PROTOKÓŁ Nr 1.14 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2014 r.


 
Or.0012.1.2014
PROTOKÓŁ Nr 1.14
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 12 grudnia 2014 r.
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad.
Radna Nowicka zgłosiła wprowadzenie punktu „dyskusja na temat składu osobowego Komisji Rewizyjnej”. Radni jednogłośnie przyjęli powyższy temat do porządku obrad. Po wprowadzeniu zmian porządek obrad przewodniczący obrad poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Wybór przewodniczącego obrad.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Omówienie projektu „Programu współpracy Gminy Boniewo na 2015 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Omówienie projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.”Omówienie projektu uchwały zmian do budżetu Gminy na 2014 rok.Omówienie projektu uchwały zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.Omówienie założeń projektu budżetu Gminy na 2015 rok.Ustalenie wynagrodzenia dla wójta.Ustalenie zasad i wysokości diet dla sołtysów.Ustalenie zasad i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Boniewo.Ustalenie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo. Omówienie pisma skierowanego przez Pana Arkadiusza Chruścielskiego zam. Osiecz Wielki do Wójta Gminy Boniewo. Sprawy różne – dyskusja na temat składu osobowego Komisji Rewizyjnej.Zakończenie.
 
Ad. pkt 5. Omówienie projektu „Programu współpracy Gminy Boniewo na 2015 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Z. Bywalska – Kierownik referatu ds. zamówień publicznych i promocji Gminy. Poinformowała o konieczności przyjęcia programu w terminie do końca bieżącego roku. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie bez tego programu gmina nie może prowadzić współpracy działalności


z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy. Na podstawie programu gmina może zlecać organizacjom pozarządowym realizacje zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. Współpraca finansowa pomiędzy Gminą, a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi
w „ustawie” odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonych przez Wójta Gminy Boniewo. Bardzo często to pracownicy za organizację składają wnioski i je realizują, ale to jest ta współpraca.
Pani Bywalska wyjaśniła, że mając taki program pozyskaliśmy sprzęt do fitness, stoły do tenisa stołowego.
Do programu współpracy nikt nie wniósł uwag.
Omówiony „Program współpracy….” został jednogłośnie zaakceptowany przez radnych bez wprowadzania zmian.
 
Ad. pkt 6. Omówienie projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.”
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Zofia Boratyńska przedstawiła temat radnym. Wyjaśniła, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadziła obowiązek realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii należy do zadań własnych Gminy. Określone w programie kierunki działań mają realizować założone cele na rzecz mieszkańców Gminy Boniewo w zakresie zmniejszenia skali zjawiska problemów alkoholowych w oparciu o określone w dokumencie zadania. Zapoznała
z preliminarzem wydatków na 2015 rok.
Do przedstawionego programu nikt nie wniósł uwag.
Omówiony „Program…..” został jednogłośnie zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. pkt 7. Omówienie projektu uchwały zmian do budżetu Gminy na 2014 rok
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak zapoznała ze zmianami do budżetu Gminy na 2014 rok. Zmiany dotyczyły wynagrodzeń w Zespole Szkół w Boniewie, dla stażystów, którzy byli zatrudniani w ciągu roku. Dla GOPS-u na działania związane z dożywianiem uczniów, zakupem usług opiekuńczych oraz dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne.
Zastanawia się nad znalezieniem tych dodatkowych środków w budżecie.
 
Dodatkowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Poinformował, że od pewnego czasu praktykowane jest w naszej Gminie zatrudnianie stażystów. Jest to pomoc dla młodych mieszkańców. Udało się już dużo tych staży załatwić.
 
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska wyjaśniła, że Urząd Pracy likwiduje już te miejsca poprzez programy, które utrudniają realizacje tych działań. Wprowadzane są nowe regulacje, które nakazują dalsze zatrudnienie stażysty na okres 6 miesięcy przez Gminę ze środków własnych. W ten sposób ogranicza się liczbę zatrudnianych stażystów.
 
