P R O T O K Ó Ł Nr 33.13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 10 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Boniewo


Or.0012.33.13
P R O T O K  Ó Ł  Nr 34.13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 10 czerwca 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 11,00
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
 
Otwarcie.Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Boniewo:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo na 2012 rok,
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
- w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2012 rok,
- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. „
- w sprawie zmian do budżetu Gminy Boniewo na 2013 rok.
3. Informacja na temat warunków specyfikacji do przetargu na wybór przedsiębiorcy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
4. Omówienie sprawy odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi od działek letniskowych.
5. Omówienie tematu bezpańskich psów na terenie Gminy Boniewo.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.
 
Ad. 2.  Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Boniewo:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo na 2012 rok,
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
- w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2012 rok,
- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. „
- w sprawie zmian do budżetu Gminy Boniewo na 2013 rok
Pani Skarbnik Gminy pokrótce przedstawiła najważniejsze zapisy sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. w szczególności wykonanie zadań inwestycyjnych.
Do sprawozdania radni nie wnieśli uwag.
Skarbnik Gminy poinformowała też, że do Regionalnej Izby Obrachunkowej został przesłany wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 
Wyjaśnień w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2012 rok i w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. „ udzieliła Pani Sekretarz Gminy. Do przedstawionych  materiałów radni nie wnieśli uwag.
 
Pani Skarbnik Gminy zapoznała z proponowanymi zmianami do budżetu Gminy na 2013 rok. Zmiany dotyczyły przede wszystkim przeniesienia środków na remizę strażacką w Boniewie w formie dotacji z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie świetlicy. Zabezpieczenia środków na „Budowę ujęcia wód i oczyszczalni ścieków” by skorzystać z dofinansowania, oraz udzielenia pożyczki Spółce Wodnej. Przesunięcia środków oświatowych na zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Boniewie.
 
Pani radna Magdalena Wojciechowska – Kmieć zapytała na jakie cele udziela się pożyczki Spółce Wodnej?
 
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na wynagrodzenia dla pracowników publicznych.
 
Powyższe zmiany radni zaakceptowali.
Wyżej wymienione projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radnych w wersji przedstawionej.
 
Ad 3. i 4. Informacja na temat warunków specyfikacji do przetargu na wybór przedsiębiorcy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Omówienie sprawy odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi od działek letniskowych.
 
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i poinformował radnych, że przetarg na wybór przedsiębiorcy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie 14 czerwca br. Poinformował o przedmiocie zamówienia w szczególności, że przedsiębiorca musi odebrać od mieszkańców każdą ilość odpadów wystawionych w miejscu swobodnego dostępu wykonawcy do pojemnika, worka. Odbiór odpadów odbywał się będzie raz w miesiącu. Podane zostały dane o liczbie zebranych deklaracji od mieszkańców i o ilości zbieranych odpadów dotychczas wynikających ze sprawozdań w celu kalkulowania ceny ryczałtowej za usługę. Włączony też został odbiór odpadów z terenów działkowych/rekreacyjnych.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że zapoznał się z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynika z tego, że gmina jest zobowiązana do włączenia wszystkich instytucji na terenie Gminy do przetargu, bo mają prawo zawrzeć umowy z innymi przedsiębiorcami niż ta, która wygra u nas przetarg i może to drogo Gminę kosztować.
 
Wójt powiedział, że chciałby temat wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych załatwić  i by Gminę kosztowało to jak najmniej, ma świadomość, że będzie to kosztowna sprawa.
 
Pani Zdzisława Bywalska- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych wyjaśniła szczegółowo przedmiot i istotne warunki zamówienia. Nadmieniła, że muszą być zagwarantowane środki w budżecie. W specyfikacji zaznaczona została możliwość zakupu koszy  i worków u przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą worki muszą być oznakowane, nie można stosować worków po nawozach, chyba, że wykonawca przyjmie- to jego sprawa.
Osoba, która chce przystąpić do przetargu musi być zarejestrowana na działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jest u nas zarejestrowanych siedem podmiotów.
Pani Bywalska poinformowała, że większego zainteresowania przetargiem nie ma, osobiście specyfikacje pobrał tylko Pan Klockowski i telefonicznie kontaktowało się Saniko. Każda jednak firma może pobrać sobie informacje z Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Radni zastanawiali się czy trafne jest posunięcie włączyć do przetargu odpady z domów rekreacyjnych w Łączenie.
 
Pani Bywalska wyjaśniła, że jeżeli dojdzie do zmiany przedmiotu umowy do przetargu to przesuwa się jego termin.
 
