P R O T O K Ó Ł Nr 36 .13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 09 września 2013 r.


Or.0012.36.13
P R O T O K Ó Ł  Nr 36 .13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 09 września 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 10,30
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Wyrażenie zgody na zwiększenie środków w budżecie Gminy na dostawę tłucznia kamiennego.Rozpatrzenie podania Pani Głowackiej Renaty zam. Arciszewo w sprawie drogi dojazdowej do posesji.Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości na terenie Gminy Boniewo za minione dwa miesiące.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. 2.Wyrażenie zgody na zwiększenie środków w budżecie Gminy na dostawę tłucznia kamiennego
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i wyjaśnił, że po unieważnieniu przetargu na drogę w miejscowości Czuple rozpisany został drugi przetarg na dostawę tłucznia i gruzu betonowego przeznaczonego na utwardzenie dróg gminnych położonych na terenie Gminy Boniewo. Na tłuczeń wapienny zabrakło środków finansowych i stąd prośba do radnych
o wyrażenie zgody na zwiększenie środków na zadanie do kwoty 99.970 zł.
Wójt Gminy wyjaśnił, że obecnie na to zadanie inwestycyjne jest podpisana umowa z Panem Budzyńskim i jest realizowane.
W wyniku głosowania 15 głosami za radni wyrazili zgodę na zwiększenie środków do kwoty 99.970 zł na dostawę tłucznia.
 
 Ad. 3. Rozpatrzenie podania Pani Głowackiej Renaty zam. Arciszewo w sprawie drogi dojazdowej do posesji
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jarosław Gazda.
Wyjaśnił, że Pani Głowacka ma drogę dojazdową do swojej posesji, ale na gruntach sąsiada
Pana Zwoniarkiewicza. W podaniu Pani zwraca się z prośbą o pobudowanie jej drogi  na jej gruntach i na koszt Gminy.
 
Radny Sowiński wyraził sprzeciw – stwierdził, że na drogi gminne w miejscowości Otmianowo nie ma środków na zakup kamienia, a na prywatne maja się znaleźć.
 
Radny Łukaszewski – jest to mieszkanka  sołectwa Arciszewo i chciałby by jej pomóc, ale większość jest przeciw.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że można jej pomóc, ale ze środków sołeckich.
 
Radny Kubiak powiedział, że jeżeli ta droga jest jej prywatna to niech sobie we własnym zakresie ją robi, ale jeżeli jest to droga gminna to należy tej Pani pomóc.
 
Radny Ciesielski powiedział, że sprawa ta będzie powracać, bo ta Pani na pewno nie odpuści. Będzie się zwracać z prośbą do instytucji wyższych.
 
Wójt Gminy proponował, by nie robić żadnych wyróżnień, bo należy mieć jasne zasady.
W gminie jest wiele takich podobnych dróg  kwalifikujących się do remontu i utrzymania
w przejezdności. Problemy są  i będą, bo jest wiele dróg gminnych gdzie przy nich zamieszkuje więcej  mieszkańców nie są utrzymywane w przejezdności z uwagi na brak środków.
 
W wyniku głosowania radni przy 1 głosie za, 1 głosie wstrzymującym i 13 głosami przeciwnymi  nie wyrazili zgody na przejęcie przez Gminę Boniewo części należącej do Pani Głowackiej działki i urządzenia na niej drogi. Z powstałej drogi nie korzystaliby inni mieszkańcy Gminy, nie służyłaby ona ich potrzebom, lecz stanowiłaby drogę dojazdową wyłącznie do jej posesji. Sytuacja materialna Gminy nie pozwala na finansowanie takich inwestycji.
 
Ad. 4. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości na terenie Gminy Boniewo za minione dwa miesiące
Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Andrzej Kosmalski – inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Poinformował, że śmieci są odbierane przez firmę zgodnie
z harmonogramem. Zdarzają się sytuacje, gdzie od niektórych mieszkańców są nieodbierane, ale na bieżąco informacje są przesyłane do firmy o ich odbiór. Jest pewien problem jeśli chodzi o segregację śmieci. Mieszkańcy segregują, firma zbira je do jednego samochodu i na wysypisku w Machnaczu sa im przyjmowane jako nie segregowane . To rzutuje na naszą Gminę, że śmieci są nie segregowane.
 
