P R O T O K Ó Ł Nr 39.13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


P R O T O K Ó Ł  Nr 39.13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 9 grudnia 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 11,00
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie projektu budżetu Gminy Boniewo na 2014 rok.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. 2.  Omówienie projektu budżetu Gminy Boniewo na 2014 rok
Radnym były dostarczone materiały do zapoznania się i przygotowania do omówienia projektu budżetu.
Pani Skarbnik Gminy dokonała wprowadzenia do tematu i poinformowała, że budżet Gminy na 2014 rok został zaplanowany oszczędnie z deficytem budżetowym, który planuje się pokryć przychodami z kredytu i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Do strony dochodów radni nie wnieśli uwag
Pani Skarbnik Gminy omówiła zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku przyszłym z podziałem środków według załącznika do budżetu. Nadmieniła, że zmiana dotyczy tylko jednej pozycji – drogi, która nie weszła jako „schetynówka „ Boniewo – Cetty, ale w ramach zaplanowanego wkładu własnego środków i będzie wykonywana w miejscowości Anielin.
Kontrowersyjnym zapisem w wydatkach budżetowych były lampy oświetleniowe w miejscowości Boniewo ze środków funduszu sołeckiego.
Szczegółowo ten temat wyjaśnił radny Ciesielski.
Radny Łukaszewski powiedział, że każda wieś miała mieć oświetlenie ze środków własnych.
Radny Grzelak stwierdził, że i tak Gmina płaci za wszystko.
Radna Pietrucha powiedziała, że ludzie się skarżą, że wszystkie gminne pieniądze są kumulowane w miejscowości Boniewo, a chcieliby też inni np. chodnik do Wólki Paruszewskiej.
Radny Łukaszewski stwierdził, że w innych miejscowościach wyłącza się lampy w celach oszczędnościowych, a tu w Boniewie planuje się zakładanie nowych.
Radny Kubiak powiedział, że trzeba się zastanowić nad drogami, bo sypią się szczególnie w miejscowości Bierzyn, Janowo, Arciszewo. Należy się zastanowić i je wyremontować, bo po tej zimie się rozsypią.
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że w części opisowej budżetu jest zapis środków na remont dróg w miejscowości Bierzyn i Arciszewo.
Radny Pawłowski powiedział, że w poprzedniej kadencji obiecana była droga w Bierzynie przez las do Osiecza Wielkiego. Zrobiony został kawałek tej drogi, a reszta pozostała jako obiecanki.
Radny Ciesielski stwierdził, że uzupełnienie oświetlenia na ulicy Pocztowej i Kolejowej jest konieczne.
Radny Kubiak powiedział, że w miejscowości Janowo na zakręcie, przy przystanku autobusowym przydałaby się lampa oświetleniowa, ale nie wnioskuje.
Radny Ciesielski powiedział, że to mieszkańcy decydują o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego i ich wolą jest założenie lamp oświetleniowych.
Radny Łukaszewski powiedział, że co do lamp nie wnosi uwag, ale muszą one świecić i to są już koszty gminne.
Wójt Gminy by pogodzić strony zaproponował podział kosztów za wykorzystaną energię po połowie ( 50 % ze środków funduszu sołeckiego i 50 % ze środków gminnych).
Radny Kubiak powiedział, że sołectwo Boniewo ma drogi utwardzone, chodniki, a w innych sołectwach nie ma takich dróg – a oświetlenie uliczne jest luksusem. Błędem jest to, że środki są przeznaczane na sołectwa do wykorzystywania, lepiej by nimi rozporządzała Gmina.
Radny Pawłowski zapytał o zasady wyliczania funduszu sołeckiego.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że wylicza się według wzoru i wysokość tych środków uzależniona jest od liczby mieszkańców w sołectwie.
Radny Łukaszewski poprosił o przygotowanie informacji na temat ilości lamp oświetleniowych w poszczególnych sołectwach i kosztów utrzymania z rozgraniczeniem na sołectwa.
Przewodniczący obrad powiedział, że jak mieszkańcy sołectw chcą mieć lampy oświetleniowe na wsi to niech ponoszą koszty ich utrzymania.
Wójt Gminy stwierdził, że nie jest to równa gra, bo część sołectw przeznacza na drogi, a inni na lampy. Jego zdaniem trzeba przeliczyć środki i przyśpieszyć budowę twardych dróg w gminie, to powinno być priorytetem.
Przewodniczący obrad powiedział, że jeżeli sołectwo jest tak dobrze sytuowane, to mieszkańcy mogliby przekazać środki na budowę chodników.
Pani Skarbnik powiedziała, że z wyliczeń funduszu sołeckiego wynika, że małe sołectwa są premiowane. Zakomunikowała też, że decyzja podziału środków należy do mieszkańców sołectwa.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jak mieszkańcy danego sołectwa chcą mieć lampy oświetleniowe, to niech je mają i dokładają do opłat za zużytą energię.
W dalszej części dyskusji nad projektem budżetu Skarbnik Gminy wyjaśniła sprawę zakończenia budowy hali sportowej w miejscowości Boniewo.
Wójt Gminy powiedział, że jeszcze w tym roku Ministerstwo dołoży nam na tę inwestycję
70 tys. zł.
Radny Pawłowski i Grzelak wnioskowali by zrobić drogę z miejscowości Bierzyn do miejscowości Osiecz Wielki przez las.
Wójt Gminy poinformował, że jest pomysł na przeliczeniu metrów tej drogi pod podbudowę i przymierzyć się do zorganizowania przetargu w przyszłym roku z płatnością za wykonanie w roku następnym ( 2015).
Radna Pietrucha zasugerowała by naprawić drogę w miejscowości Anielin, bo obecnie jest już dziura na dziurze i zaraz nie będzie drogi. Firma nie chce jej naprawić w ramach gwarancji.
Na tym dyskusja na temat projektu budżetu została zakończona i nikt już nie wniósł uwag.
 