Przewodniczący obrad zapytał o rozwiązania odpadów z cmentarzy, bo z ustawy wynika, że jest to obowiązek Gminy.
 
Wójt Gminy przytoczył rozwiązanie sprawy odpadów w Finlandii, że płaci się za odpady przy zakupie towaru.
 
Pan radny Ciesielski zapytał czy będą nadal wystawione duże pojemniki na segregację opakowań szklanych i plastikowych?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli wygra przetarg firma Saniko to tak, a jeżeli inna firma to można się w tym temacie z nimi dogadać. Wójt poinformował o tym, że na dzień dzisiejszy PSZOK jest tylko na papierze, ale będzie uruchomiony w Niemojewie – kwestia czasu.
Wójt powiedział, ze Gmina Topólka włączyła odpady z domków letniskowych i wyszła im dość duża kwota. Zaproponował usunąć odpady z domków letniskowych z tego przetargu, temat przemyśleć i jak będzie konieczność włączyć je dopiero od stycznia przyszłego roku.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że działki rekreacyjne mają osoby wykształcone, zamożne i mogą nam przywieźć śmieci i zrzucić przy Gminie.
 
Wójt Gminy powiedział, że osoby te tak lekką ręką nie wydadzą pieniędzy na śmieci, więc najlepiej dajmy sobie spokój na ten czas i jak proponował od stycznia roku przyszłego  wprowadzimy zmiany.
 
Pan radny Ciesielski powiedział, że może być tak, że po sezonie letnicy wyjadą i mogą nam te śmieci zostawić i będziemy musieli je sami uporządkować.
 
Pan Andrzej Kosmalski – pracownik urzędu powiedział, że do tej pory właściciele działek rekreacyjnych nad jeziorem w Orlu praktykowali tak, że wywozili te śmieci właśnie tam, ale teraz nie wiadomo, czy będzie to im się opłać skoro będą płacić od osoby – bynajmniej jest tak w Lubrańcu.
 
Wójt Gminy zaproponował temat ten ograniczyć. Politycznie to nie jest dobra ustawa i mogą jeszcze ją zawiesić, bo miasta z tym nie mogą sobie poradzić. Zaproponował przedłużyć przetarg do dnia 19 czerwca br. i zdjąć zapis z przetargu o działkach letniskowych.
 
Pani Radna Magdalena Wojciechowska- Kmieć zapytała czy nie lepiej byłoby ogłosić przetarg tylko na pół roku.
 
Pani Bywalska odpowiedziała, że nie. My proponujemy na półtora roku.
 
Przewodniczący obrad zapytał, czy istnieje możliwość włączenia odpadów z działek rekreacyjnych w terminie późniejszym?
 
Pani Bywalska wyjaśniła, że mamy zapis różnicy 10 % czy tez 15 % zwyżki zamówienia i można byłoby podłączyć w to domki letniskowe i podpisać umowę na działki.
 
Pani radna Wojciechowska – Kmieć poruszyła temat segregacji odpadów i zaopatrzenia się
w pojemniki.
 
Pani Bywalska wyjaśniła temat worków do segregacji odpadów, że muszą być oznakowane
i w pojemniki mieszkańcy muszą zaopatrzyć się na własny koszt.
 
Pani radna Wojciechowska – Kmieć powiedziała, że rozmawiała z pewną osobą na temat ustalenia stawek za śmieci i wynika z tej ustawy, że chodzi o edukację społeczeństwa i naukę, a nie ustalenie wysokich stawek za wywóz odpadów.
 
Pani Skarbnik Gminy powiedziała, że mieszkańcy nie stracą na tym, bo jeżeli zebrane środki za wywóz odpadów pozostaną, to przeznaczone zostaną na inwestycje lub inne cele dla mieszkańców.
 
Wójt Gminu uznał, że ustalone nasze stawki, są rozsądne. Uwzględniają gospodarstwa domowe jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe. Namawiał, by przetarg ogłosić bez zapisu o odpadach z działek rekreacyjnych. Od stycznia przyszłego roku będzie już pewne rozeznanie i pod dokonanych rozliczeniach, będzie można przystąpić do ustalenia zmian.
 
Pan radny Majewski powiedział, że o działkach letniskowych możemy zapomnieć, bo można zaobserwować jak w niedzielę wychodzą z domków tj. nawet po 10 osób.
 
Pan radny Kubiak stwierdził, że w naszej gminie są ustalone rozsądne stawki, natomiast w Gminie Izbica Kujawska są wyższe i od osoby, a nie jak u nas od gospodarstwa domowego.
 
