P R O T O K Ó Ł Nr 40.13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


Or.0012.40.13
P R O T O K Ó Ł  Nr 40.13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 19 grudnia 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 12,00 do 12,30
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie projektów uchwał:
a)      w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2014 rok.
b)      w prawie zmian do budżetu Gminy na 2013 rok,
c)      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
d)     w sprawie zarządzenia uzupełniających wyborów sołtysa w sołectwie Wólka Paruszewska,
e)      uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914C – Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz od km 1+470 do 1+750,
f)       w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2014 r.
Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. 2. Omówienie projektów uchwał
Skarbnik Gminy przedstawiła ostateczną wersję projektu budżetu Gminy na 2014 r., zostały zaplanowane większe środki na rezerwę budżetową. Zapoznała z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2014 rok. Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt budżetu Gminy Boniewo spełnia wymogi formalne i merytoryczne, zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych. Innych zmian do projektu budżetu nie wniesiono.
      Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu Gminy na 2013 r. Poinformował, że wpłynęły środki na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Boniewie, które będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków. Prawdopodobnie otrzymamy dodatkowe środki na hale sportową zwiększenie o 26 % czyli około 63 tys. zł – przesłany już został aneks do podpisu.
Do przedstawionych zmian radni nie wnieśli uwag.
Skarbnik Gminy poprosiła jeszcze o spotkanie radnych przed sesją w celu omówienia wynikłych zmian w okresie do sesji.
      Pani Zofia Boratyńska – Kierownik GOPS zapoznała radnych z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Boniewo na 2014 r. Pokrótce przedstawiła diagnozę problemów alkoholowych w gminie, wskazała źródła finansowania zadań gminnego programu, preliminarz wydatków oraz opis realizacji zadań.
Do przedstawionych założeń programowych radni nie wnieśli uwag.
      Wprowadzenia do tematu zarządzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Wólka Paruszewska dokonał przewodniczący obrad. Wyjaśnił, że wpłynęła pisemna rezygnacja  sołtysa z Wólki Paruszewskiej Pana Zenona Wietrzyckiego i stąd projekt uchwały o wyborach.
Do przedstawionego projektu uchwały nikt nie wniósł uwag.
Temat uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914C – Lubraniec – Boniewo – Cetty wyjaśnił Wójt Gminy. Powiedział, że z uwagi na to, że nie przeszedł wniosek na modernizację drogi w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z powrotem oddajemy te drogę Starostwu Powiatowemu. Decyzja ta jest związana z utrzymaniem zimowym tej drogi.
Do projektu uchwały nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał z planem pracy na 2014 rok, który został              zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. 3. Sprawy różne
Wójt Gminy poinformował radnych o firmie odbierającej śmieci. W ten sam dzień  odbierają śmieci  z cmentarza w Lubominie i od mieszkańców. W tej sytuacji za te same śmieci pobierają opłatę podwójnie. Firma zachowuje się nie fer. Sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona.
Wójt zakomunikował też sprawę dotyczącą 30-lecia Gminy, po reaktywowaniu. Na tę okoliczność planowana jest uroczystość powiązana z oddaniem do użytku hali sportowej.
 
Ad. 4.  Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący   obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                             Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (19 grudnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 czerwca 2014, 21:54:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1138