Radna Pietrucha zaproponowała brakujące środki wziąć ze sprzedaży mieszkań po Ośrodku Zdrowia w Boniewie.
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że te środki były planowane w budżecie.

Radny Piasecki poparł działania Gminy w kierunku zatrudniania stażystów i zasugerował ich dalsza kontynuacje.
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że nie ukrywamy, że stażyści są nam potrzebni
i wykorzystywani chociażby do roznoszenia listów, a te usługi są bardzo kosztowne.
 
Radna Wojasińska zasugerowała, by brać pod uwagę przy zatrudnianiu stażystów zamożność rodziny, proponowała dać szanse tym, których rodziców nie stać na pomoc, dać szansę potrzebującym.
 
Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił temat zatrudniania stażystów w Gminie. Powiedział też, że nie wszystkich udaje się zatrudniać tylko nielicznych.
 
Do proponowanych zmian nikt nie wniósł uwag.
Projekt uchwały w sprawie zmian został jednogłośnie zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. pkt 8. Omówienie projektu uchwały zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 są odzwierciedleniem zmian w uchwale budżetowej.
Powyższe zmiany radni zaakceptowali jednogłośnie.
 
Ad. pkt 9. Omówienie założeń projektu budżetu Gminy na 2015 rok
Skarbnik Gminy – „ każdemu radnemu został dostarczony projekt budżetu do zapoznania się
i zgłaszania ewentualnych zmian”.
Następnie przystąpiono do omawiania poszczególnych pozycji projektu budżetu według działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków i tak omówiono w szczególności:
Zadania inwestycyjne na 2015 rok z wyszczególnieniem ich finansowania według załącznika Nr 3 do projektu budżetu.
Wójt Gminy wyjaśnił zadanie przebudowy drogi w Gołębinie, nasz odcinek drogi
w Kaniewie. Wyjaśnił, że będzie naprawiona droga wspólnie z Gminą Choceń i Lubraniec. Nie przystąpiła do tego wspólnego zadania Gmina Włocławek. Ta wspólna „schetynówka” będzie finansowana ze środków gminnych tylko do naszego odcinka drogi. Zadanie to prowadzi Gmina Choceń, my partycypujemy w kosztach.
Wójt wyjaśnił zadanie przebudowy drogi w Sieroszewie. Zaproponował zwiększyć to zadanie o dodatkowe punkty. Proponował zrobienie zatoki autobusowej, przejścia dla pieszych. Zaznaczył, że oprócz utwardzenia drogi trzeba w założeniach uwzględnić dodatkowe elementy.
Wójt wyjaśnił temat przebudowy drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych
w miejscowości Wólka Paruszewska. Droga ta będzie robiona przy udziale środków
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych . Kończą się projekty i chcemy jak najwięcej skorzystać z tych dofinansowań.
W sprawie Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Gminy Boniewo Wójt wyjaśnił, że nie możemy z tego zrezygnować, ponieważ dużo mieszkańców czeka za tym Internetem. Zadanie to jest przeniesione do realizacji z roku 2014. Podobnie jak zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Boniewie. 

Wójt poinformował, że będzie budowane targowisko w miejscowości Boniewo i na ten cel planowane jest 623.254 zł. Odbył się przetarg na rewitalizację centrum miejscowości Boniewo. Wygrała firma z Włocławka za kwotę 576.334 zł.


Radny Piasecki zapytał czy magazyny pozostaną ?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że do rozbiórki. Poinformował, że Gmina jest w posiadaniu działki pod supermarket i jest zainteresowanie tą działką.
Ostatnie zadanie, jakie jest planowane do realizacji to przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie. Wójt powiedział, że jest pewien problem. Odbyły się już dwa przetargi i bezskutecznie, nie ma chętnego wykonawcy na to zadanie. Istniejące boiska są już zniszczone. Były budowane jedne z pierwszych, budowane ze sztucznej trawy. Obecnie są już lepsze technologicznie.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję na temat założeń inwestycyjnych do budżetu na 2015 rok.
Nikt nie zabrał głosu.
 