Ad. 3. Sprawy różne
Skarbnik Gmin y poinformowała radnych, że na sesji będzie tez przedstawiony projekt uchwała w sprawie zaakceptowania zmian do budżetu Gminy na 2013 r. Zmiany będą dotyczyły otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Boniewie. Zaciągnięty zostanie też kredyt na zapłacenie wszystkich zobowiązań do końca roku.
Wójt Gminy poinformował radnych, że złożone zostały wnioski do programu „Ryby” na termomodernizację nieruchomości tzw. „górki” w Boniewie i urządzenie targowiska. Poinformował, że będzie też zorganizowany przetarg na sprzedaż nieruchomości ( sklep żelazny) w Boniewie z wydzieloną drogą dojazdową jako powiększenie tej działki.
Radny Majewski poinformował Wójta, że Pani Romecka Elżbieta zam. Osiecz Mały prosiła o zatrudnienie rotacyjnie na sprzątaczkę w Zespole Szkół w Boniewie. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym zostali zatrudnieni w Zespole Szkół w Boniewie i też by chciała, żeby o niej ktoś pomyślał.
Radny Kubiak powiedział, że nauczyciele ze szkoły w Osieczu Małym są zatrudnieni bez nadgodzin – są traktowani jak gorszej jakości.
Radny Majewski zapytał czy za Dzień Nauczyciela nauczyciele mieli zapłacone. Czytał informację w Internecie, że nie powinni mieć za ten dzień zapłacone.
Radna Pietrucha powiedziała, że Pani Dyrektor ma 6 dni do wykorzystania i gdzieś to musi wpleść do wykorzystania.
Radny Pawłowski powiedział, że szkoda, że nie zostawi tych godzin na klęski takie jak chociażby teraz ( zasypane drogi śniegiem).
Wyjaśnień w temacie udzielił Wójt. Powiedział kilka słów na temat likwidacji szkoły i zatrudnienia wszystkich nauczycieli. Wyjaśnił też, że Ci nauczyciele nie mają odpowiedniego wykształcenia, tylko do uczenia jednego przedmiotu. Pani Dyrektor nie może każdemu przydzielić dodatkowych godzin z braku kwalifikacji. Stwierdził, że jak się nauczycielom to rozwiązanie nie podoba to droga otwarta. Prosili o zatrudnienie na pół etatu, mają całe etaty i ciągle są niezadowoleni.
Pani Sekretarz udzieliła dodatkowych wyjaśnień. Powiedziała, że jak zachorowała Pani Gondek to jej godziny zostały rozdzielone między nauczycieli z Osiecza Małego zgodnie z kwalifikacjami. Zgodnie z przepisami do poszczególnych przedmiotów nauczyciel musi mieć kwalifikacje. Jest siatka godzin i to dyrektor decyduje o tym, komu przydziela godziny. Nie można wchodzić w te kompetencje.
Radny Przybysz powiedział, że jak była likwidowana szkoła w Lubominie, to nikt się nie martwił o nauczycieli, ponadto zakłady upadają, ludzie tracą prace i nikt się też o nich nie martwi.
Wójt zwrócił z się z zapytaniem do radnych, czy może prowadzić rozmowy z Prezydentem Włocławka na temat wejścia w inwestycje tzw. ZIT wspólnie ze Starostwem. Wyjaśnił kwestię finansowania tych inwestycji.
Rani wyrazili przyzwolenie na działania Wójta w/w inwestycjach.
Radna Wojciechowska – Kmieć poruszyła temat drogi w Łąkach Markowych. Jest zgłoszenie, że Pan Piwowarem rozjeżdża drogę w kierunku Pana Michalskiego.
Wójt Gminy zobowiązał się przeprowadzić rozmowę z Panem Piwowarkiem na temat rozsądniejszego i umiejętnego korzystania z drogi.
Wójt poruszył temat oddania w zarząd drogi powiatowej, która była wcześniej przejęta od Starostwa do modernizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek nie przeszedł na ten rok i stąd ta decyzja. 
 
 
Ad. 4.  Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                             Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (9 grudnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 czerwca 2014, 21:51:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988