Protokół Nr 53.13 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 24.06.2013 r.Or.0012.5.53.13                       
                   
                                                                                             Boniewo, dnia 24.06.2013 r.
 
Protokół Nr 53.13
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 24.06.2013 r.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.    Otwarcie.
2.    Odczytanie podań i ich opiniowanie.
3.    Wolne wnioski .
4.    Zakończenie.
 
Ad. 1.
 
Przewodniczący komisji dokonał otwarcia posiedzenia członków komisji mieszkaniowej.                       W załączeniu lista obecności członków komisji mieszkaniowej w składzie :
1/ Zenon Majewski – przewodniczący
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Stanisław Pawlik – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. Gruntami
 
Ad. 2.
Pracownik Renata Pawłowska poinformowała, że od ostatniego posiedzenia komisji mieszkaniowej do chwili obecnej wpłynęły następujące podania :
- Pani Agnieszki Kotarskiej zam. Mikołajki 7/1 w sprawie przyznania mieszkania gminnego.
- Pani Marzeny Guziejewskiej zam. Lubomin Rządowy w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego.
- Sołectwo Otmianowo  w sprawie wpisania p. Kralskich zam. Otmianowo na listę osób
  oczekujących na przydział mieszkania
- Pan Krzysztof Kosmowski zam. Żurawice w sprawie przydzielenia mieszkania na terenie Gminy
   Boniewo
- Pan Andrzej Sadowski zam. Otmianowo 9c  w sprawie dofinansowania remontu mieszkania
   przyznanego w pałacu w Kaniewie
- Pani Kazimiera Szałańska zam Osiecz Wielki w sprawie umorzenia odsetek od spłacanych
  zaległości z tytułu czynszu najmu
- Pani Henryka Kaniewska zam. Otmianowo w sprawie umorzenia odsetek od spłacanych
  zaległości z tytułu czynszu najmu
Ponadto, członkowie komisji poinformowali o przyjmowanych skargach dotyczących złego zachowania Pani Anity Skórzewskiej zam. Sułkówek. Skargi są od miejscowych sąsiadów  min.
od Pana Jana Brzezińskiego zam. Sułkówek.
Członkowie komisji zaproponowali, aby wysłać pismo do Pani Anity Skórzewskiej zam. Sułkówek
o właściwym zachowywaniu się.
Komisja zapoznała się z wnioskami o umorzenie odsetek od spłacanych zaległości z tytułu czynszu najmu i wydała pozytywną opinię  dla Pani Kazimiery Szałańskiej i Pani Henryki Kaniewskiej.
Panu Andrzejowi Sadowskiemu do przyznanego lokalu mieszkalnego w Kaniewie zaproponowano dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów za zakup okien w ilości 3 sztuk tj. zgodnie z przedłożonym rachunkiem do tutejszego Urzędu. Pozostałe niezbędne materiały budowlane wymienione w podaniu oraz prace remontowe w przyznanym lokalu należy wykonać we własnym zakresie.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek Sołectwa Otmianowo, aby wpisać na listę osób oczekujących na przyznanie lokalu gminnego Państwa Annę i Sławomira Kralskich zamieszkałych w Otmianowie w tzw. Domu Ludowym, uzasadniając tym, iż pomieszczenia te wykorzystane byłyby na potrzeby
mieszkańców wsi.
Również złożone wnioski o przydział mieszkania zostały odczytane  i omówione, jednak rozpatrywane  będą ponownie w chwili pozyskania wolnego lokalu mieszkalnego.
 
Ad .3.
 
Ponadto pracownik Urzędu poinformowała członków komisji mieszkaniowej o przyjętych ustnych
zgłoszeniach od Pana Tadeusza Dębka zam. Otmianowo o częstych przepalającycxh się żarówkach na korytarzu w pałacu.
Również Pan Waldemar Ziomkowski zam. Osiecz Wielki zgłosił problem przepalających się żarówek na korytarzu w oficynie.
Członkowie komisji zaproponowali, aby dokonać przeglądu instalacji w obydwu budynkach.
Zaproponowano, aby takiego przeglądu mógł dokonać Pan Marek Świątek pracownik tut. Urzędu.
 
Ad. 4.
 
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (15 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2014, 12:38:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312