P R O T O K Ó Ł Nr 50.14 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 22 października 2014 r.


 
Or.0012.50.14
P R O T O K Ó Ł Nr 50.14
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 22 października 2014 r.
w sali Urzędu Gminy w Boniewie
w godzinach od  9:00 do 11:00
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
 
Otwarcie.Ustalenie podatków i opłat na 2015 r.Omówienie zmian do budżetu gminy na 2014 r.Omówienie tematu odpadów komunalnych.Przyjęcie informacji o oświadczeniach majątkowych radnych, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.Sprawa sprzedaży nieruchomości gminnych.Inwestycje gminne.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. 2. Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt i zaproponował pozostawienie podatków na poziomie roku obecnego. Proponował obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 43,00 zł z 1 dt.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił cenę skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
i wynosi 61,37 zł  za 1 dt.
 
Radny Kubiak powiedział, że z podatkami nie należy się śpieszyć, można je ustalić dopiero po nowym roku i niech tego dokona już nowa rada. Jest dobrze zorientowany, że pomimo obniżenia ceny o 50 % to i tak gmina subwencję otrzyma.
 
Skarbnik Gminy poinformowała radnych o skutkach obniżenia maksymalnych stawek podatków.
 
Radny Kubiak stwierdził, że w roku minionym cena pszenicy w skupie była 90 zł  za 1 dt.
i obniżyliśmy cenę, a w roku obecnym cena w skupie wynosi 50 zł i należy rolnikom pomóc
i tę cenę obniżyć o większą kwotę. Tylko dla rolników z ościennych gmin, którzy  posiadają na terenie naszej gminy grunty nie stosować  ulg, przyjąć obowiązującą. Podał propozycję obniżenia ceny żyta do kwoty 40 zł za 1 dt.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że musimy określić wysokość podatku do końca tego roku. Stwierdził, że należy podjąć decyzję i ponosić odpowiedzialność za tę decyzję. Nie przyjęcie podatków
w konsekwencji będzie to przyjęcie stawek maksymalnych. Z dniem 1 stycznia przyszłego roku dla wszystkich naszych mieszkańców będą obowiązywać maksymalne stawki podatków.
A tego chyba wszyscy by nie chcieli.
 
Radny Kubiak powiedział, że w Gminie Izbica Kujawska przyjmują stawki podatków
w styczniu i z nas się śmieją.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że górne stawki podatków ustala GUS, a rada ma upoważnienie ustawowe do ich obniżenia.
 
Radny Grzelak powiedział, że zawsze tak było, że rada, która odchodzi to ustala podatki dla nowej rady.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że chciałaby jednak by średnia cena skupu żyta została obniżona do poziomu roku obecnego.
 
Przewodniczący obrad propozycję obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS
(61,37 zł) i poddał głosowaniu.
Padły dwie propozycje obniżenia ceny skupu żyta do kwoty 43 zł za 1 dt i do kwoty 40 zł za 1 dt.
Większość radnych opowiedziała się za obniżeniem ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 do kwoty 43,00 zł.
 
Radni dokonali ustaleń w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do kwoty 43,00 zł za 1 dt.
 
Ad. 3. Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2014 rok, które należy wprowadzić po stronie dochodów i wydatków. Poinformowała, że zwiększa się dochody
z tytułu odpłatności rodziców za obiady w szkole w wysokości 10.000 zł, realizacja zadania „Internetu na terenie gminy’ zostaje przesunięta na rok przyszły, zakup tablicy interaktywnej dla szkoły też zostaje przesunięty na rok przyszły.
Wprowadzone zostaną otrzymane środki od Starostwa w wysokości 35.000 zł na pobudowanie parkingu przy urzędzie, przy hali sportowej, dokończenie chodnika przy Pani Rybowskiej w Boniewie . Z tych środków będą jeszcze zrobione dwa zjazdy przy drodze powiatowej.
Skarbnik Gminy zapoznała z przeniesieniami środków finansowych pomiędzy działami
i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia środków na zakup energii na stacji uzdatniania wody, na zakup energii w domach komunalnych i na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników publicznych i zatrudnieniu po ustaniu umowy z Biurem Pracy.
 
Przedstawione powyższe zmiany do budżetu zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad. 4. Wójt Gminy poinformował, że kończy się umowa z firmą na odbiór
i zagospodarowanie nieczystości stałych i musimy przystąpić do ustalenia warunków zamówienia na ogłoszenie przetargu. Nadmienił, że jeśli chodzi o temat domów letniskowych, by je wpisać do przetargu to wszyscy odradzają takie rozwiązanie. Z tego też tytułu proponuje pozostawić ten temat.
 
Skarbnik Gminy poinformowała o stawkach za opady.
 
