P R O T O K Ó Ł Nr 62.13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 listopada 2013 r.


 
            Or.0012.1.62.13
P R O T O K Ó Ł  Nr 62.13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 4 listopada 2013 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli wszyscy członek Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków  Komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za III kwartał 2013 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja skontrolowała dokumenty księgowe za III kwartał 2013 r. Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z założeniami. Komisja nie wniosła uwag do kontrolowanych dokumentów.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła: G. Kwiatkowska
                                                                                              Przewodniczący obrad
                                                                                              Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2014, 14:54:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312