W wyniku dyskusji i po przeprowadzonym głosowaniu 14 głosami za i jednym wstrzymującym się radni zdecydowali o ogłoszeniu przetargu o wyborze przedsiębiorcy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych bez zapisu odpadów od właścicieli działek letniskowych.
Ad. 5.  Omówienie tematu bezpańskich psów na terenie Gminy Boniewo.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący obrad i powiedział, że pojawiają się sygnały od mieszkańców, że są na wsiach wałęsające się psy i co z tym zrobić.
 
Pan radny Majewski powiedział, że ma już dwa takie  bezpańskie pieski i więcej nie chce.
 
Pan radny Kubiak powiedział, że tych psów jest dużo, ale jak się je wyłapie, to trzeba będzie za nie płacić.
 
Pan Wójt powiedział, ze jest to temat bardzo trudny. Proponuje się by ustalić stawkę za psa, by się ktoś tym zajął. Gminy mają podpisane umowy ze schroniskami. – my nie mamy. Problem będzie wtedy, kiedy pies będzie biegał i jeszcze gonił dzieci na rowerach.
Zaproponował ustalić rozsądną stawkę za zajmowanie się takim bezpańskim psem i jego oznaczeniem. Proponował jednorazową stawkę za zaopiekowanie się psem w wysokości
300 zł. i wystosować apel do mieszkańców.
 
Pani Skarbnik Gminy zaproponowała egzekwowanie uchwały o podatku od posiadania psów.
 
Przewodniczący obrad zapytał, co z psami ras agresywnych?
 
Pani Sekretarz Gminy poinformował, że mamy zgłoszenie, że na terenie Gminy będzie hodowca psów rasy agresywnej. Poinformowała, że za gotowość przyjęcia psa firma określa stawkę 20 tys.zł. i oprócz tego koszty utrzymania.
 
Pan radny Majewski powiedział, że psy biegają po szosie, a szosą jeżdżą motocykliści i o wypadek nie trudno – może być problem.
 
Pan Wójt powiedział, że jak się tworzy schronisko, to wokół schroniska jest dużo podrzucanych psów.
 
W wyniku dyskusji zdecydowano temat ten przedyskutować z Radcą Prawnym.
 
Ad. 6.  Sprawy różne.
Głos zabrał radny Sowiński i zakomunikował, że nad drogą gminną w stronę Boniewa jest gałąź utrudniająca ruch kombajnem, drzewo należy do Nadleśnictwa. Ponadto powiedział, że został zrobiony dach w Domu Ludowym w Otmianowie i przecieka.
 
Wójt Gminy zobowiązał się zgłosić temat do Leśniczego. Jeśli chodzi o dach to będzie interweniować do wykonawcy.
 
Pan radny Majewski zapytał czy są już zakupione kamizelki dla pracowników publicznych? Zakomunikował, że niektóre panie nadużywają picie piwa w czasie pracy. Apelował, by tym tematem ktoś się zajął, bo mieszkańcy to widzą i mówią o tym.
 
Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła, że już w poniedziałek przeprowadziła rozmowę z Paniami
i zwróciła uwagę na te zdarzenia.
 
Pan Wójt powiedział, że były naciski na zatrudnienie tych osób, zrobi jeszcze odprawę, uczuli na zachowanie i na przyszłość nie będą mieli możliwości zatrudnienia.
 
Pan radny Górski poruszył temat Pani Wesołowskiej z Lubomina, która jest w umieszczona
w Ośrodku Leczniczo-Opiekuńczym za gminne pieniądze.
 
Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła ten temat. Powiedziała, że jest już ustalone spotkanie
ze spadkobiercami majątku po ojcu z ich Radca Prawnym. Wypowiedziana została umowa
z Ośrodkiem i Pani Wesołowska miała być przewieziona do domu, ale majątek został sprzedany, w domu nie ma prądu, mebli, pościeli i jest zakręcona woda. Mieszkanie praktycznie nie nadaje się do zamieszkania. Zdecydowaliśmy w tej sytuacji zmienić miejsce pobytu Pani Wesołowskiej i umieścić ją w Ośrodku Opiekuńczym w Aleksandrowie  Kujwaskim za niższą opłatą  i zmusić wnuków do opłacania  pobytu babci. Do czasu rozstrzygnięcia sporu Pani Wesołowska czasowo jeszcze jest w Ośrodku w Radziejowie.
 
Pan radny Łukaszewski poruszył temat naprawy drogi gminnej w Arciszewie. Podobny temat poruszył Pan radny Pawłowski z Bierzyna.
 
Pan Wójt odpowiedział, że rozezna się w tej sprawie.
 
Ad. 7.  Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                             Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 sierpnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 sierpnia 2013, 10:10:51)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (6 grudnia 2013, 09:54:21)
Zmieniono: numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1527