  Pan Rosołowski podzielił teren gminy na 4 rejony
i kierowcy zapoznają się z terenem. Postawione są już pojemniki na popiół w wyznaczonych punktach na terenie gminy, szczególnie przy budynkach komunalnych.                
 
Radny Grajbich powiedział, że w miesiącu styczniu nie były od niego i sąsiadów odebrane śmieci.
 
Pan Kosmalski wyjaśnił, że firma nie rozeznała się jeszcze w terenie i te śmieci będą odebrane w miesiącu lutym.
 
Wójt Gminy poinformował, że śmieci zebrane z terenu naszej gminy muszą być skierowane do Instalacji w Machnaczu i Lipnie, chociaż firma jest z Kutna. Wyjaśnił temat wskazanych w harmonogramie dwóch terminów w miesiącu. Drugi termin to wywóz popiołu, wyjaśnił, że nie robimy masówki. Jak ktoś może zagospodarować popiół na dziury w drogach dojazdowych to niech nadal to robi i nie wystawia przedsiębiorcy do zabrania. 
 
Radny Bocian zapytał, co zrobić w przypadku, gdy starsza osoba nie ma, czym dowieźć tego popiołu do miejsca wyznaczonego (Pałacu w Otmianowie).
 
Temat ten wyjaśnił Andrzej Kosmalski.
 
Radna Nowicka poruszyła temat odwożenia do wyznaczonej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przez firmę odbierającą odpady w dniu, w którym są zebrane.
 
Pan Kosmalski wyjaśnił ten temat i zaznaczył, że Gmina ma obowiązek kontrolowania odbioru odpadów od mieszkańców przez przedsiębiorcę.
 
Radny Górski zasugerował, by za odbiór popiołu była dodatkowa, chociaż minimalna odpłatność.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że w roku bieżącym jest to w ramach tej ryczałtowej kwoty, ale przy przetargu na rok następny można się nad tym zastanowić.
 
Przewodniczący obrad proponował zorganizowanie zbiórki opon.
 
Radny Piasecki wnioskował o drugi pojemnik do postawienia przy Pałacu w Osieczu Wielkim.
 
Ad. pkt 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat od domków letniskowych w miejscowości Łączewna
Wprowadzenia do tematu dokonał pracownik urzędu – Andrzej Kosmalski. Poinformował, że
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zmusiła nas do objęcia też opłatą właścicieli działek rekreacyjnych i odbierania od nich odpadów. W związku z tym należy dokonać zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo, dokonać zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podjąć zupełnie nową uchwałę dla wszystkich mieszkańców w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo. Są już wstępne ustalenia, że przy drodze wjazdowej na działki i wyjazdowej z działek będą ustawione pojemniki przez podmiot obierający odpady. Odpady z działek będą obierane dwa razy w miesiącu. Ryczałt roczny ustala się wysokości 108 zł, płatny jednorazowo w terminie do końca czerwca danego roku.
Przedstawione propozycje radni zaakceptowali jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Ustalenie harmonogramu zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołckich
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że zgodnie z zapisami Statutów Sołectw możemy organizować zebrania wyborcze w miesiącu marcu i tak proponowane jest podjęcie uchwały na najbliższej sesji.
 
Wójt Gminy zapoznał z harmonogramem zebrań wiejskich, który stanowi załącznik do uchwały.
Harmonogram został zaakceptowany przez radnych jednogłośnie.     
 
Ad. pkt 5.    Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na rok 2015 i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015 – 2025 
Skarbnik Gminy zapoznała z proponowanymi zmianami do budżetu Gminy na 2015 r. Wyjaśniła, że budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększy się o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie „Wiedza szansą na lepszą przyszłość” o kwotę 18.637 zł,
Minister Finansów zmniejszył dla naszej gminy subwencję oświatową o kwotę 7.862 zł.
Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez radnych jednogłośnie.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany do budżetu na 2015 r. zostaną odzwierciedlone
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.
 
