P R O T O K Ó Ł Nr 44.14 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


 
Or.0012.44.14
P R O T O K Ó Ł Nr 44.14
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 19 maja 2014 r.
w sali Urzędu Gminy w Boniewie
w godzinach od  9,00 do 10,30
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie.
2.      Omówienie tematów w zakresie:
a)      zmian do budżetu Gminy i WPF na 2014 rok,
b)      sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 r ,
c)      inwestycji gminnych ,
d)     zmiany  Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
e)      zmiany uchwały Nr XXXI/192/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu             udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia
warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 4.   Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy i Kierownika GOPS.
5.      Sprawy różne.
6.      Zakończenie.
 
Skarbnik Gminy - Pani Aleksandra Woźniak zapoznała z proponowanymi zmianami do budżetu Gminy na 2014 rok. Poinformowała, że jak na wcześniejszym już posiedzeniu były omawiane zmiany i dotyczyły przesunięć środków na zadania inwestycyjne, to obecnie należy jeszcze dokonać przesunięć środków na targowisko, termomodernizację nieruchomości na górce w Boniewie z drogami wewnętrznymi
z dofinansowaniem do 80 %.
Pani Skarbnik poinformowała, że krótkoterminowe pożyczki zostały już uregulowane. Wielkość zadłużenia na dzień dzisiejszy to 14,3 %. Jest zabezpieczony kredyt, ale
nie uruchomiony.
Stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony do podjęcia na sesji Rady Gminy.
Pani Skarbnik zaznaczyła, że zmiany z uchwały budżetowej będą wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2025.
Do przedstawionych zmian członkowie komisji nie wnieśli uwag.
 
Pokrótce zostało omówione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.
 
Wójt Gminy omówił realizację inwestycji gminnych. Przetarg na wykonawcę budowy dróg w ramach schetynówki został już ogłoszony. Będą naprawiane drogi w miejscowości Arciszewo i Bierzyn. W miejscach bardzo zniszczonych odcinków dróg będzie kładziony asfalt, na ten cel zabezpieczonych zostało 200 tys. zł. Pozostałe odcinki dróg będą naprawiane w roku przyszłym. Kolejne zadanie, jakie będzie przygotowywane to modernizacja hydroforni z prasą do oczyszczalni i budową jednej oczyszczalni przy Pałacu w miejscowości Kaniewo. W planach jest modernizacja oświetlenia
w miejscowości Boniewo przy budowie drogi ze Starostwem Powiatowym.
Wójt poinformował radnych o perspektywach w zakresie inwestycji na przyszłe lata,
o środkach na ich realizację i o programach z jakich można pozyskać środki na zadnia inwestycyjne.
 
      Sekretarz Gminy zapoznała radnych z propozycją zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Temat został wszczęty by, dokonać zmian w zarządzaniu szkołą. Jest propozycja ustalenia dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów (600 zł miesięcznie) ze względu na powołanie w Zespole Szkół w Boniewie trzech wicedyrektorów. Dla każdego z osobna będzie ustalony zakres czynności. Proponowany jest wicedyrektor ds. świetlicy, spraw technicznych i dowozu dzieci. Drugi z wicedyrektorów będzie zajmował się edukacją uczniów, a trzeci będzie do spraw kultury fizycznej i jako opiekun hali.
 
Wójt Gminy powiedział, że takie rozwiązanie daje to, że wskazane osoby nadal będą nauczycielami i będą wykonywać pozostałą zleconą im robotę i za to będą dostawać dodatek funkcyjny. Wójt stwierdził, że doszedł kolejny obiekt do ogarnięcia ( hala sportowa) i żeby ten obiekt był otwarty nawet w weekend i służył mieszkańcom
Musi być nadzorowany przez fachowca. Wszystko po to by poziom edukacyjny
w naszych szkołach był na wyższym poziomie niż dotychczas.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że przy okazji zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora trzeba też ustalić regulamin dla wicedyrektorów.
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o to, jaki wpływ będziemy mieli na to, że hala sportowa będzie czynna do godziny 18,00 w dni wolne od pracy.
 
Skarbnik Gminy odpowiedział, że wicedyrektor będzie miał płatne z karty nauczyciela.
 
Radni dyskutowali na temat zatrudnienia odpowiedniej osoby, która będzie odpowiedzialna za obiekt i egzekwowanie, inkasowanie opłat za użytkowanie.
 
Wójt Gminy stwierdził, że Gminę nie jest stać na to, żeby zatrudniać na etat osobę. Wszystkie koszty obsługi hali możemy wrzucić w subwencję oświatową.
 
Skarbnik Gminy powiedział, że wicedyrektor będzie odpowiedzialną osobą i odpowiadał będzie przed dyrektorem zespołu szkół.
 
Radni proponowali żeby ustalone zakresy czynności dla wicedyrektorów były konsultowane lub przedłożone do wglądu.
 
Sekretarz Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej i poinformowała o zmianach uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała Narkomanii na 2014 rok. Zmiana dotyczy preliminarza wydatków.
 
Przewodniczący obrad zapoznał ze skargą złożoną przez Panią Głowacką na Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie. Poinformował, że sprawę przekazał Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w celu rozpoznania sprawy.
 
Radny Łukaszewski powiedział, że Pani Głowackiej nie stać na zrobienie drogi dojazdowej do jej posesji i dlatego zgłosiła się do Gminy o pomoc.
 
Wójt Gminy – na pewno ta Pani zdawała sobie sprawę z tego, że jest to droga dojazdowa, a nie gminna i wiedziała, co kupuje.
 
W wolnych wnioskach i zapytaniach radna Wojciechowska –Kmieć powiedziała, że rodzice zgłaszają, że klasy w gimnazjum są zbyt liczne. Uczniowie nie mają możliwości
się skupić na lekcjach.
 
Wójt Gminy powiedział, że szkoła nie może wiele, obiecał rozważyć ten temat, ale nie obiecuje zbyt wiele.
Wójt poruszył temat przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich. Składka roczna wynosi 1.000 zł. Głównym powodem przystąpienia do Związku jest obrona „Janosikowego”.
 
     Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                      Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                  
Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 października 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 października 2014, 20:18:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906