Protokół Nr 57.13 z posiedzenia członków komisji mieszkaniowej w dniu 16.10.2013 r.


Or.0012.5.57.13
                                                                                Boniewo, dnia 16.10.2013 r.
 
Protokół Nr 57.13
z posiedzenia członków komisji mieszkaniowej
w dniu 16.10.2013 r.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie spraw bieżących.
3.    Opiniowanie podań.
4.    Wolne wnioski.
5.    Zakończenie.
 
Ad. 1.
 
Przewodniczący komisji dokonał otwarcia posiedzenia członków komisji mieszkaniowej.            W załączeniu lista obecności członków komisji mieszkaniowej w składzie :
1/ Zenon Majewski – przewodniczący komisji
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Stanisław Pawlik – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
2/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. gruntami
 
Ad. 2.
 
Pracownik Renata Pawłowska poinformowała, że od ostatniego posiedzenia komisji mieszkaniowej do chwili obecnej wpłynęły następujące podania :
- Pani Agnieszki Kotarskiej zam. Mikołajki w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal, który
  zamieszkuje w pałacu w Mikołajkach
- Pani Katarzyny Górskiej zam. Otmianowo 38/14 w sprawie zamiany obecnego przyznanego
  mieszkania na większe
- Pana Przemysława Łuczaka zam Osiecz Wielki 34/2a w sprawie wydania zezwolenia na 
  wykucie drzwi z korytarza do przyznanego lokalu mieszkalnego
- Pani Aliny Zielińskiej zam. Boniewo przy ul. Parkowej 18/7 w sprawie zwrotu kosztów
  poniesionych podczas remontu
- Pana Wacława Wietrzyckiego zam. Boniewo przy ul. Parkowej 18/3 w sprawie poniesionych
  kosztów ewentualnie zaliczenie w poczet należności za czynsz
- Pani Henryki Kaniewskiej zam Otmianowo 38/8 w sprawie umorzenia odsetek od zaległości
  z tytułu czynszu najmu
- Pani Kazimiery Szałańskiej zam. Osiecz Wielki 34/9 w sprawie umorzenia odsetek od
   zaległości z tytułu czynszu najmu
 
Ad. 3.
 
Członkowie komisji mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowali podanie Pani Agnieszki Kotarskiej, aby zawrzeć umowę najmu, ponieważ zajmuje jedno pomieszczenie w pałacu w Mikołajkach
i będzie z tego tytułu opłacać naliczony czynsz najmu. Nadmienia się, iż sprawa mieszkania dla p. Kotarskiej była omawiana  na wcześniejszych posiedzeniach.
Pozytywnie zaopiniowano podania w sprawie umorzeń odsetek od zaległości z tytułu czynszu
najmu, pod warunkiem, że zaległości będą uregulowane.
Natomiast negatywnie zaopiniowano podanie Pani Aliny Zielińskiej uzasadniając tym, iż Gmina
dokonała zakupu niezbędnego materiału budowlanego do przeprowadzonego remontu pomieszczenia wejściowego, poza tym Pani Zielińska otrzymała częściowy zwrot kosztów za
zakupione okna do lokalu mieszkalnego.Wobec powyższego brak jest uzasadnienia do spełnienia wszystkich żądań najemcy.
Również negatywnie zaopiniowano podanie Pana Wacława Wietrzyckiego, ponieważ Gmina podjęła czynności mające na celu wykonanie prac remontowych bydynku-pałacu w Boniewie
polegających min. na częściowej naprawie  i wymianie pokrycia dachowego nad wejściem do budynku oraz naprawie komina, a także założeniu brakujących rynien.Kwota czynszu opłacana przez wnioskodawcę jak i pozostałych najemców w tym budynku pokrywa w niewielkim zakresie wydatki związane z jego utrzymaniem.Wobec powyższego negatywna opinia.
Renata Pawłowska poinformowała, że w chwili obecnej nie ma wolnego lokalu mieszkalnego
w związku z tym podanie o zamianę mieszkania na większe nie może być rozpatrywane.
Pozytywnie zaopiniowano podanie Pana Łuczaka, pod warunkiem, że Gmina wyda odpowiednie
warunki zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aby  mogły te prace remontowe być wykonane.
 
Ad. 4. 
 
Poza tym Renata Pawłowska poinformowała, że w dalszym ciągu figuruje zaleglość za okres     od 2005 r. do 2007 r. w kwocie 711,48 zł z tytułu czynszu najmu na nazwisko Pani Ewa Wasilewska, która miała przyznany lokal w pałacu w Kaniewie jednak czynszu nie opłacała.
Z dniem 30 czerwca 2007 r. umowa najmu została rozwiązana. Przyczyną wypowiedzenia
było wykraczanie w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu oraz zwłoka z zapłatą czynszu najmu. Mimo kilkukrotnych wezwań do zapłaty oraz informowaniu                  o wystąpieniu na drogę sądową, nie było żadnej reakcji ze strony Pani Wasilewskiej.
Członkowie komisji mieszkaniowej wyrazili pozytywną opinię do rozważenia w celu umorzenia tej zaległości.
 
Ad. 5.
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (15 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2014, 17:20:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1211