Ad. pkt 6. Omówienie spraw związanych z funduszem sołeckim na rok 2016
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że corocznie w terminie do końca marca rada decyduje o funduszu sołeckim na następny rok. Wielkość funduszu dla danego sołectwa jest wyliczana na mieszkańca. Funduszem dysponują mieszkańcy sołectwa.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że fundusz może być wyodrębniony, ale nie musi. Ostatecznie to rada decyduje. Plusem jest to, że gmina otrzymuje zwrot kosztów w wysokości, 20-25%. Wydzielony fundusz ma służyć jako poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwie i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poprzez utwardzenie dróg, budowanie placów zabaw dla dzieci, na oświetlenie uliczne, prace melioracyjne.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na 2015 rok są wydzielone w całości na fundusz środki 
w wysokości  243.594 zł.
 
Radny Bocian powiedział, że będzie bronił tych środków, by wydzielone trafiały na sołectwa.
W Otmianowie się to sprawdza, przeznaczane są na konkretny cel.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jak sołectwo zdecyduje przeznaczyć środki na założenie lamp ulicznych to muszą też zabezpieczyć środki na energię elektryczną. 
 
Radny Kubiak – „jak będą założone lampy, a fundusz zostanie zlikwidowany to, kto zapłaci za prąd?, nie jest to sprawiedliwe, bo są takie wsie, gdzie nie ma utwardzonych dróg, a inni przeznaczają środki na lampy uliczne”.
 
Radna Pietrucha uważa, że każde sołectwo ma prawo wydać sobie fundusz na co chce. Projekt wejścia w lampy hybrydowe to daleka jeszcze przyszłość, może za 3 lub 4 lata.
 
Radny Kubiak proponował jednak przeznaczyć większe środki na drogi dla biedniejszych wsi, żeby szybciej zrobić wszystkie drogi.
 
Wójt Gminy powiedział, że środki na drogi są zmniejszane, ale każda złotówka jest bezcenna. Nowe projekty są coraz bardziej skomplikowane i będzie trudniej o środki pozabudżetowe.
Poinformował o propozycji działań w kierunku robienia dróg z gruzu. Wójt proponował nadal te środki wydzielać do czasu ich uzyskiwania zwrotu. Jak się to skończy to wówczas można pomyśleć o wydzieleniu jednego funduszu z konkretnym przeznaczeniem np. na drogi.
Propozycja wydzielenia funduszu sołeckiego na 2016 rok została pozytywnie zaakceptowana przez radnych.
 
Ad. pkt 7.  Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Boniewo („górka”)
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt i poinformował, że jest robiona termomodernizacja budynków na tzw. górce i targowisko, ale obok jest działka, którą chcemy wystawić do sprzedaży z przeznaczeniem pod większy punkt handlowy.
Radni powyższą propozycję zaakceptowali jednogłośnie.
 
Ad. pkt 8. Omówienie zadań inwestycyjnych w ramach programów gospodarczych
Wójt Gminy poinformował o współpracy z sąsiednimi gminami i Starostwem Powiatowym
we Włocławku. Powiedział, że zabierają nam tory kolejowe i będą budowane ścieżki rowerowe. Z programu rewitalizacyjnego będą modernizowane Pałace.
Są pomysły by łączyć się wodociągiem z sąsiednimi gminami, dokończyć system oczyszczania ścieków w gminie.
Po krótkiej informacji na temat rysujących się środków na inwestycje wójt proponował na temat inwestycji zorganizować osobne posiedzenie komisji, by na spokojnie przemyśleć tematy, by starać się wykorzystać możliwości.
 