Radny Kubiak zapytał, czy wszyscy mieszkańcy płacą za odpady?
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie wszyscy płacą i z tego tytułu są zaległości w opłatach
w wysokości 19.000 zł. Są to łączne zaległości począwszy od 1 lipca 2013 r. do dnia obecnego.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest bardzo trudno ściągnąć te zaległości, bo Urząd Skarbowy nam nie pomaga. Egzekutora wyznacza wójt, za którego trzeba zapłacić.
 
Radny Majewski zapytał, czy dłużnicy nie mogliby odrobić tych zaległości w pracach
w gminie?
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie wie jak teraz się to rysuje w przepisach, ale kiedyś wystosowane zostało pismo do Rzecznika Praw i odpowiedź była taka, że absolutnie nie wolno. Dotyczyło to osób korzystających z pomocy społecznej.
 
Wójt Gminy powiedział, że można też te osoby zatrudnić do pracy w urzędzie, zapłacić za pracę, ale nie koniecznie ta osoba może nam zapłacić zaległości za odpady.
 
Radni opowiedzieli się za tym by egzekwować zaległości.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że sukcesywnie są wysyłane upomnienia i część osób spłaca, ale kolejni się zadłużają. Najgorzej jak się te zaległości skumulują.
 
Radny Majewski stwierdził, że ludzie są nieuczciwi, bo na inne rzeczy pieniądze mają, a na to nie.
 
Wójt Gminy powiedział, że w wyniku wyliczeń wychodzi nam teraz średnio na miesiąc 14.000 tys. do zapłaty odbiorcy śmieci, a w minionym roku 24.000 zł. Tylko na początku było więcej śmieci i wychodziło drożej. W ryczałcie byłoby drożej. Proponuje przetarg zorganizować na 1 rok umowę, żeby zbadać rynek, a następnie zawrzeć umowę na dłuższy okres. Na podstawie przetargu na dowożenie mamy obraz, że stawki się obniżały.
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że chcemy teraz dołożyć do przetargu by firma zabezpieczała mieszkańców w worki do segregacji.
 
Radny Majewski powiedział, że w okresie letnim plastików jest więcej niż w okresie zimowym. Proponował zbiórkę w okresie letnim, co dwa miesiące, a w zimowym, co trzy miesiące.
 
Wójt Gminy powiedział, że wszystkie ustalenia firma sobie policzy. Poinformował też
o PSZOK-u wspólnym z Gminą Choceń w miejscowości Niemojewo, że to też są koszty, które gmina musi ponosić i to w 21 % udziałów.
 
W wyniku dyskusji radni zdecydowali o ogłoszeniu przetargu ryczałtowego.
 
Ad. 4. W punkcie tym przewodniczący obrad przedstawił informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych za 2013 rok. Wyjaśnił, że złożone zostały
w terminie.
 Podobną informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Sekretarza, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych złożył Wójt i wyjaśnił, że złożone zostały w terminie.
 
Ad. 6. Wójt poinformował o przetargu na sprzedaż mieszkań w budynku po Ośrodku Zdrowia. Powiedział, że było duże zainteresowanie, ale udało się sprzedać tylko jedno mieszkanie i to najmniejsze. Zwrócił się do rady o wyrażenie zgody na obniżenie wartości mieszkań w celu ogłoszenia drugiego przetargu.
 
Radni wyrazili zgodę na obniżenie ceny mieszkań o 10 %. Decyzja ta zapadła jednogłośnie.
 
Ad. 7. Wójt Gminy poinformował o realizowanych inwestycjach gminnych. Stwierdził, że największą inwestycją jest modernizacja hydroforni. Jakość wody nie jest rewelacyjna, ale to firma przejęła to na siebie, prace są już bardzo widoczne. Wójt zaproponował radnym wyjazd po posiedzeniu na modernizowaną inwestycję.
 
Ad. 8. W punkcie tym głos zabrał radny Majewski i zapytał czy został już sprzedany beczkowóz?
 
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie, ale będzie wystawiony do sprzedaży.
 
Radny Kubiak poruszył temat przystanku w miejscowości Wietrzychowice. Wnioskował go przenieść w inne miejsce, bo obecnie został postawiony pod wysokim napięciem elektrycznym.
 
Wójt Gminy obiecał się tym zająć.
 
Radny Grzelak poruszył temat rozpowiadania przez członka komisji po ostatnim posiedzeniu, że opowiadał się za ustaleniem wyższych stawek podatków – jest to kłamstwo. Nie życzy sobie takich tekstów, obmawiania i szargania jego nazwiska. Zaapelował do radnych
o większą kulturę i poszanowanie ludzi w tej kampanii wyborczej. Podobnie jak chodziło
o podwyżkę diet dla radnych. To ten sam radny wypowiadał się, że być radnym to jest zaszczyt i należy pełnić tę funkcję w czynie społecznym, a później podnosi rękę i głosuje za podwyżką diet.
 
Głos zabrał Wójt i prosił radnych o spokojną, rzetelną  kampanię wyborczą.
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                      Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                  
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 grudnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2014, 19:30:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851