P R O T O K Ó Ł Nr 49.14 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


 
Or.0012.49.14
P R O T O K Ó Ł Nr 49.14
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 9 października 2014 r.
w sali Urzędu Gminy w Boniewie
w godzinach od  9:00 do 11:00

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych ( nieobecna radna Dolatowska), co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał się następująco:
 Otwarcie.Omówienie projektów uchwał:
a)      okołobudżetowych. ( podatkowych ),
b)      w sprawie partycypacji w kosztach „Niebieskiej Linii”,
c)      w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w Boniewie,
d)     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu powstałego przy modernizacji hydroforni w Osieczu Małym,
Omówienie spraw dotyczących odpadów komunalnych.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. 2. Omówienie projektów uchwał
Na wstępie omawiania projektów uchwał Wójt Gminy zaproponował pozostawienie podatków i opłat na rok przyszły na poziomie obecnego roku.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że po 20 października br. będzie ogłoszona przez Urząd Statystyczny średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów do celów wymiaru podatku rolnego. Na pewno rada będzie obniżać tę cenę do kwoty obowiązującej na ten rok, czyli do 43 zł. za 1 dt. Zaznaczyła też, że podatki spływają bardzo dobrze.
 
Radny Kubiak proponował obniżenie tej ceny do kwoty 40 zł za 1 dt., bo jego zdaniem obniżenie o te 3 zł wywoła w społeczeństwie zadowolenie.
 
Skarbnik Gminy powiedział, ze wszystkie uzyskane środki z podatków są przeznaczane na inwestycje. Wyjaśniła też, że obniżenie ceny przyczyni się do obniżenia subwencji.
 
Wójt Gminy powiedział, że duże miasta chcą zabrać „Janosikowe” i wtedy tym małym gminom nie będą pomagać, jedynie na inwestycje, ale pod warunkiem, że sami będziemy dokładać do tego. Obniżając tak drastycznie podatki nie będzie z czego.
 
Radny Grzelak – ujmując 3 zł rolnikowi to nie będzie większego znaczenia. Cena pszenicy była na poziomie 70 zł, a podatek był znacznie niższy.
Wójt Gminy powiedział, że jak chcemy przed wyborami być "dobrymi wujkami" , to tak zróbmy, tylko z pełna odpowiedzialnością, że inwestycje robione będą w dalszych latach.
Wystawione były do sprzedaży mieszkania po Ośrodku zdrowia i tylko jedno zostało sprzedane. A takie było zainteresowanie. Podobnie, jeśli chodzi o działki. Nie mamy szczęścia sprzedać drogo.
 
Radny Ciesielski powiedział, że jak chcemy obniżać podatki to wszystkim i tym, którzy płacą podatek od nieruchomości.
 
Skarbnik Gminy powiedział, że bardzo dużo rolników z innych gmin mają u nas grunty i cieszą się, ze płacą niskie podatki.
 
Radny Górski powiedział, że za nasze wspólne pieniądze jeszcze dodatkowo korzystają ze środków Spółki Wodnej, mają czyszczone rowy i drogi psują ciężkim sprzętem.
 
Radny Pawłowski powiedział, że w naszej gminie są nie tylko niskie podatki, ale i niska cena wody.
 
Radna Pietrucha powiedział żeby nie poniżać rolników tą obniżką. Inwestycje są prowadzone,  i skąd brać pieniądze na całą działalność gminy.
 
Radny Kubiak stwierdził, że nie są czyszczone rowy w Osieczu Małym, bo wszystkie pieniądze sołeckie przekazywane są na drogi. Sołectwo naprawia drogę w stronę Wietrzychowic, skąd dzieci chodzą do szkół w Boniewie.
 
Wójt Gminy- żeby rowy melioracyjne były czyszczone trzeba przeznaczać na ten cel środki sołeckie.
 
W wyniku tej dyskusji Przewodniczący Rady i Wójt Gminy stwierdzili, że jeżeli chcemy być dobrzy to do wszystkich. Nie tylko dla rolników, ale i tych, co płacą inne podatki i opłaty.
 
Zdecydowano do tematu obniżenia średniej ceny skupu żyta do podatku powrócić po ukazaniu się ogłoszenia przez GUS.
 
Skarbnik Gminy zaproponowała przyjęcie stawek podatku od nieruchomości na poziomie obecnego roku poza stawkami jak niżej, które proponowała przyjąć w maksymalnej wysokości i tak:
od nieruchomości pod jeziorami, zbiornikami retencyjnymi -4,58 zł od 1 ha powierzchni,
od budynków letniskowych – 7,77 od 1 m2 powierzchni,
od gruntów letniskowych – 0,47 od 1 m2 powierzchni,
od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,70  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
od budynków zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu materiałem siewnym -10,80 zł od 1 m2 powierzchni .
 
Wójt Gminy stwierdził, że planujemy przyjąć maksymalne stawki od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, Narodowy Fundusz Zdrowia sukcesywnie obcina kontrakty.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze stawki podatku od środków transportowych mieszczą się
w granicach i proponowała pozostawić je na poziomie obowiązującym.
 
Większość radnych opowiadała się za tym, że jak obniżać podatki to pochylić się należy nad obniżeniem pozostałych podatków i opłat, a nie tylko dla rolników.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła temat partycypacji w kosztach „ Niebieskiej Linii”. Nadmieniła, ze należy wywołać uchwałę, a następnie zostanie zawarte porozumienie. Wyjaśniła, że jest to udostępniony telefon, z którego mogą korzystać rodziny, w których jest przemoc.  
 
Wójt Gminy proponował wejść w ten program i opłata za ten telefon wynosi około 176 zł. Rodziny będą korzystać z usług psychologicznych, prawnych. Jest to przedsięwzięcie, do którego Gmina będzie dopłacać.
 