Ad. pkt 9. 10. Omówienie Raportu z Realizacji Programu Integracji Społecznej za 2014 rok.
Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo
 z organizacjami pozarządowymi w roku 2014
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Poinformował, że każdy radny otrzymał takie sprawozdanie do zapoznania się. W raporcie są zawarte zadania, jakie były realizowane w 2014 r. w szczególności zadania sportowe.
Do raportu nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący obrad przytoczył zadania, jakie zostały wykonane w ramach programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Każdy z radnych został zapoznany
z realizacją zadań publicznych w formie wspierania organizacji wraz z udzieleniem dotacji.
Gmina dofinansowała realizacje projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo p.n. ”Udostępnienie sprzętu sportowego oraz organizacja turnieju tenisa stołowego w hali widowiskowo-sportowej w Boniewie”. W roku minionym zorganizowano zajęcia taneczno-wokalne dla 20 osób Zespołu Szkół w Boniewie. Gmina użyczyła nieodpłatnie Stowarzyszeniu Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie salę z przeznaczeniem na prowadzenie rehabilitacji, zajęć, szkoleń, kursów dla osób zagrożonych społecznym wykluczenie.
Prowadzona była również współpraca o charakterze pozafinansowym przy realizacji zadań publicznych.
Do przedstawionych informacji nikt nie wniósł uwag.
 
Ad. pkt 11. Omówienie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz               zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Sekretarz Gminy- Anna Kozłowska
i poinformowała, że w zeszłym roku już taką uchwałę żeśmy podejmowali, ale na pół roku, obecnie musimy podjąć taką uchwałę na rok 2015. Nadmieniła, że w zeszłym tygodniu wałęsały się dwa psy i był dla nas problem. Temat został nagłośniony i właściciele się znaleźli.
 
Obecna na posiedzeniu Pani Iwona Witczak – pracownik urzędu zajmująca się realizacją programu poinformowała radnych o obowiązku opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym, ich dokarmianiu, odławianiem bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt, usypianiem ślepych miotów i zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wskazała jedynie problem ze wskazaniem gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
 
Radny Kubiak stwierdził, że zaczynamy martwić się więcej o psy, aniżeli o ludzi.
 
Wójt Gminy poinformował, że nowelizacja ustawy jeszcze bardziej zaostrzyła restrykcje wobec gminy w przypadku wałęsających się psów. Nie można ich ustrzelić. Jesteśmy zobowiązani do tego by podpisać umowę ze schroniskiem i płacić za gotowość przyjęcia psa – nie koniecznie umieszczać tam psy. Próbują samorządy tworzyć na swoich terenach schroniska, my też chcemy wspólnie z Gminą Choceń takie utworzyć na terenach po wysypisku śmieci w Niemojewie. Wójt stwierdził, że trzeba zastanowić się nad wprowadzeniem podatku od posiadania psów, czy też czipowania psów. Jeżeli chce ktoś mieć pieska, to niech za niego odpowiada.
W przypadku nie podjęcia takiej uchwały grozi nam kara z ramienia Wojewody – jest to zadanie obligatoryjne.
Zdaniem wójta uzyskane środki z podatku mogą pokryć te wydatki.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że w budżecie są zabezpieczone środki na dzień dzisiejszy 12.000 zł i to wystarczy.
 
Wójt Gminy poinformował, że mamy jednego psa, który jest na oczyszczalni, kupujemy karmę i szukamy dla niego właściciela.
 
Na prośbę Pani Witczak w sprawie wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich na wypadek klęski…..zgłosiła się Pani radna Elżbieta Nowicka.
Innych uwag do programu nie zgłoszono.
 
Radna Nowicka opowiedziała się za wprowadzeniem, chociaż minimalnej opłaty ( 3 zł) za posiadanie psa – byłaby większa odpowiedzialność za te zwierzątka.
 