Skarbnik Gminy poinformował radnych o deficycie budżetowym, który zaplanowany jest
w wysokości 1.785.881 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytu oraz pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
Dodatkowo Wójt wyjaśnił, że pożyczka będzie umorzona w 25 %.
 
Skarbnik Gminy dodała, że pożyczka ta jest niskooprocentowana około 2 %. Poinformowała radnych o poręczeniu dla Lokalnej Grupy Działania w Choceniu. Z funduszy LGD dużo skorzystała nasza Gmina i mieszkańcy z dofinansowania realizowanych zadań.
 
Wójt Gminy poinformował o wyodrębnionym w budżecie funduszu sołeckim. Wyjaśnił, że na ten fundusz przeznaczane jest ponad połowę środków uzyskanych z podatku rolnego. Ich wykorzystanie przez poszczególne sołectwa jest różne. O wykorzystaniu tych wydzielonych środków w poszczególnych sołectwach decydują mieszkańcy. Niektóre sołectwa wykorzystują je na cele inne niż remonty dróg lub świetlice, jedynie na założenie lamp oświetleniowych.
 
Radny Kubiak zapytał, o to jak się skończy fundusz, to kto będzie płacił za oświetlenie uliczne?
 
Wójt odpowiedział, że Gmina, albo zostaną wyłączone.
 
Radny Kubiak powiedział, że jest za tym, by Gmina miała w posiadaniu ten fundusz
i rozdzieliła te środki na biedniejsze sołectwa.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że szkoda byłoby stracić dofinansowanie. Jest to, około
45 tys. zł.
 
Radny Kubiak powiedział, że nie ma sprawiedliwości, biedniejsze sołectwa nie stać na lampy, bo nie mają zrobionych dróg.
 
Wójt powiedział, że wejdziemy w projekt innowacyjny założenia lamp w całej gminie
w punktach newralgicznych, szczególnie na ostrych zakrętach, przy przystankach autobusowych.
 
Radna Wojasińska proponuje nie oświetlać tak wsi, bo tam, gdzie jest widno to idą złodzieje
i kradną.Wójt Gminy powiedział, że bardzo dużo środków zostało wykorzystanych na meliorację.
 
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła radnym, że musi być zachowana równowaga dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. W innym przypadku Regionalna Izba Obrachunkowa nie wyda nam pozytywnej opinii, a to wiąże się z koniecznością przedłożenia programu naprawczego.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest szansa na środki unijne, po które należy sięgnąć. Inwestycje to są miejsca pracy. Firmy wykonujące zadania są pozamiejscowe, które zatrudniają naszych ludzi z Gminy. Przy tym mamy też środki zewnętrzne dla Gminy. Możemy czekać i nie robić tych inwestycji, bo mamy niski budżet, ale przez to nie będziemy się rozwijać. Wójt poinformował o modernizacji hydroforni. O tym, że jest tam wszystko wymienione, łącznie
z pompami w studniach głębinowych, obudowy, nowe urządzenia wewnątrz, budynek ocieplony na zewnątrz, nowe zbiorniki retencyjne.
Do wyżej omówionego projektu budżetu nikt z radnych nie wniósł uwag.
W wersji omówionej projekt budżetu został jednogłośnie zaakceptowany przez radnych.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że integralną częścią budżetu jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025, która po części została już omówiona. Zapoznała szczegółowo
z objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy w szczególności dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwoty długu i maksymalny dopuszczalny wskaźnik.
Do przedstawionych danych nikt nie wniósł uwag.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 -2025 została jednogłośnie zaakceptowana przez radnych.
 
Ad. pkt 10. Ustalenie wynagrodzenia dla wójta
Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że poprzednia kadencja Wójta się skończyła, a rozpoczęła nowa i teraz należy uchwałą określić dla niego wynagrodzenie- zawierany jest nowy stosunek pracy. Zapoznała radnych z przedziałem widełek zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych
 
Wójt Gminy zwrócił się do radnych –„Proszę zachować wynagrodzenie na tym samym poziomie, chyba, że zaproponujecie obniżkę. Jak na naszą Gminę nie jest to małe wynagrodzenie. Jest wiele innych priorytetów, o które trzeba zadbać”.
 
