P R O T O K Ó Ł Nr 48.14 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


 
Or.0012.48.14
P R O T O K Ó Ł Nr 48.14
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 23 września 2014 r.
w sali Urzędu Gminy w Boniewie
w godzinach od  8:00 do 10:00


W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie zmian do budżetu gminy na 2014 rok.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2025.Projekt uchwały o współpracy gmin w budowie dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.Inwestycje w gminie w gminie.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2014 roku.Przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.Przystąpienie do stowarzyszenia SALUTARIS. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”. Sprawy różne.
12. Zakończenie.
 
Ad. 2. 3. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2014 rok i
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2025
Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2014 r. Poinformowała, że budżet Gminy zwiększa się o kwotę 88.409 zł. Zmiany dotyczyły otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 46.569 zł jako zwrot części wydatków
z funduszu sołeckiego za rok 2013, uzyskanych środków z UE w wysokości 41.840 zł na projekt „Publikacja książki oraz wykonanie i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Bitwy pod Szczytnem” całkowity koszt projektu to 64.329 zł  - udział środków gminy 22.489 zł, wprowadzenia zadania z programu RPO „Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe – Sieroszewo. Koszt całkowity 2.394.209 zł. Finansowanie odbywać się będzie
w roku 2014 r. – 20.972 zł i w roku 2015 – 2.373.237 zł w tym planowanych środków
UE 50 %.
 
Głos zabrał radny Majewski i powiedział, że znowu radnych stawia się pod ścianą i zmusza do kolejnej inwestycji.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wniosek został już opracowany, ale nie jest tym zachwycona, bo większość inwestycji z płatnością przechodzi na rok przyszły.
 
Radny Kubiak powiedział, że należy zrobić drogę w Osieczu Mały od szkoły w stronę Gawrysiaka, bo rada się zmieni i ta droga nie będzie zrobiona.
 
Wójt Gminy powiedział, że w miejscowości Czuple i Sieroszewo nie ma tam kawałka drogi asfaltowej, jest zrobiona podbudowa i tam jest planowany dywanik asfaltowy w roku 2015.
Poinformował, że jako Gmina chcemy wejść w realizację wspólnie z gminą Lubraniec i Choceń w przebudowę dróg gminnych żeby skorzystać ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie jednym z wielu kryteriów oceny merytorycznej wniosku jest ocena za partnerstwo. W ramach tej inwestycji na terenie Gminy Boniewo realizowana będzie przebudowa drogi gminnej Kaniewo-Gołębin. Inwestorem i wnioskodawcą dla tej inwestycji będzie Gmina Choceń.
Skarbnik Gminy poinformował, że zmiany w budżecie będą odzwierciedlone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2025.
            Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie zmian do budżetu i przystąpienie do w/w współdziałania.
 
Ad. 4 Projekt uchwały o współpracy gmin w budowie dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Wójt dodatkowo jeszcze wyjaśnił temat. Poinformował, że na pewno zmuszeni będziemy przekazać tę drogę w zarząd Gminie Choceń, ale nadal będziemy ją utrzymywać. Będzie podpisane odpowiednie porozumienie o przekazaniu drogi. Musimy dołożyć do realizacji tego zadania 30 % środków własnych. Termin jest bardzo krótki do złożenia wniosku
(30 września br.)
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że Starostwo też będzie podejmować uchwałę o współpracy
z Gminą Choceń na te drogę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały o współpracy gmin w budowie drogi, który radni zaakceptowali.
 
Ad. 5 Inwestycje w gminie
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Wyjaśnił, że część inwestycji jest już zakończona, tylko pozostały, niektóre prace wykończeniowe na drodze powiatowej. Na tej drodze będą wykonane zjazdy i wodociąg w miejscowości Łąki Markowe. Podczas budowy został wodociąg odkryty i teraz należy go przed zimą przykryć. Drogi gminne są już na ukończeniu. Trwają prace na hydroforni, są rozbierane stare zbiorniki i stawiane nowe oraz remont budynku. Na prośbę Sanepidu umieściliśmy informację na stronie BIP o tym, że może pojawić się woda gorszej jakości. Inwestycja planowana jest do oddania w styczniu roku 2015. Zaznaczył, że pewne elementy na hydroforni nie będą funkcjonowały, ale nie ma obaw woda będzie badania i zaapelował, żeby nie pić wody nieprzygotowanej.
Wójt poinformował o tym, że książka została już wydana i planowana jest niespodzianka dla radnych i sołtysów jako upominek. Nie udało się jeszcze znaleźć wykonawcy na boisko. Jedynie udało się wyłonić wykonawcę na plac zabaw. Stwierdził, że musimy zrobić przyłącza wodociągu kilku osobom do mieszkań, jest to warunek, żeby modernizacja hydroforni została odebrana.
 
Ad. 6 Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2014 roku
Pomimo, że radnym zostało dostarczone sprawozdanie do zapoznania się Skarbnik Gminy pokrótce zapoznała z dochodami i wydatkami budżetowymi na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz zadłużeniu Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Powiedziała, że budżet naszej gminy jest mały i trzeba go ręcznie sterować. Idzie to wszystko sprawnie i rygorystycznie. Zapoznała z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na temat przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 r. – opinia jest pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.
 