Ad. pkt 12. Omówienie realizowanych inwestycji
Wójt Gminy przedstawił krótką informację na temat realizowanych inwestycji. Powiedział między innymi, że Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody jest już na ukończeniu. Modernizacja nieruchomości na tzw. ”górce” jest w trakcie prac. Są prowadzone prace kanalizacji, utwardzany jest plac. Wszystko przebiega prawidłowo, na bieżąco są uzgadniane tematy i wprowadzane ewentualne poprawki. Jeśli chodzi o boiska to prace są zaawansowane.
Wójt poinformował, że odbył się przetarg na prasę na oczyszczalnię. Jest złożona oferta za najniższą cenę 160.000 zł, a w projekcie zaplanowane są środki w wysokości 180.000 zł, zakup prasy pozwoli nam na zmniejszenie kosztów zakupu worków. W dniu 11 lutego br. odbędzie się przetarg na budowę oczyszczalni przyzagrodowych. Udało się gminie wykorzystać z PROW-u  4 mln. zł i pozostały jeszcze do wykorzystania 2 mln. zł.
 
Radna Pietrucha zapytała czy będzie wykonana elewacja na budynkach na tzw. „górce”?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że tak.
 
Radny Górski zapytał czy magazyny zbożowe będą do rozbiórki?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że zostają. Jest wykonany jak obiekt użyteczności publicznej
i pozostanie jako obiekt handlowy na zimę.
 
 Ad. pkt 13. Sprawy różne
Radny Bocian zapytał czy jest dofinansowanie do azbestu?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że dofinansowanie jest w 100% kosztów zdjęcia azbestu i utylizacji.
Wyjaśnił szczegółowo jak się to odbywa i na jakich zasadach. Jeżeli ktoś zdecyduje się zdjąć azbest przez firmę to musi dokonać zgłoszenia w Starostwie, a jeżeli sam to bez zgłoszenia.
 
Radny Kubiak zapytał czy ciągnik MTZ jest już sprzedany?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że nie.
 
Radna Nowicka poruszyła temat drogi dojazdowej do Pani Głowackiej zam. Arciszewo. Zwróciła się do niej o pomoc.
 
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że temat ten jest dobrze znany radnym poprzedniej kadencji.
Komisja Rewizyjna była na oględzinach terenu i sprawę tę rozpatrywała. Pismo wyjaśniające w tym temacie Pani Głowacka otrzymała. Nie możemy robić wyjątków, bo zwrócą się inni
z podobną prośbą.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że Pani ta się ujawniła, że nie może tego sprzedać ze względu na drogę, której nie ma na mapie- przy kupnie niedopatrzenie.
 
Radna Nowicka –„ jak będzie nadmiar gruzu, kamienia to proponowała pomóc i jej zawieźć
- tak po ludzku”.
 
Wójt Gminy – można pomóc, ale za jej pisemną zgodą, bo jest bardzo konfliktową osobą.
 
Radna Nowicka zgłosiła, że nie świeci lampa uliczna na zakręcie w Wólce Paruszewskiej.   
 
Radny Bocian zapytał czy droga w Otmianowie została zgłoszona do naprawy w ramach gwarancji?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że tak, temat jest już zgłoszony.
 
Radny Waliszewski zapytał czy torowisko będzie przekazane na Gminę?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że jak zdejmą, to będzie po sprawie, ale mogą też wpisać to jako zabytki.
 
Radna Wójcińska zapytała o temat szlaki po odbiorze przez Cukrownię buraków cukrowych od rolników.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że było złożone złe podanie, zaznaczone było, że za darmo, a trzeba było zapisać, że za odpłatnością. Będzie podejmowana próba złożenia podania jeszcze raz.
 
Radna Wójcińska zakomunikowała, że w Grójcu na drodze przy zjeździe jest duża wyrwa, proponowała założenie barierki.
 
Radny Piasecki wnioskował o zorganizowanie dla par małżeńskich złotych godów.
 
Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła, że czekamy na więcej par
 
Radny Bocian zaproponował zorganizowanie wyjazdu (wycieczki) do Komendy we Włocławku dla dzieci, które chcą w przyszłości pracować w Policji.
 
Przewodniczący obrad poinformował zebranych o organizowanych turnieju piłki halowej, który odbędzie się w sobotę 14 br.
 
Ad. pkt 14. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła                                                             Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (9 lutego 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 kwietnia 2015, 18:27:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 858