Radni przychylili się do prośby wójta i pozostawili wysokość wynagrodzenia na poziomie dotychczas obowiązującym.
 
Ad. pkt 11. Ustalenie zasad i wysokości diet dla sołtysów 
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował, że obecnie dieta dla sołtysa wynosi 150 zł i zapytał radnych czy pozostaje na tym poziomie, czy zmieniamy?
 
Radny Kubiak stwierdził, że jest to mała dieta i należy ją podnieść do 200 zł.
 
Radna Wojasińska - „Sołtysi nie chcą, żeby im brudzić w domu i sami chodzą po domach
i zbierają podatki”.
 
Radny Piasecki powiedział, że sam chodzi do mieszkańców i zbiera podatki, ale są takie sołectwa, gdzie są niskie wpływy z podatków i prowizja mała.


Radna Wojasińska zapytała czy sołtys może pełnić jednocześnie funkcję radnego.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że sołtysi nie mają sporządzanych umów z Wójtem i dlatego może być łączenie tych funkcji przez jedną osobę.
 
Radny Kubiak powiedział, że sołtys ma więcej obowiązków niż radny i należy sołtysom dietę zwiększyć.
 
Radny Bocian – też jest za podwyżką diety dla sołtysów, bo jak się wyraził nie jest to wdzięczna praca, nawet w czasie zimy wykonują telefony, angażują się przy odśnieżaniu dróg.
 
Radna Wojasińska stwierdziła, że jak będzie wyższa dieta, to będzie więcej chętnych na pełnienie tej funkcji.
 
Wójt Gminy stwierdził, że na sołtysów spada dużo spraw.
 
Radny Piasecki powiedział, że sołtys załatwia też różne sprawy mieszkańców.
 
Propozycję podwyższenia diety dla sołtysów z kwoty 150 zł na 200 zł przewodniczący obrad poddał głosowaniu.
Radni 15 głosami „za” zaakceptowali podwyżkę diet dla sołtysów do kwoty 200 zł miesięcznie.
 
Ad. pkt 12. Ustalenie zasad i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Boniewo
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i przedstawił wysokość miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady i dla radnych i poddał temat do dyskusji.
 
Radny Kubiak stwierdził, że jest za wysoka dieta dla Przewodniczącego Rady, przytoczył ten temat sprzed lat i wnioskował o jej zmniejszenie, natomiast dla radnych pozostawić na obecnym poziomie, czyli 400 zł.
 
Przewodniczący obrad przytoczył wysokość wcześniej wypłacanych diet dla radnych
i przewodniczącego rady.
 
Padały różne propozycje wysokości diety ryczałtowej dla przewodniczącego przez radnych i w efekcie dwie propozycje przewodniczący obrad poddał pod głosowanie.
 
Za propozycją diety dla Przewodniczącego Rady w wysokości 1.000 zł miesięcznie opowiedział się 1 głos radnego za, za stawką 1.200 zł miesięcznie opowiedziało się 12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
W wyniku głosowania ustalona została wysokość ryczałtowych diet dla:
-Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.200 zł miesięcznie;
- dla pozostałych radnych w wysokości 400 zł miesięcznie przy zapisie obniżenia o 10 % każdej nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem.
 
Ad. pkt 13. Ustalenie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad wyjaśnił ten temat. Zaznaczył, że każda Komisja jest zobowiązana do opracowania planu pracy na dany rok i przedstawienia do zaakceptowania przez radę corocznie w terminie do końca roku mijającego.

 

Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili opracowane plany pracy na rok 2015, które zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad. pkt 14. Omówienie pisma skierowanego przez Pana Arkadiusza Chruścielskiego zam. Osiecz Wielki do Wójta Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad przedstawił radnym wniosek Pana Chruścielskiego zam. Osiecz Wielki skierowanego do Wójta w sprawie oznakowania drogi w Osieczu Wielkim
z zaznaczeniem numerów nieruchomości.
 
