P R OT O K Ó Ł Nr 50.13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 kwietnia 2013 r.


 
            Or. 0012.1.50.13
P R OT O K Ó Ł  Nr 50.13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 24 kwietnia 2013 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała rozpatrzenia sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2012 r. sporządzonych przez Wójta Gminy. Przedłożone sprawozdania budżetowe wg działów
rozdziałów i paragrafów, opisowe oraz informacja o stanie mienia gminy nie budziły zastrzeżeń.
Komisja stwierdziła, że:
Zadłużenie Gminy na koniec 2012 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 2.759.607 zł z terminem spłaty w 2013 roku i w latach następnych – co stanowi 27,65 % wykonanych dochodów. Zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu to kwota 684.713 zł., wobec Banku Spółdzielczego w Lubrańcu 2.074.894 zł.
Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2012 roku był na kwotę 627.063 zł. i został sfinansowany uzyskaną pożyczką  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet Gminy zamknął się za 2012 rok wynikiem dodatnim w wysokości 233.689 zł.
Wójt Gminy przy realizacji budżetu w roku 2012 kierował się zasadą celowości i oszczędności
w gospodarowaniu środkami publicznymi.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                             Przewodniczący obrad
                                                                                                          Adam Ciesielski
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2014, 14:45:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1085