P R OT O K Ó Ł Nr 42.14 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 17 lutego 2014 r.


Or.0012.42.14
P R OT O K Ó Ł Nr 42.14
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 17 lutego 2014 r.
w sali Urzędu Gminy w Boniewie
 w godzinach od 9,00 do 11,00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda- Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z lista obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych ( nieobecny radny Jóźwicki ), co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie inwestycji.
( temat przejęcia drogi w zarząd od Starostwa Powiatowego)
Informacja na temat wprowadzenia w gminie fotowoltaniki.Omówienie zmian do budżetu Gminy na 2014 r.Omówienie projektów uchwał:
a)      w sprawie uchylenia i podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”,
b)      w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
c)      w sprawie planów pracy stałych komisji rady Gminy.
Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. 2 Omówienie inwestycji
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz.  Poinformował, że wszystko wskazuje na to, że „schetynówki” przejdą do realizacji w roku 2014, kwestia tylko kilku dni do wyjaśnienia. Jak już będzie pewność to trzeba będzie podjąć uchwałę o przejęciu drogi powiatowej w zarząd. Nadmienił, że jest jeszcze jeden temat do wyjaśnienia. Chodzi o planowany remont drogi powiatowej z Osiecza Wielkiego do Osiecza Małego około 1.200m. Chodzi o kwestię finansową. Jak przejmiemy te drogę to czy Starostwo przekaże nam te zaplanowane środki. Po przeprowadzonych rozmowach jest wola Starostwa by na remont tej drogi przekazać nam środki w formie dotacji.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła tę kwestie ze strony finansowej. Wyliczyła, że do tej „schetynówki” zaoszczędzimy 140 tys. zł.
 
Radny Kubiak zapytał czy będą remontowane pozostałe drogi, na których są już ubytki?  
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że będą te drogi remontowane, zorganizowany będzie przetarg na drogę w Arciszewie i Bierzynie. Poinformował, że nie są przewidywane środki na drogi
z PROW-u jedynie ze środków na tzw. „schetynówki”. Daje się zauważyć, że drogi powiatowe będą już w miarę zrobione i trudno nam będzie wchodzić w partycypację
z Powiatem na budowę dróg. Jak się dobrze ułoży to Starostwo Powiatowe wykona nam remont drogi powiatowej na odcinku Osiecz Wielk i- Osiecz Mały przy budowie planowanej schetynówki. W założeniach planowana jest pętla autobusowa w Osieczu Wielkim, kawałek chodnika, przejście dla pieszych.
Na powyższe członkowie komisji wyrazili zgodę.
 
Radna Pietrucha zapytała, kiedy będzie realizacja budowy dróg w ramach schetynówki ?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że planowany termin realizacji dróg to od końca sierpnia do końca października br. Obiecał, że zrobi wszystko by udział środków gminnych w realizacji tego zadania był jak najmniejszy.
 
Ad. 3 Wójt Gminy wyjaśnił temat dotyczący fotowoltaniki. Poinformował, że pojawiają się firmy z ofertami instalowania urządzeń, które od słońca wytwarzają energie elektryczną, którą wysyłają do sieci. Moglibyśmy spróbować zainstalować takie mniejsze urządzenia na szkole, urzędzie gminy. Środki na ten cel można pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
W powyższym temacie nie zapadły żadne postanowienia.
 
Ad. 4 Zmiany do budżetu na 2014 rok
Skarbnik Gminy zapoznała radnych z proponowanymi zmianami do budżetu gminy na 2014 rok.
Proponowane jest zabezpieczenie środków własnych na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 37.500 zł, na zakup sprzętu na hale sportową 12.500 zł, na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia.
 
Radny Ciesielski poinformował radnych o sprzęcie jaki zostanie zakupiony do siłowni na hale sportową.
 
Skarbnik Gminy proponowała zmianę upoważnienia dla Wójta do zaciągania pożyczek
z 30.000 zł na 70.000 zł.
Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez członków komisji.
 
Ad. 5 Omówienie projektów uchwał
Kierownik GOPS – Pani Zofia Boratyńska zapoznała członków komisji z projektem uchwały dotyczącym podwyższenia kryterium dochodowego do przydzielania zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.
 
Dodatkowych wyjaśnień w tym temacie udzieliła Pani Sekretarz Gminy. Powiedziała, że nadzór prawny po przeszkoleniu w Bydgoszczy dokonał zmiany decyzji i jesteśmy zmuszeni wcześniej podjętą uchwałę uchylić we własnym zakresie bez rozstrzygnięcia nadzorczego i wywołać drugą z poprawną podstawą prawną.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła temat wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki, zapoznała ze stosownym projektem uchwały.
 
