P R O T O K Ó Ł Nr 34.13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 19 czerwca 2013 r.


0012.34.13
P R O T O K Ó Ł  Nr 35.13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 19 czerwca 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,00 do 9,15
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
 
Otwarcie.
      2.   Omówienie przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów w gminie Boniewo.
3.   Omówienie planowanych inwestycji w gminie.
4.    Sprawy różne.
5.    Zakończenie.
 
Ad. 2. Omówienie przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów w gminie Boniewo.
 
Wójt Gminy poinformował radnych o wynikach przetargu na wybór przedsiębiorcy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu naszej Gminy. Złożona została jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Komunalne Baruchowo z kwotą przekraczającą zabezpieczone środki w budżecie Gminy na ten cel na 18 miesięcy. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 442.989,80 zł, zaplanowane środki to 150 tys. zł. Zaproponował ogłosić nowy przetarg, a tego unieważnić. W przypadku, gdy nie zostanie rozstrzygnięty drugi przetarg, to mamy jeszcze możliwość wybory przedsiębiorcy w negocjacjach z tzw. wolnej ręki.
Wójt zaproponował też zmianę przedmiotu rzeczowego zamówienia z ryczałtowej na ilość ton zebranych i zagospodarowanych odpadów.
Wójt poinformował o wynikach przetargów w ościennych gminach. Zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z podmiotami by przystąpiły do przetargu.
 
Radny Ciesielski powiedział, że dopiero po pewnym czasie możemy mieć rozeznanie, co do ilości ton śmieci, ponieważ na początku mieszkańcy będą sobie robić porządki i tych śmieci będzie więcej.
 
Pan Andrzej Kosmalski powiedział, że z dokumentów ( sprawozdań ) wynika, że z firmą Saniko mieszkańcy mieli zawartych 500 umów, a na dzień dzisiejszy mamy złożonych 800 deklaracji.
 
Pani radna Wojciechowska-Kmieć zapytała Wójta, czy rozmawiał na temat przystąpienia do przetargu z Panem Klockowskim?
 
Pan Wójt odpowiedział, że tak, ale Pan Klockowski ma też inne propozycje.
Sprawę unieważnienia przetargu i zmianę przedmiotu zamówienia przewodniczący obrad poddał głosowaniu.
Za unieważnieniem przetargu  i za zmianą przedmiotu zamówienia  opowiedziało się 15 radnych.
Ustalono, że po otwarciu ofert rada się spotka i podejmie stosowną decyzję.
 
Ad.3. Omówienie planowanych inwestycji w gminie.
 
Wójt Gminy poinformował radnych o wynikach przetargu na budowę oczyszczalni przyzagrodowych. Przetarg został rozstrzygnięty, wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa Baruchowo za kwotę 382.000 zł. Nadmienił temat przejęcia większej ilości dróg powiatowych w zarząd od Starostwa Powiatowego, by skorzystać ze środków na budowę dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2014.
Pan Wójt poinformował, że złożony zostanie wniosek wspólnie z Gminą Lubanie i Płużnica na Internet. Do realizacji na lata 2014 – 2015 planowane są takie inwestycje jak budowa dróg -  priorytet, modernizacja hydroforni, budowa oczyszczalni ścieków.
 
Radny Sowiński – czy droga we wsi Otmianowo będzie budowana i finansowana w 2015 r.
 
Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy jest problem z drogą w miejscowości Sarnowo.
 
Radny Kubiak – proponował budowę drogi we wsi Sarnowo w pierwszej kolejności, ponieważ Ci mieszkańcy nie mają kawałka utwardzonej drogi.
 
Radna Pietrucha – wieś Anielin też nie ma drogi utwardzonej, było utwardzenie, jest droga ale z dziurami.
 
Radny Grzelak – żle stałoby się gdyby we wsi Sarnowo nie zaplanować budowy drogi, mieszkańcy tej wsi czekają już bardzo długo na lepszą drogę.
 
Radna Wojciechowska-Kmieć poruszyła temat budynku po szkole podstawowej. Zapytała czy coś się robi w temacie utworzenia Domu Pomocy Pobytu Dziennego Osób Niepełnosprawnych?
 
Wójt Gminy – mamy akces by przygotować ten temat. Będą problemy z ogrzewaniem mieszkania Pani Oli – dentystki. Płaci czynsz i nie może mieć warunków gorszych niż ma. Jest propozycja zmiany tego ogrzewania na piece akumulacyjne. Jedna sala pozostanie do dyspozycji z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
Wójt powiedział, że na utworzenie takiego Domu Pobytu Dziennego są pieniądze, ale
w naszym powiecie już takie domy funkcjonują. Jest szansa, ale pierwszeństwo mają te powiaty, w których nie ma.
Wójt poinformował radnych, że są prowadzone rozmowy w temacie zmian w projekcie budowy hali sportowej. Proponuje się zmianę podłogi z parkietu na wykładzinę z atestem sportowym – parkiet jest droższy.
 
Radny Majewski powiedział, że są też duże zmiany w łączniku. Schody będą 10 m. szerokie, a miały być 3 m.
 
Wójt Gminy – trochę się ten projekt hali zmienia jak jest tak przerabiany. Będą trudne rozmowy przy zmianach, ale rysuje się też pomysł by zrobić mały parking samochodowy  przy hali.
 
Ad. 4. Sprawy różne.
Sekretarz Gminy wyjaśniła temat pani Wesołowskiej z Lubomina. Poinformowała, że odbyło się spotkanie z rodziną i z Panią Pełnomocnik Rodziny i zobowiązaniach. Rodzina zdecydowała o pozostawieniu Pani Wesołowskiej w Ośrodku i dalej przejęciu tego tematu na własne barki bez udziału Gminy.
]
Ad. 5.  Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                             Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 sierpnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 sierpnia 2013, 10:13:46)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (6 grudnia 2013, 09:55:14)
Zmieniono: numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1515