Ad. 7 Przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Poinformował, że uczestniczył
w konwencie gmin wiejskich i jest za przystąpieniem naszej gminy do stowarzyszenia
w celu większych możliwości podejmowania walki o interesy gmin wiejskich.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest to stowarzyszenie, które ma na celu pomoc gminom wiejskim, jest to ciało działające od lat, ale mało reprezentatywne. Ze składek od gmin zatrudniają fachowców, Bronią subwencji wyrównawczej dla gmin wiejskich tzw. „janosikowe”. Podstawowym celem związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Działania prowadzą na wielu płaszczyznach. Dotyczą one zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego
 i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich.
Pokrótce poinformował o uczestnictwie w konwencie o poruszanej tam tematyce
i działaniach. Zachęcał do wejścia w to stowarzyszenie.
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do stowarzyszenia.
 
Ad. 8 Przystąpienie do stowarzyszenia SALUTARIS
Przewodniczący obrad poinformował, że stowarzyszenie „salutaris” skierowało do niego pismo w celu rozważenia propozycji przystąpienia do stowarzyszenia mającego na celu udzielanie pomocy samorządom lokalnym w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych, katastrof i awarii a także prowadzenia działań profilaktycznych oraz edukacyjno-promocyjnych w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa.
 
            Wójt Gminy dodatkowo wyjaśnił, że jest to stowarzyszenie, które ma na celu pomoc gminom dla poszkodowanych w wyniku wichur i klęsk żywiołowych. Połowa środków jest
z Urzędu Marszałkowskiego a pozostała z gmin. Składka liczona jest na mieszkańca
w wysokości 0,5 zł. Zaczynają już z tego gminy korzysta. Jest stowarzyszenie zawiązane przez Marszałka. Indywidualnie z pomocy stowarzyszenia nie można skorzystać jedynie jako samorząd.
Wójt stwierdził, że sprawa ta może jeszcze poczekać. Sugerował temat ten jeszcze odłożyć.
 
Radny Łukaszewski powiedział, że wynika to z tego, że jest to tak, że składkę zapłacimy, ale nie koniecznie mogą dać środki na klęskę. Jest to rodzaj takiego ubezpieczenia.
Powyższy temat został przez radnych oddalony.  
Ad. 9 i 10  Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”
Wprowadzenia dokonała Sekretarz Gminy. Poinformowała, że Nadzór Prawny Wojewody zdecydował o konieczności uchylenia wcześniej przyjętej uchwały o przyjęciu programu
i naniesienia do niego zmian, a następnie przyjęcia już wersji poprawionej.
Zapoznała ze zmianami jakie należy wprowadzić do programu.
Projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad. 11 Sprawy różne
Radna Dolatowska zapytała o to, kto typuje członków komisji wyborczych. W terenie mówią, że radni, ale o nic na ten temat nie wie.
Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy. Powiedziała, że to Komitety Wyborcze uprawnione są do zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych.
Wójt Gminy przedstawił radnym wniosek, który został złożony do niego i przewodniczącego rady Gminy przez mieszkańców Gminy Lubraniec i naszego radnego w sprawie drogi łączącej Gminę Lubraniec z Gminą Boniewo. Wyjaśnił, że droga ta jest okresowo nieprzejezdna, bo jest tam przepust przez środek drogi. Szkoda, że mieszkańcy Lubrańca, a szczególnie właściciele posiadający grunty na naszym terenie żądają od nas inicjatywy, a nie egzekwują od Lubrańca. Myśli, że mieszkańcy Sułkówka chcieliby w pierwszej kolejności remontu innej drogi, a nie tej od Lubrańca. Te wspólne tematy będą poruszane, ale prosił jednak nie dać się wciągnąć w sprawy mieszkańców ościennych gmin. Należy naprawić tę drogę by byłą przejezdna.
Radny Majewski poruszył temat mieszkańców Pałacu w Otmianowie. Otóż skarżą się mieszkańcy , że pewna rodzina zakłóca spokój pozostałym, szerzy się tam pijaństwo, są hałasy do późna w nocy, a inni nie mogą wypoczywać. Prosił, by coś z tym zrobić.
Radny Kubiak zwrócił się z prośbą o oznakowanie drogi w Osieczu Wielkim przy Pani Zielińskiej.
Radny Jóźwicki zwrócił też uwagę na oznakowanie na skrzyżowaniu w Lubominie na Izbicę Kujawską i Sarbinowo- mylą się użytkownicy dróg.
Radna Wojciechowska –Kmieć poruszyła temat odpłatności za obiady dla dzieci – cena zwiększyła się o 100 %.
Wyjaśnień w tym temacie udzielił Wójt. Powiedział, że cena jest różna dla uczniów szkoły podstawowej i dla przedszkola, nie mieliśmy dofinansowania i stąd cena z 1 zł na 2 zł.
Radny Majewski powiedział, że ta kwestia powinna być ustalona na zebraniach rodziców.
Radna Pietrucha złożyła podziękowanie za poparcie na budowę dróg gminnych.
 
Ad. 12 Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                      Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                   Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (5 listopada 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 listopada 2014, 12:24:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899