Radny Kubiak powiedział, że nie ma sprawiedliwości w wydatkowaniu środków
z funduszu w poszczególnych sołectwach, bo niektóre nie mają jeszcze dróg przejezdnych i wszystkie środki przeznaczają na ich naprawy. Sołectwo Boniewo jest w dobrej sytuacji, bo ma wszystkie drogi asfaltowe i te swoje środki przeznacza na inne dowolne cele.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeszcze na rok przyszły chciały żeby te środki zostały wydzielone, ale w latach następnych zostanie zrobiona weryfikacja. W wielu sołectwach dzięki tym środkom uregulowane zostały sprawy wodne, oczyszczone rowy melioracyjne, naprawione drogi.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że jak zabierzemy środki sołeckie to będzie problem związany z budową dróg. Jego zdaniem obecne rozwiązanie przyczynia się do tego, że pomoc dociera tam, gdzie nigdy by nie dotarła.
 
Radny Pawłowski powiedział, że przy budowie nowych dróg powinna być brane pod uwagę ilość dróg w poszczególnych sołectwach.
 
Radny Łukaszewski powiedział, że ten fundusz nie ma tak wielkiego znaczenia przy budowie nowej drogi, ale na remonty w danym sołectwie to już jest coś.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że jak jest inwestycja w danym sołectwie to cały fundusz powinien być przeznaczony na te inwestycję.
 
Wójt Gminy powiedział, że nasza gmina nie może odejść od budowy dróg, modernizacji. Temat ten przewija się na każdym spotkaniu wiejskim i tak pozostanie jeszcze na kolejne lata.
 
Członkowie komisji wyrazili zgodę na wyodrębnienie z budżetu środków na fundusz sołecki na 2015 rok.
Wszystkie przestawione projekty uchwał zostały zaakceptowane przez członków stałych komisji rady gminy.
 
Ad. 6 Sprawy różne
Głos zabrał radny Majewski i poruszył sprawę zalegającego popiołu przy szkole
w Boniewie.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że już niedługo będziemy mieli wjazd na wspólny z Gminą Choceń PSZOK w miejscowości Niemojewo i będziemy tam popiół wywozić.
 
Wójt Gminy zwrócił się do członków komisji o zgodę na wydzielenie 5-6 metrów na gruntach Państwa Dylewskich w ramach zajęcia gruntów za odszkodowaniem z Urzędu
z przeznaczeniem na budowę chodnika. Poinformował, że planowane jest dokończenie budowy chodnika ze środków „Ryby”. Wstępnie też będzie wybudowany boks przy szkole na składowanie popiołu i miejsce na kosze na odpady. Poinformował, ze budynek po Ośrodku Zdrowia planowany jest do sprzedaży na mieszkania, podobnie z budynkiem Szkoły w Osieczu Małym.
 
Radny Majewski poruszył temat popisanych przystanków autobusowych i znaków drogowych na terenie Gminy.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że przystanki będą pomalowane przez naszych pracowników publicznych.
 
Pani Sekretarz Gminy dodatkowo udzieliła wyjaśnień, że sprawa dotycząca pomalowanych znaków i przystanków została umorzona ze względu na nie wykrycie sprawców.
 
Radny Ciesielski zwrócił uwagę na to, że firma odbierająca odpady powinna mieć sprzęt do zamiatania i sprzątania po sobie jak nieudolnie im się rozsypią śmieci.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że współpraca z firmą z Baruchowa jest trudna, oszukują na tonażu, ale będziemy robić wszystko by to się zmieniło.
 
Radna Pietrucha zapytała, czy firma przyjedzie i naprawi drogę w ramach gwarancji
w miejscowości Anielin?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że firma, która robiła te drogę padła, ale ubytki w drodze uzupełni firma, która będzie robić schetynówkę.
 
Radny Łukaszewski zapytał, czy będzie organizowany przetarg na dostawę kamienia na drogi?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest rozważany temat przy budowie drogi w Otmianowie. Droga ta jest zgłoszona do FOGR-u. Kwestia materiału, z jakiego będzie ona robiona. Czy tym samy sposobem co droga w Paruszewicach, czy też z asfaltem.
 
Radny Majewski poruszył temat targowiska w Boniewie.
 
Wójt wyjaśnił, że na ten rok jest tylko planowane wyrównanie terenu. Na więcej budżet gminy nie wytrzyma.
 
Członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali o przystąpieniu do czynności w kierunku sprzedaży ciągnika gminnego MTZ z naczepą asenizacyjną.
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania porządku posiedzenia stałych komisji rady jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                                  Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                              Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 lipca 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2014, 21:52:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1032