Pan Wójt zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy z Panem, Prezesem Zakładu Komunalnego w Baruchowie w powyższym temacie. Powiedział jest też bardzo ważny drugi problem, ponieważ opłata za śmieci jest niska, a tony śmieci nam rosną.
 
Pani Skarbnik Gminy poinformował, że za miesiąc lipiec i sierpień wpłynęło do kasy gminnej 12 tys. zł tj. 50 % należnych wpłat.
 
Pan Wójt proponował zwiększyć wysokość opłaty od piątej osoby w gospodarstwie domowym, by było to bardziej sprawiedliwie z 18 zł na 22 zł.
 
Radny Ciesielski proponował wstrzymać się od tematu, bo ustawa o utrzymaniu czystości wraca na wokandę- będą zmiany. Prawdopodobnie będą stawki wyższe.
 
Wójt Gminy proponował jednak zwyżkę opłat, sugerował by radni się zastanowili, ponieważ 
będzie konstruowany budżet Gminy na rok przyszły i już dziś wiemy, że do odpadów dołożymy około 50 tys. zł, a innych potrzeb będzie o wiele więcej.
 
Radny Kubiak powiedział, że trzeba ściągać pieniądze za zaległe opłaty od wszystkich.
 
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła temat ściągalności, egzekucji zaległości opłat za odpady. Jest ona możliwa tylko przez poborcę wskazanego przez Wójta Gminy. Nie jest możliwa ściągalność przez Urząd Skarbowy.
 
Radni zapytali o to jak są odbierane śmieci od właścicieli sklepów i zakładów prowadzących działalność na terenie Gminy?
 
Pan Kosmalski wyjaśnił, ze odbierane są w tym samym dniu co i od mieszkańców. Firma przy końcowy ważeniu wykazuje różnicę wagową mniejszą o pół tony odpadów dla Gminy.
Zakomunikował tez pojawiający się temat działkowców z Łączewny, którzy przychodzą do Gminy i chcą mieć odbierane śmieci i za nie uiszczać opłaty.
 
Wójt Gminy powiedział, że wzorem innych gmin zmuszeni będziemy ustawić kosze na śmieci i ustalić ryczałt miesięczny od przyszłego roku.
 
Ad. 5. Sprawy różne
Radny Majewski poruszył temat uczestnictwa radnych w uroczystości otwarcia świetlicy
w Arciszewie. Tym radnym, którzy mieli zaproszenia, a nie przybyli powinno im się potrącić po 200 zł diet. Poruszył też temat dojazdu do hali sportowej, zbyt wąski wjazd.
 
Wójt Gminy wyjaśnił ten temat. Powiedział, że rozpatrywana jest kwestia, by wykonać drogę pożarową., wszystko jest na etapie przemyśleń. Wszelkie niejasności zawarte w projekcie są wyjaśniane i modyfikowane na bieżąco.
 
Radna Pietrucha zapytała, kiedy będą wyniki „schetynówek”?
 
Wójt Gminy powiedział, że jest problem z projektantem  - bo zachorował i  sprawa się odciąga w czasie.
 
Pani Pietrucha poruszyła temat dotyczący szkoły. Powiedziała, że jest brak organizacji pracy w szkole i jest to opinia wielu rodziców. Dzieci te małe w młodszych klasach noszą ciężkie plecaki  i odzienie wierzchnie ze sobą , nie ma szafek, ani wieszaków – poprosiła
o interwencję.
 
Wójt Gminy obiecał porozmawiać z Panią Dyrektor na ten temat.
 
Radny Jóźwicki poruszył temat parkingu w Lubominie przy kościele i w stronę Skarbanowa. Proponował przyciąć gałęzie akacji by poprawić widoczność.
 
Radny Majewski zapytał czy można pobierać wodę z hydrantu?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że można, ale trzeba mieć założony wodomierz.
 
Radny Pawłowski zapytał o termin budowy oczyszczalni przyzagrodowych.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że w umowie jest zapis, że do końca września br.
 
Ad. 6.  Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                             Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2014, 14:34:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1141