P R O T O K Ó Ł Nr 45.14 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


Or.0012.45.14
P R O T O K Ó Ł Nr 45.14
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 5 czerwca 2014 r.
w sali Urzędu Gminy w Boniewie
w godzinach od  13,00 do 15,00

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie przystąpienia Gminy Boniewo do Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego (ZIT).Omówienie zmian do budżetu gminy na 2014 rok.Omówienie materiałów na XXXIV sesję Rady Gminy.Omówienie spraw związanych z budową dróg w Gminie.Omówienie zasad użytkowania hali sportowej w Boniewie. Sprawy różne.Zakończenie.
Ad. 2 Omówienie przystąpienia Gminy Boniewo do Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego (ZIT)
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że mając na uwadze pozyskiwanie środków w następnej kadencji na lata przyszłe, niezbędnych do dalszego rozwoju naszej gminy zdecydowaliśmy się przystąpić do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego. Wyjaśnił szczegóły tego przystąpienia
i złożonej deklaracji. Do tej strategii przystępuje kilka gmin i powiat. Pozyskiwane środki na inwestycje gminne będą liczone na mieszkańca w gminie. Szczegółowe zasady współpracy na rzecz rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego zostaną określone
w porozumieniu, które zostanie zawarte pomiędzy Gmina Boniewo i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Boniewo do w/w strategii.
Ad. 3 Omówienie zmian do budżetu gminy na 2014 rok
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany konieczne do wprowadzenia. Poinformowała, że przekazana nam została dotacja ze Starostwa Powiatu Włocławskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych naszej Gminie
w zarząd. Otrzymaliśmy dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości
15.675 zł na zatrudnienie asystenta rodziny.
 
Radny Majewski powiedział, że pracownicy Opieki Społecznej powinni mieć prowadzone karty pracy.
 
Radny Kubiak powiedział, że do dnia dzisiejszego, a przypominał kilka razy nikt z Pomocy Społecznej nie odwiedził Pani Stasiak z Janowa. Jest to osoba samotna, chora. Należy zastanowić się poco ta opieka jest. Jest tam zatrudnionych czterech pracowników i albo coś robią albo ich zwolnić.
 
Wójt Gminy powiedział, że mamy część osób w gminie, które są dotknięte psychiatrycznymi schorzeniami. Wchodzimy w program, gdzie lekarz będzie objeżdżał po terenie
i kwalifikował osoby do leczenia. Zobaczymy jak to będzie funkcjonować.
 
Radny Majewski stwierdził, ze Wójt broni Panie z Opieki. Trzeba tylko by te Panie zainteresowały się osobami niepełnosprawnymi, samotnymi potrzebującymi pomocy.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że wszystko polega na wywiadzie środowiskowym
i donosie. Opieka Społeczna nie ma obowiązku szukać sobie problemów.
 
Radny Kubiak powiedział, żeby chociaż raz do roku Panie z Opieki pojawiły się u Pani Stasiak.
Przedstawione zmiany do budżetu na 2014 rok zostały pozytywnie zaakceptowane przez radnych.
Ad. 4 Omówienie materiałów na XXXIV sesję Rady Gminy
Sekretarz Gminy zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Temat ten był już omawiany na wcześniejszym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy. Zdecydowano temat odłożyć do następnej sesji.
Sekretarz Gminy wyjaśniła temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 roku. Zmiana dotyczyła skreślenia zapisu „pomoc finansowa dla rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem”- zapis ten był niezgodny
z ustawą.
Projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych.
Ad. 5 Omówienie spraw związanych z budową dróg w Gminie
Wójt Gminy pokrótce poinformował o remontach dróg gminnych i o przetargach.
Radni wspólnie podjęli decyzję o złożeniu wniosku na modernizację drogi w miejscowości Czuple. Termin złożenia wniosku jest do 12 września br. Droga ta zostanie zgłoszona
w formie jaka została opracowana dokumentacja bez dodatkowych usprawnień ( zatoczek).
Ad. 6 Omówienie zasad użytkowania hali sportowej w Boniewie
Głos zabrał radny Łukaszewski i powiedział, że hala sportowa jest oddana do użytku, ale jest dużo uwag:
Nie wolno grać w piłkę na hali, nie wolno włączać klimatyzacji, nie wolno się wykąpać, bo nie ma ciepłej wody, nie wolno wchodzić na trybuny, grać można tylko jedną piłką, nie można chodzić boso po hali.
 
Radny Majewski powiedział, że jak może sobie poradzić z zarządzaniem hali Pan Ziomkowski, a Pan Łuczak nie może.
 
Radny Pawłowski powiedział, że rodzice są zbulwersowani zasadami korzystania z hali przez dzieci.
 
Radny Łukaszewski wnioskował o to by Pani Dyrektor Zespołu Szkół przedstawiła zakresy czynności, obowiązków oraz przydziały godzin dla poszczególnych wicedyrektorów.
 
Radny Ciesielski stwierdził, że powinno być ustalone, od kiedy, do kiedy będzie czynna hala.
 
Radny Górski zwrócił się do radnego Ciesielskiego o wyjaśnienie spraw związanych
z organizacją i funkcjonowaniem hali na przykładzie Gminy Chodecz.
 
Radny Ciesielski w szczegółach wyjaśnił funkcjonowanie i zarządzanie halą sportową
w Gminie Chodecz.
 
Po zakomunikowanych uwagach radni zasugerowali opracowanie i ustalenie regulaminów korzystania z hali sportowej i siłowni.
Projekty regulaminów zostaną omówione na odrębnym posiedzeniu komisji
Ad. 7 Sprawy różne
Radny Majewski poruszył temat osób przyjętych na prace tzw. trzydniowe, z których część nie pracuje tylko popija na rowach, a inne ciężko pracują. Prosił o zweryfikowanie tych osób.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że chodzi tu o osoby, które są zatrudniane w ramach aktywizacji zawodowej i odpracowujące kary. Są z nim pewne problemy.
 
Przewodniczący obrad zapoznał z tematem „Programu dla bezdomnych zwierząt”. Nie jest on uchwalony w naszej gminie i Wojewoda Kujawsko-Pomorski nakazał jego uchwalenie. Ustawowy termin uchwalenia minął 30 marca br. program uchwalany jest na dany rok.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła szczegółowo temat. Nadmieniła, że był już opracowany
i uchwalony, ale został wycofany, ze względu na uchybienia prawne. Nie została podpisana umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, nie wyznaczyliśmy gospodarstwa na przyjęcie zwierząt powypadkowych i na przyjęcie zwierząt z gospodarstwa rolnego. Po dopełnieniu uchybień przedłożony zostanie do uchwalenia.
 
Pani Sekretarz wyjaśniła też temat dotyczący geodetów pojawiających się na wsiach, którzy nanoszą zmiany dotyczące nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Działają na zlecenie Starostwa Powiatowego we Włocławku, w celu aktualizacji danych. Prosiła
o informowanie mieszkańców i pozwolenie na wejście na posesje.
 
Radny Łukaszewski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienie tematu skargi na Wójta i Kierownika GOPS wniesionej przez Panią Głowacką zam. Arciszewo.
 
Radny Ciesielski złożył wyjaśnienie w powyższym temacie na podstawie przeprowadzonej przez Komisję kontroli i ustalenia zasadności zarzutów.
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                      Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                  
Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 października 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 października 2014, 20:20:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 943