P R O T O K Ó Ł Nr 80.14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 9 września 2014 r.


Or. 0012.1.80.14
P R O T O K Ó Ł   Nr 80.14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 9 września 2014 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Rozpatrzenie i analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2014 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja przeprowadziła kontrolę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo
za I półrocze 2014 r. i dokonała analizy jak niżej:
            Budżet gminy przyjęty został Uchwałą Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo
w dniu 30 grudnia 2013 roku na kwotę :
DOCHODY – 12.786.976 zł
W tym: dochody bieżące – 9.896.673 zł
dochody majątkowe – 2.890.303 zł
WYDATKI – 13.844.430 zł
W tym: wydatki bieżące – 8.677.927 zł
wydatki majątkowe – 5.166.503 zł
W budżecie był planowany deficyt w kwocie 1.057.454 zł, który planowano sfinansować przychodami z kredytu w kwocie 876.357 zł oraz pożyczką w kwocie 181.097 zł z WFOŚ w Toruniu na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo”. Deficyt budżetu zwiększono do kwoty 1.689.659 zł Uchwałą Nr XXXIII/198/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 marca 2014 roku, zwiększając kredyt do kwoty 1.508.562 zł.. Budżet był nowelizowany osiem razy w tym dwa razy przez Radę Gminy i sześć razy Zarządzeniem Wójta Gminy.
Ostateczny plan na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił po stronie dochodów 15.726.478,26 zł, po stronie wydatków 17.416.137,26 zł.
Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
Dochody uzyskano w wysokości 7.030.879,24 zł, co stanowi 44,70 % w tym: dochody bieżące 6.209.812,25  zł, co stanowi 57,57 % planu, dochody majątkowe 1.240.652,72 zł, co stanowi 16,61 % planu.
Wydatki wykorzystano na kwotę 6.125.716,05 zł, co stanowi 35,17 %.
W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki bieżące w kwocie 4.962.377,26 zł, co stanowi 51,68 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.163.338,79 zł, co stanowi 14,88 % planowanych wydatków na inwestycje. Wykonanie wydatków bieżących odbywało się sukcesywnie w ramach posiadanych środków, wydatki majątkowe były realizowane zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadań inwestycyjnych.
Przychody planowane były na kwotę 2.989.510 zł, w I półroczu zostały zwiększone do kwoty
3.621.715 zł na finansowanie inwestycji. Przychody zostały zrealizowane w 27,61 % to daje kwotę1.000.000 zł, jest to kredyt krótkoterminowy na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
Rozchody są planowane na kwotę 1.932.056 zł z tego spłacono raty pożyczek i kredytów
w wysokości 1.442.085,45 zł, co stanowi 74,63 % planu w tym: pożyczki na prefinansowanie zostały spłacone w kwocie 1.138.931,45 zł, pożyczki długoterminowe spłacono w kwocie 56.154 zł, kredyty długoterminowe spłacono na kwotę 257.000 zł.
Udzielone zostały pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Boniewo na sfinansowanie Projektu „Udostępnienie sprzętu sportowego oraz organizacja turnieju tenisa stołowego w hali widowiskowo-sportowej w Boniewie”.
 
Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów jest
w kwocie 2.940.429,83 zł.
W Banku Spółdzielczym w Lubrańcu – 2.333.894 zł, w tym: krótkoterminowy 1.000.000 zł,
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 606.535,83 zł, są to pożyczki długoterminowe z możliwością umorzenia w 30 %.
 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska                                                                   Przewodniczący obrad
 
                                                                                                          .....................................
                                                                                              /Adam Ciesielski/
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 grudnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2014, 19:29:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 756