Wójt Gminy wprowadził w temat zbycia nieruchomości niezabudowanej w Boniewie. Chodzi o działkę 40 arową pod budowę dużego sklepu usługowego. Proponuje wystawić ją do sprzedaży w drodze przetargu z zapisem przeznaczenia pod budowę sklepu usługowego. Nadmienił, że skonsultuje ten temat z Panią Mecenas o możliwości egzekwowania zapisu.
 
Przewodniczący rady powiedział, że lepszym rozwiązaniem byłoby, żeby ktoś pobudował sklep i nam płacił dzierżawę za grunty.
 
Radny Majewski powiedział, że Ośrodek zdrowia został pobudowany i teraz nie ma, kto leczyć mieszkańców i nic nie możemy zrobić. Podobnie może być i w tym przypadku.
 
Wprowadzenia do tematu wyrażenia zgody przez radę na sprzedaż złomu powstałego przy modernizacji hydroforni dokonał Wójt. Wyjaśnił, że jest tam dużo wymontowanego złomu, a przede wszystkim duże zbiorniki. Nie można inaczej tego sprzedaż tylko w przetargu.
 
W wyniku dyskusji radni wyrazili zgodę na zbycie działki i sprzedaż złomu.
 
Ad. 3. Omówienie spraw dotyczących odpadów komunalnych
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Powiedział, że zbliżamy się do końca umowy z obecnym wykonawcą na usługę wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i należy podjąć decyzję o przetargu na wykonawcę.
 
Skarbnik Gminy poinformował, o środkach, jakie wpłynęły od mieszkańców z tytułu opłaty za odpady i ile zapłacono firmie za usługę. Na koniec września br. od mieszkańców zebrane zostało 105.000 zł, za usługę zapłacono – 153.000 zł, zaległości wynoszą 19.000 zł.
 
Radna Wojciechowska-Kmieć zapytała o współprace z firmą i czy są zainteresowani współpracą na dalszy okres?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że obecnie współpraca układa się już lepiej. Będziemy próbować wejść do przetargu ryczałtem, bo od tony jest dużo odpadów to i faktury są wysokie.
 
Radny Kubiak powiedział, że trzeba zrobić tak, żeby firma odbierała wszystkie odpady. Musiał sobie załatwić prywatnie odbiór folii i dużych worków po nawozach i sam zagospodarowuje popiół. Stwierdził, że tak dłużej być nie może.
 
Wójt Gminy powiedział, że możemy to uściślić, ale ryczałtem wychodziło 20.000 zł, a od tony faktury mamy do 15.000 zł miesięcznie. Żałuje tylko, że nie mamy takiej stawki jak
w Gminie Lubraniec o połowę większą niż u nas. Chcemy zróżnicować stawkę opłat za segregowane odpady, bo segregowanie odpadów musi się opłacać mieszkańcom.
Wójt nadmienił też, że jesteśmy zobowiązani ustawą do segregacji odpadów i chcemy objąć ryczałtem z góry właścicieli domków letniskowych. Mieliśmy wprowadzić wyższej stawki od gospodarstwa domowego 4-osobowego i więcej.Większego biznesu nie ma u nas, bo teren jest rozproszony i będzie problem z dojazdem do niektórych posesji.
 
Radny Ciesielski proponowałby do przetargu wprowadzić zapis o widocznej rozdzielności segregowanych odpadów, bo obecnie są one wrzucane do samochodu wszystkie razem. Zniechęca to mieszkańców do segregacji.
 
Wójt Gminy proponował zastanowić się do następnego posiedzenia komisji nad sprawą zróżnicowania stawki odpłat, po to by mieszkańcom opłaciło się segregować śmieci i innych zmusić do zmiany deklaracji.
 
4. Sprawy różne
Radny Kubiak zgłosił temat ponownego przemierzenia mieszkań w Osieczu Małym w celu zweryfikowania opłaty czynszu za wynajem. Problem swój zgłosił pan Krajewski Marek.
Drugi temat to nieczynna oczyszczalnia ścieków u Pani Ciechalskiej w Osieczu Małym. Wielokrotnie zgłaszała w Urzędzie Gminy o jej naprawę.
Wójt Gminy wyjaśnił temat, że takich oczyszczalni na terenie gminy jest około 40. Dla Gminy korzystnie byłoby oddać pieniądze i niech we własnym zakresie sobie zrobi. Bo koszty jej naprawy są około 6.000 zł.
Radny Górski powiedział, że jest też problem z oczyszczalnią w Lubominie budynku po szkole. Jest tam duży pobór wody, oczyszczalnia ta szybko się zapełnia i są kłopoty w płaceniu za ścieki.
Radny Jóźwicki powiedział, że zgłaszany jest temat, że w Boniewie płacą za ścieki mniej
niż oni w Lubominie.
Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił, dlaczego tak właśnie jest. Proponował zastanowić się nad stawką opłat za ścieki.
Radny Łukaszewski zapytał czy są ustalone stawki za korzystanie z hali?
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie dla mieszkańców.
Przewodniczący Rady powiedział, że przy omawianiu Regulaminów stawki były podane i miały być przyjęte Zarządzeniem Wójta.
Skarbnik Gminy powiedziała, że chcemy ustalić stawki dopiero od nowego roku, teraz niech mieszkańcy korzystają i się cieszą. Ponadto wyjaśniła, że złożone zostało zapytanie do Ministerstwa o interpretacje przepisów w sprawie poboru opłat za wynajem hali.
Wyjaśnienie jest takie, że opłata pobierana jest przez gminę i dla gminy.
 
Ad. 5. Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                      Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                   Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (5 listopada 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 listopada 2014, 12:27:09)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2014, 14:47:59)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1011