P R O T O K Ó Ł Nr 38 .13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 28 października 2013 r.


Or.0012.38.13
P R O T O K Ó Ł  Nr 38 .13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 28 października 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 11,00
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Przyjęcie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, sekretarza i skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób upoważnionych do wydawani a decyzji administracyjnych.Przyjęcie informacji o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo na rok 2014  w których będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna w zamian nieściągalnej grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.Projekty uchwał podatkowych na rok 2014. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. ”RÓWNY START– indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo” w ramach Podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boniewo na lata 2013 – 2023”.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok „. Sprawy różne.
-     pismo Pana Andrzeja Konopińskiego zam. Łódź.
9.    Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęcie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, sekretarza i skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób upoważnionych do wydawani a decyzji administracyjnych
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jarosław Gazda przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie za 2012 rok i nie stwierdził nieprawidłowości, które wymagałyby podjęcia stosownych działań. Podobną informację złożył Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz. Poinformował, iż sekretarz, skarbnik Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i osoby wydające decyzje administracyjne w jego imieniu złożyły
w terminie oświadczenia majątkowe za rok 2012 i nie stwierdził nieprawidłowości, które wymagałyby podjęcia stosownych działań.
 
Ad. 3. Przyjęcie informacji o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo na rok 2014  w których będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna w zamian nieściągalnej grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz wyjaśnił, że stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna Wójt zobowiązany jest do wyznaczenia podmiotów na obszarze Gminy Boniewo, na terenie których byłaby wykonywana kara ograniczenia wolności orzeczona w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny. Wyznaczonym miejscem na rok 2014, w którym wykonywana będzie nieodpłatna kontrolowana praca jest Urząd Gminy w Boniewie.
 
Ad. 4. Projekty uchwał podatkowych na rok 2014
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak. Poinformowała, że od 2014 roku wprowadzona zostaje nowa zasada naliczania podatku rolnego. Wcześniej była brana średnia cena skupu żyta za ostatnie trzy kwartały, obecnie za okres jedenastu kwartałów. W roku minionym cena została obniżona do kwoty 43 zł
na 2013 r. Pani Skarbnik zaznaczyła, że w planach na 2014 rok są inwestycje do zakończenia
i zapłacenia poprosiła radnych o realne ustalenie ceny do podatku rolnego.
W wyniku dyskusji radni zdecydowali o obniżeniu średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 69,28 zł za 1 dt do 43,00 zł dt.
 
Wójt Gminy powiedział, że coraz więcej rolników z ościennych gmin wykupuje u nas grunty i płacą niższe podatki niż u siebie, a ciężkim sprzętem niszczą nasze drogi. Chciałby podobnie jak w Gminie Choceń zobowiązać tych rolników do płacenia składek na Spółkę Wodną.
 
Jeśli chodzi o stawki podatku od nieruchomości to Wójt Gminy proponował pozostawić na poziomie roku obecnego.
Skarbnik Gminy powiedziała, że jedynie o parę groszy proponowała zwiększyć stawki od gruntów i budynków letniskowych, od prowadzonej działalności gospodarczej, związanej
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym i przyjąć stawki maksymalne.
 
Wójt Gminy zaznaczył, że u nas obowiązują najniższe stawki, jeśli chodzi o wodę ścieki
i szambo, a będzie duża inwestycja na hydroforni. Wójt proponował podwyższyć stawki czynszu na wynajem lokali komunalnych, ponieważ więcej jest wypłacanych dodatków mieszkaniowych niż wpływa opłat z czynszu. Lokale wszystkie wymagają remontów.
 
Pani Pawłowska Renata – inspektor ds. gospodarki gruntami poinformował radnych, że obecna wysokość stawki czynszu za 1 metr kwadratowych wynajmowanego lokalu wynosi 2,07 zł. Z dopłat dodatków mieszkaniowych korzystają lokatorzy w budynkach komunalnych po spełnieniu odpowiednich warunków.
 
Radny Kubiak powiedział, że są tacy lokatorzy, co nie płacą czynszu przez okres 12 lat, zapytał, co zrobić z tym tematem?
Wójt Gminy jest trudno ściągnąć zaległości od osób, które nie mają dochodów oprócz tych
z opieki społecznej.
 
W temacie czynszu zdecydowano zrobić rozeznanie stawek w ościennych gminach i dopiero podjąć decyzje o podwyżce.
 
Wójt Gminy zakomunikował temat ustalenia odpłaty za śmieci od działkowiczów nad jeziorem Ługowskim.
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta i ustalenia stawek podatku od nieruchomości został pozytywnie zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. ”RÓWNY START– indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo” w ramach Podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i poinformowała, że Wicedyrektor Zespołu Szkół w Boniewie złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dodatkowe zajęcia dla uczniów i konieczna jest uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do tego programu.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pt. „RÓWNY START – indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo” został pozytywnie zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boniewo na lata 2013 – 2023”
Pani Anna Grunt – Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycycjnego, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami wyjaśniła radnym, że uchwalenie programu jest niezbędne by rozwiązać problem usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla Gminy. Uchwalenie tego programu upoważniało będzie Gminę do ubiegania się o środki na usuwanie i utylizację azbestu. Opracowany będzie stosowny regulamin. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będzie refundował te działania w 100 %.
 
