P R O T O K Ó Ł Nr 43.14 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 10 marca 2014 r.


 
Or.0012.43.14
P R O T O K Ó Ł Nr 43.14
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 10 marca 2014 r.
w sali Urzędu Gminy w Boniewie
w godzinach od  9,00 do 11,00
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych ( nieobecny radny Czesław Kubiak ), co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2014 rok.Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021.Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji działań PPOW za 2013 rok.Zatwierdzenie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.Omówienie tematu wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu z zakresu oświaty.Omówienie projektu uchwały w sprawie stanowiska w sprawie zamiaru likwidacji Poczty Polskiej w Boniewie.Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. 2. 3. Omówienie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2014 rok.
Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021.
Skarbnik Gminy - Pani Aleksandra Woźniak zapoznała z proponowanymi zmianami do budżetu Gminy na 2014 rok. Poinformowała, że wprowadzona została inwestycja pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Bierzyn-Osiecz Wielki-Anielin-Sarnowo” z udziałem środków finansowych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Starostwa Powiatowego we Włocławku w tym środki własne 1.242.205 zł. Wprowadzone zostają środki w kwocie 61.130 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie  „Częściowe uregulowanie linii brzegowej  i jeziora w miejscowości Grójec”. Środki na zasiłki rodzinne w kwocie 25.500 zł . Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otmianowo ze środków FOGR w tym środki własne 120 tys. zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, o zmniejszeniu subwencji oświatowej w wysokości 88.848 zł., o rewitalizacji miejscowości Boniewo, o budowie chodnika oraz przebudowie drogi powiatowej Izbica Kujawska – Boniewo.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała o konieczności zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 181.097 zł jako udział własny w zadaniu inwestycyjnym, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo.
Stosowny projekt zostanie przedłożony na sesji Rady Gminy do uchwalenia.
Skarbnik Gminy poinformowała o konieczności zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej” i „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn-Osiecz Wielki-Anielin-Sarnowo”.
Stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony do podjęcia na sesji Rady Gminy.
Pani Skarbnik zaznaczyła, że zmiany z uchwały budżetowej będą wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2025.
Do przedstawionych zmian członkowie komisji nie wnieśli uwag.
 
Ad. 4, 5.  Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji działań PPWOW za 2013 rok.
Zatwierdzenie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Zdzisława Bywalska – Kierownik ds. promocji Gminy. Wyjaśniła, że na realizację Programu Integracji Społecznej były środki z Banku Światowego i obowiązkiem jest się z nich rozliczyć. Z tych środków organizowane były zajęcia sportowe, taniec, śpiew, zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży. Ta działalność będzie nadal kontynuowana, ale jest obowiązek przyjęcia przez Radę Gminy Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie, który wynika z zaleceń
z wytycznych do Programu ustalonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
      Pani Bywalska wyjaśniła też temat Sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi. Jest wymóg ustawowy o zatwierdzeniu Programu współpracy na dany rok i sporządzenia sprawozdania z tych działań w terminie do końca marca roku następnego. Poinformowała, że współpraca z organizacjami była kontynuowana, gdzie były napisane wnioski i rozliczone. W roku 2013 można było zauważyć wzmożoną aktywność sołectw skupionych przy nowo wyremontowanych świetlicach wiejskich. Nadmieniła, że przedstawiciele organizacji pozarządowych mają możliwość korzystania ze stałego wsparcia merytorycznego u pracowników Urzędu Gminy. Zapoznała z projektami uchwał w powyższych tematach, do których członkowie komisji nie wnieśli uwag.
 
Ad. 6. Omówienie tematu wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu z zakresu oświaty
Skarbnik Gminy wyjaśniła temat przystąpienia Gminy do projektu pn.”Wiedza szansą na lepszą przyszłość”. Projekt jest bez udziału środków własnych gminy. Udział własny stanowi wynajem sal lekcyjnych. Program obejmie uczniów gimnazjum.
W ramach programu zostanie zakupiony laptop, rzutnik i będą organizowane wycieczki.
Projekt uchwały o wyrażeniu zgody na przystąpienie do projektu został zaakceptowany przez członków komisji.
 
Ad. 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie stanowiska w sprawie zamiaru likwidacji Poczty Polskiej w Boniewie
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że jest zamiar likwidacji Urzędu Pocztowego w Boniewie i pomysł ten spotyka się z wielkim niezadowoleniem mieszkańców. Jako Gmina proponowaliśmy pomieszczenie w nowym budynku hali sportowej z przeznaczeniem na siedzibę Poczty, ale nie chcą – jedynie kierują się reorganizacją. Jest propozycja by wywołać uchwałę wyrażającą stanowisko Rady Gminy w tym temacie. Nie wiadomo czy coś to zmieni, czy też nie, ale apelować powinniśmy, by te wszelkie zmiany nie wchodziły tak głęboko.
Członkowie komisji wyrazili akceptację na podjęcie uchwały w powyższym temacie.
 
Ad. 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok
 Przewodniczący obrad zapoznał z planami pracy sporządzonymi przez poszczególne komisję. Do planów pracy nie wniesiono uwag.
 
Ad. 9. Sprawy różne
Wójt Gminy poinformował członków komisji o problemach związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców i z firmą odbierającą odpady. Na interwencję ze strony urzędu Zakład Komunalny w Baruchowie wypowiedział umowy 10 instytucją
(tj. sklepy, cmentarz w Lubominie). Firma przedkłada faktury nadal z wyższym tonażem.
Prowadzone są rozmowy, by firma odliczyła z faktur około 4 tony odpadów
w rekompensacie za oszukiwane tony zbieranych odpadów przez okres pół roku od wymienionych instytucji.
 
Radna Pietrucha zapytała, kiedy będzie przetarg na „schetynówkę”?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że jak tylko będziemy mieć podpisana umowę.
 
Skarbnik Gminy dodała, że środki zostały zabezpieczone w budżecie po to, by jak najszybciej ruszyć z przetargiem.
 
Wójt Gminy poinformował, że do zarządzania na hali sportowej planowany jest Pan Zbigniew Łuczak ze środków oświaty ( ½ etatu jako nauczyciel i ½ etatu jako kierownik).
 
Ustalony został termin sesji na dzień 24 marca na godz. 9,00.
 
Ad. 10. Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                      Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 lipca 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2014, 21:54:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1033