P R O T O K Ó Ł Nr 79.14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 2 września 2014 r.


 
            Or. 0012.1.79.14
P R O T O K Ó Ł  Nr 79.14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 2 września 2014 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Omówienie sprawozdania z wykonani budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2014 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boniewo
za I półrocze 2014 r. po stronie dochodów i wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Boniewie i ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Boniewie.
 
Obecna na posiedzeniu Pani Skarbnik Gminy zapoznała komisję z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014-2025 za I półrocze 2014 r.
Na zapytania komisji wyjaśnień i odpowiedzi udzielała Skarbnik Gminy.
            Analizy sprawozdań komisja ustaliła dokonać na drugim posiedzeniu w dniu 9 września br.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska                                                       Przewodniczący obrad
 
                                                                                                          .....................................
                                                                             /Adam Ciesielski/
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 grudnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2014, 19:27:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 791