Wójt Gminy dodatkowo wyjaśnił, że temat ten będzie wieloletni. Co roku rolnicy będą mogli składać wnioski na usunięcie i utylizację azbestu. Rolnicy będą mogli sami zdejmować azbest i firma będzie go obierać bądź firma sama będzie zdejmować i zabierać od mieszkańców.
Stosowny projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok „
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Zdzisława Bywalska – Kierownik Referatu ds. promocji Gminy i wyjaśniła, że corocznie jest uchwalany taki program. W programie zawarte są cele programu, zasady i kierunki współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i jest on po to by była możliwość przekazywania środków finansowych dla organizacji. Bez takiego programu nie ma powyższych możliwości. Brak programu nie wyklucza natomiast współpracy z organizacjami.
Stosowny projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. 8. Sprawy różne
Pani Zdzisława Bywalska poinformował radnych o przetargu na zakup ciągnika z maszynami towarzyszącymi. Wyjaśniła, że zakup jest dofinansowywany z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem do obsługi oczyszczalni ścieków.
 
Radna Pietrucha zakomunikowała temat naprawy drogi we wsi Anielin – jest bardzo zniszczona.
Radny Łukaszewski zapytał o drogę w Osieczu Wielkim przez las, czy będą wyrównane dziury i czy jest planowana naprawa drogi w Arciszewie?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że postara się zająć tymi sprawami.
 
Pani Bywalska poinformowała radnych, że jest już oznaczony prze geodetę teren za halą i wydzielony teren pod kostkę brukową. Hala i szkoła jest na gruntach gminnych, przydałoby się terenu więcej, ale jak na razie Gmina nie wchodzi na teren prywatny przy tych nieruchomościach.
 
Wójt Gminy poinformował radnych, że po zakończeniu budowy hali i po przekazaniu jej
w użytkowanie proponuje się zlecić jej zarządzanie nauczycielom ze szkoły, planowane jest rotacyjnie zatrudnianie sprzątaczki na 1 rok, a następnie na zasiłek. Ogrzewanie hali będzie mniejsze niż w szkołach.
 
Pan Wójt poinformował radnych, że w sprawie „schetynówek” robione było wszystko, co możliwe w celu zwiększenia szans na punktacje wniosków – teraz tylko trzeba czekać na wynik.
 
Radna Pietrucha zapytała, co w przypadku, gdy wnioski nie przejdą, czy z własnych środków będą robione te drogi, na których są już wykonane podbudowy?
 
Wójt odpowiedział, że sukcesywnie będą robione te drogi, które mają podbudowę. Obawia się, że wszystkie wnioski jednak nie przejdą.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że rok 2014 będzie rokiem trudnym z uwagi na dużą płatność za inwestycje.
 
Wójt Gminy poinformował, że firma Saniko podprowadziła nas na segregacje śmieci na suche i mokre, a teraz są one kwalifikowane na kody i to tych droższych śmieci – jego zdaniem należy zmienić segregację. Nie funkcjonuje jeszcze P.S.Z.O.K, są telefony od mieszkańców. Gmina Choceń czeka na stosowne decyzje na jego utworzenie.
 
Radny Majewski zapytał, co mają robić rolnicy z folią?
 
Wójt odpowiedział, że składować i czekać.
 
Wójt Gminy poinformował, że odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości po Ośrodku Zdrowia w Boniewie i nie znalazł się nabywca.
 
Radni zaproponowali przeznaczyć ten budynek na mieszkania.
 
Wójt Gminy przedstawił temat dofinansowania do modernizacji drogi Gołębin-Koszanowo.
 
Radni nie wyrażają zgody na żadne dofinansowanie drogi, która jest na terenie Gminy Lubraniec i Gminy Włocławek. Wcześnie nie były składane żadne deklaracje w powyższym temacie.
 
Przewodniczący Rady przedstawił pismo mieszkańców nad jeziorem Ługowskim w sprawie naprawy drogi.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej dokonała wizji lokalnej i stwierdziła, że należy tam nawieźć kamienia lub żużla i zwrócić się z pismem do właścicieli
o usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym.
 
Pani Sekretarz Gminy poinformował, że na sesji będą też przedstawione informacje
z realizacji zadań oświatowych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie i Dyrektora Szkoły podstawowej w Osieczu Małym w roku szkolnym 2012/2013 do przyjęcia przez radę.
 
Radny Łukaszewski zakomunikował temat pomalowanych znaków przystankowych
i przystanków autobusowych.
 
Radny Ciesielski zapytał czy prawdą jest, że za dewastację przystanku w Osieczu Wielkim wpłynęło odszkodowanie?
 
Pani Sekretarz Gminy zapytała radnego Przybysza, czy jest coś wiadomo o hodowli ras agresywnych psów w miejscowości Łąki Wielkie?
 
Radny Przybysz odpowiedział, że prawdopodobnie tak.
 
 
Ad.9.  Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                             Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2014, 14:37:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1081