Wójt wyjaśnił temat, stwierdził, że pozwolił sobie na przedstawienie tego wniosku i zgodny jest, że tablica informująca na pewno winna być, a jeśli chodzi o oznakowanie posesji, to już problem – z uwagi na koszty. Zasugerował temat do przemyślenia prze mieszkańców przy podziale funduszu sołeckiego. Proponował wydzielić środki na zakup tablic informacyjnych.
 
Radna Nowicka potwierdziła, że przy braku takich tablic na wsiach jest problem przy zgłaszaniu i kierowaniu Pogotowia Ratunkowego do pacjentów. Uważa, że jest to dobry pomysł i konieczny.
 
Ad. pkt 15. Sprawy różne – dyskusja na temat składu osobowego Komisji Rewizyjnej   
Radny Kubiak poruszył temat przystanku dla uczniów w Osieczu Małym.
 
Temat wyjaśnił radny Górski, powiedział, że to kierowca autobusu jest zobowiązany do rejestracji przystanków i wsiadających uczniów do autobusu tylko na wyznaczonych przystankach. Kierowca odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów.
 
Radna Wojasińska podobnie jak radny Kubiak poruszyła temat przystanku w Lubominie dla dowożonych uczniów do szkół w Boniewie. Zwróciła uwagę na problem rodziny Pani Raczkowskiej.
 
Wójt powiedział, że bez względu na sytuacje rodzinne, dzieci powinny się więcej ruszać i te
300 metrów do przystanku nie powinno stanowić dla nich większego problemu. Dodatkowo jest jeszcze jeden temat, że te dzieci, które pierwsze wsiadają muszą wcześniej wstawać i jeszcze do tego kierowca ma się zatrzymywać na żądanie.
 
Radny Bocian powiedział, że „przez 3 lata chodził do Gimnazjum w Boniewie z Otmianowa, czasami jeździł rowerem, ale nigdy nie czekał za autobusem. Przytoczył temat wypadku, jaki zdarzył się w Pyszkowie, gdzie dziecko wysiadając z autokaru wpadło pod samochód. Dobrze jest jak się nic nie stanie, ale jak już się stanie to winny musi być”.
 
Radny Biernacki powiedział, że bardzo niebezpiecznie jest na skrzyżowaniu w Jerzmanowie, bo tam też autobus zatrzymuje się i wsiadają dzieci, nie wjeżdża na pętle.
 
Wójt Gminy obiecał wystosować stosowne pismo do Gminy w Lubrańcu o przestrzeganie przez kierowców zasad bezpieczeństwa przy dowożeniu dzieci do szkół.
 
Radna Pietrucha poruszyła temat zakupu wycieraczek gumowych i położeniu ich przy wejściu do budynku szkoły w Boniewie, w celu bezpieczeństwa dla uczniów w okresie zimowym.
 
Wójt Gminy poinformował radnych o planowanym zakupie po nowym roku pługa do odśnieżania do nowego ciągnika i prasy na oczyszczalnie ścieków.


Radny Piasecki proponował zakup pługa w tym roku z możliwością zapłaty faktury w roku przyszłym.
 
Radna Wojasińska – „ jak zostanie zakupiony, to gdzie będzie odśnieżał”?
 
Wójt Gminy szczegółowo przedstawił uzgodnienia z odbytego spotkania z sołtysami
w sprawie odśnieżania. Teren gminy podzielony jest na rejony, gdzie przypisani są poszczególni wykonawcy usługi. Drogi powiatowe będzie odśnieżał Pan Matusiak.
Naszym ciągnikiem odśnieżane będzie Boniewo w szczególności chodniki.
 
Radna Wójcińska zapytała czy na zakup pługa można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że raczej już nie, bo decyzje o podziale środków były podjęte wcześniej.
 
