P R O T O K Ó Ł Nr 48.14 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 15 kwietnia 2014 r.


 
            Or. 0012.3.48.14
P R O T O K Ó Ł  Nr 48.14
z posiedzenia  Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 15 kwietnia 2014 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,30 do 10,00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Mirosław Łukaszewski– Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący związków zawodowych nauczycieli
Pan Zbigniew Łuczak.Pani Magdalena Olejnik -członek związków i Pani Beta Fras- członek związków.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,30,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu, który został przyjęty w wersji jak niżej:
Porządek posiedzenia
Konsultacje ze związkami zawodowymi projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Uzgodnienia ze związkami zawodowymi w zakresie ustalenia zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli.Rozpatrzenie wniosków w sprawie dopłaty do ukończonego kursu kwalifikacyjnego „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych” dokształcanie nauczycieli.Sprawy różne.Zakończenie.
Ad 1. Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz i stwierdził, że powstaje nowy obiekt gminny – hala sportowa i zrodził się pomysł na jego zarządzanie i to przez pracowników szkoły. Powiedział, że nie chcemy tworzyć nowego miejsca pracy, bo to jest obciążenie dla budżetu. Chcemy by halą zarządzała osoba ze szkoły, bo tak jest praktykowane
w innych gminach. W związku z powyższym jest propozycja wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli. Proponuje się ustanowienia trzech wicedyrektorów w Zespole Szkół
z podziałem obowiązków i przydzieleniem dodatku funkcyjnego w wysokości 600 zł dla każdego wicedyrektora.
 
Pan Łuczak proponował zamianę kierownika świetlicy na koordynatora godzin pozalekcyjnych
z programów unijnych.
 
Wójt Gminy zaproponował, by podziału zadań pomiędzy wicedyrektorów dokonała sama Pani Dyrektor Zespołu Szkół.
Powiedział też, że do roku 2020 są założenia o zwiększeniu programów na edukację. Wynik nauczania jest podstawą do dalszej edukacji.
 
Pan Łuczak powiedział, że w Kuratorium się mówi o tym, że słupki nie odzwierciedlają wiedzy ucznia.
 
Skarbnik Gminy nadmieniła, że Gmina stara się o zwiększenie bazy i zaplecza w oświacie.
 
Wójt Gminy powiedział, że gro rodzin w naszej gminie jest z portfelem biednym.
 
Pan Łuczak powiedział, że dostrzegany jest ten problem, bo uczniowie uczestniczą w nauce pływania, ale nie wszyscy są objęci programem, jest to tylko dla klas trzecich – chcieliby włączyć więcej dzieci.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że przy wprowadzeniu zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli musi być też wprowadzona zmiana do Statutu Zespołu Szkół.
 
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że obiekt został pobudowany i musi wszystko działać i służyć dzieciom i społeczeństwu.
 
Przedstawiciele Związków Zawodowych nauczycieli zaakceptowali przedstawione zapisy. Został spisany protokół na okoliczność uzgodnień w zakresie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli .( protokół uzgodnień w załączeniu ).
 
Ad 2.   Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Sekretarz Gminy. Nadmieniła, że były wcześniej uzgodnienia, by dwie Panie nauczycieli ukończyły kurs kwalifikacyjny „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych” i dwie Panie ukończyły taki kurs. Na terenie gminy jest zdiagnozowanych dużo takich dzieci. Mamy już wykształconych w tym kierunku nauczycieli, które mogą z takimi dziećmi prowadzić zajęcia.
Pani Sekretarz poinformowała, że wnioski o refundację kosztów kursu złożyła Pani Kamila Kostecka i Pani Renata Pawlak. Jest propozycja by zrefundować w całości te koszty- czyli po
2200 zł dla każdej z Pań. 
Powyższą propozycję komisja przyjęła jednogłośnie i wyraziła zgodę na zwrot kosztów w/w wysokości dla każdej Pani.
 
Ad. 3.W punkcie tym przewodniczący obrad zapytał, czy będzie zatrudniona osoba w szkole na ½ etatu godzin Pana Łuczaka, który jest proponowany na wicedyrektora ds. oświaty?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest sugerowane zatrudnienie kogoś na ½ etatu.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że jest praktykowane zatrudnianie asystenta nauczyciela.
 
Wójt Gminy powiedział, że byłoby to dobre rozwiązanie, bo zatrudniony byłby na umowę o prace, a nie z karty nauczyciela. Trzeba tylko się rozeznać, czy taki asystent może samodzielnie prowadzić zajęcia z uczniami.
 
Członkowie komisji poruszyli też temat ustalenia regulaminu odpłatności za korzystanie z hali.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że będzie przygotowany projekt do uzgodnienia.
 
Przewodniczący obrad zapytał o kwestię przetargów na drogi.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że dokumenty na schetynówkę są już złożone. Trzeba tylko przemierzyć drogi w Arciszewie i Bierzynie by przystąpić do przetargu łącznie na te drogi. Proponował określić zapłatę częściową za wykonanie prac w roku przyszłym.
 
Radna Pietrucha zapytała o kwotę, jaką Gmina zaoszczędziła na likwidacji szkoły w Osieczu Małym?
Wyjaśnień w tym temacie udzielił Wójt Gminy. Poinformował, że są przygotowywane dokumenty na podział na mieszkania budynku po Ośrodku Zdrowia.
 
Ad  4.  Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
Protokół sporządziła:                               Przewodniczący Komisji
Grażyna Kwiatkowska                                                                    
                                                               Mirosław Łukaszewski                                                                                          
                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (15 kwietnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2014, 21:47:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 971