P R OT O K Ó Ł Nr 72.14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 09 kwietnia 2014 r.


 
 
            Or. 0012.1.72.14
P R OT O K Ó Ł  Nr 72.14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 09 kwietnia 2014 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.  Sporządzenie opinii i wniosku  do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku.
2.  Zakończenie.
 
            Komisja po wcześniejszym rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r., sporządziła opinię i  wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku na okoliczność rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                             Przewodniczący obrad
 
                                                                                           (Adam Ciesielski )
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 lipca 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2014, 21:48:11)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2014, 21:56:35)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 901