Radny Piasecki –„zgłoszenia w sprawie odśnieżania nie powinny być sterowane centralnie, tylko na zasadzie telefonów do sołtysów”.
 
Radna Pietrucha – „ żeby był wyznaczony telefon do kontaktu”.
 
Radna Nowicka poruszyła temat z 1994 r. kiedy zmieniała się struktura Ośrodka Zdrowia i obiekt ten przekazywany był na własność Gminie Boniewo wówczas pielęgniarki i sprzątaczka zrzekły się swojego wynagrodzenia (13 pensji) na rzecz gminy, były to kwoty od 6 tys. zł do 9 tys. zł. Następny temat, jaki zasygnalizowała to, czy można zgłosić do Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na członka osobę ze Służby Zdrowia?
 
Radny Bocian proponował, by w zamian Kierownika Posterunku Policji wszedł też dzielnicowy, bo ma większy kontakt z mieszkańcami.
 
Wójt powiedział, że na pewno przyda się nowy powiew świeżości do tej komisji. Zaznaczył, że w komisji był też ksiądz Włodarz i wytrzymał tylko jedno posiedzenie.
 
Radna Nowicka podzieliła się głosami od mieszkańców gminy, którzy mówią, że w Komisji Rewizyjnej są osoby z jednej opcji – jest to niezdrowe.
 
Radny Bocian powiedział, że nie mamy pretensji do pani Szadkowskiej, ale to pani Ela Nowicka zrezygnowała z tej komisji by pozostał ten skład 3 osoby i wtedy byłaby jedna osoba z innej opcji. Nie chcemy się dzielić, ale ten podział jest.
 
Wójt –„nie powinniśmy się dzielić, ale powinniśmy się wymieszać i współpracować”.
 
Radny Bocian – „smutne jest to, że jak mamy współpracować, kiedy nas tam nie ma”.
Uważa, że wspólnie był powzięty zamiar, bo Pani Szadkowska od razu wzięła listę i się dopisała konkretnie do Komisji Rewizyjnej.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że tradycja jest taka, że wszystkie komisje spotykają się razem i obradują. Nie mamy nic do ukrycia.


Przewodniczący obrad powiedział, że w poprzednich kadencjach o wszystkich sprawach decydowali wszyscy radni i myśli, że i teraz tak samo będzie.
 
Radny Górski wyjaśnił, że w planie pracy komisji jest zapis, iż komisji mogą być zlecone dodatkowe kontrole. Jeżeli chodzi o jego osobę może złożyć rezygnację z członka tej komisji.
 
Radna Wojasińska  powiedziała swoją uwagę „że pierwsza sesja była fajna, ale później już nie było tak. Cały czas było tak, że PSL będzie w naszej radzie rządził. Wybór Przewodniczącego komisji odbył się podobnie jak i wybory wiceprzewodniczących -chodzi
o kulturę przy wyborach. Uważa, że p. Przewodnicząca Komisji Oświaty sama się wybrała, nie ma odpowiedniej współpracy”.
 
Wójt przestrzegł „żebyśmy nie zabrnęli w jakiś spisek”.
 
Skarbnik Gminy poinformowała o tym, że będzie na sesji wywołana uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Uchwała musi był podjęta wcześniej by był czas na załatwienie spraw formalnych.
 
Przewodniczący obrad poruszył temat samochody gminnego „Żuk”- stoi na posesji na Osiedlu w Boniewie – proponował zastanowić się, co dalej z tym zrobić.
 
Wójt wyjaśnił temat i poinformował, że miejscowy mechanik miał dokonać remontu, ale tego nie zrobił, unika nawet kontaktu z naszymi pracownikami. Obecnie jest nawet problem żeby go z tej posesji wydobyć. Chcemy go sprzedać na złom. Pracownicy hydroforni chcieli jakiś samochód by służył na przewóz części, narzędzi na awarie wodociągu.
 
Ad. pkt 17.  Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła                                                             Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 
 


metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 lutego 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 lutego 2015, 10:49:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1157