P R O T O K Ó Ł Nr 32.13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 27 maja 2013 r.


Or.0012.32.13
P R O T O K  Ó Ł  Nr 32.13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 27 maja 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 10,45
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2012 r.
Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia bądź nie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy.
Omówienie spraw dotyczących budowanej sali gimnastycznej w Boniewie – wybór materiału na pokrycie podłogi.Omówienie realizacji inwestycji w gminie.Informacja na temat realizacji podjętych uchwał dotyczących zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Sprawy różne.Zakończenie.
 
            Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy pokrótce przedstawiła wykonanie budżetu Gminy za 2012 rok po stronie dochodów
i wydatków oraz realizację zadań inwestycyjnych. Do przedstawionego sprawozdania nikt nie wniósł uwag.
 
 Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz   poinformował radnych o wyborze wykonawcy na rozbudowę i przebudowę kotłowni wraz z termomodernizacją oraz modernizacją oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie. Wygrała firma Hydropol Spółka z o. o.
z Gostynina. Jeśli chodzi o temat wyboru rodzaju podłogi na hali, to wspólnie
z kilkoma radnymi wójt dokonał oględzin hal sportowych w miejscowości Wilkowice, Baruchowo i Borowiaczki - dzielnica Płocka, są z różnych materiałów. W sprawie wyboru podłogi w dniu dzisiejszym będą prowadzone rozmowy z wykonawcą hali.
 
Radny  Zenon Majewski powiedział, że podłoga na hali sportowej będzie z parkietu na rusztowaniu z wentylacją – stwierdził, że jest to dobra technologia.
 
Wójt Gminy – w sprawie rodzaju podłogi głos decydujący należy do Rady Gminy
i inspektora nadzoru.
 
Przewodniczący obrad zapytał o technologię kładzenia podłogi.
 
Wójt Gminy omówił ten temat i wyjaśnił sprawę wentylacji grawitacyjnej sali sportowej. Trzeba będzie coś zrobić by okna były uchylne.
 
Radny Adam Ciesielski stwierdził, że jak Gminę jest stać na halę sportową to i na wygląd
i estetykę – opowiedział się za położeniem na podłogi parkietu.
 
W wyniku dyskusji radni opowiedzieli się za wyborem na podłogi parkietu nie wykładziny.
 
Wójt Gminy omówił realizacje inwestycji w gminie. Poinformował, że jeszcze dzisiaj będzie ogłoszony przetarg na wykonawcę oczyszczalni przyzagrodowych. Jeśli chodzi o zakup ciągnika dla Gminy to poprosił radnych o składanie pomysłów w celu zakupu dobrego sprzętu. W trakcie realizacji jest budowa chodnika w miejscowości Boniewo na ulicy Pocztowej. Zmodernizowane i odebrane zostały już świetlice wiejskie w miejscowości Łąki Wielkie, Grójczyk i Otmianowo. Świetlica wiejska w Boniewie ( remiza) jest w trakcie realizacji. Wymienione świetlice są realizowane w ramach programu wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.
            W roku przyszłym planowana jest modernizacja boisk sportowych i placu zabaw
w miejscowości Boniewo, budowa dróg w miejscowości Anielin, Bierzyn, Sarnowo.
Wójt poinformował, że jeśli chodzi o linię brzegową nad jeziorem w Grójcu to jest problem, bo Włocławskie Koło Wędkarskie nie wyraża zgody na inwestycję.  
Chcemy też przystąpić do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym. 
 
Radny Majewski poruszył temat nieruchomości na tzw. górce w Boniewie, zapytał czy nie ma nabywcy na tę nieruchomość i czy ogłoszony został przetarg na sprzedaż budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Boniewie?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że przetarg na sprzedaż Ośrodka Zdrowia zostanie ogłoszony pod koniec czerwca br. Poinformował, że będzie prośba do rady o przejęcie od Starostwa Powiatowego w zarząd dróg od miejscowości  Boniewo przez Osiecz Wielki do Sarnowa.
Propozycja stosownej uchwały na sesję.
 
Radny Majewski zaproponował zakup pomarańczowych koszulek dla pracowników publicznych w celach bezpieczeństwa.
 
Radny Ciesielski poruszył temat zebranych śmieci przy drogach. Powiedział, że zostały zebrane przez pracowników publicznych w worki, ale nie sprzątnięte i przy obcinaniu rowów kosiarką zostały porozsypywane.
 
Radny Górski poruszył temat odpłatności za pobyt w Ośrodku Pani Wesołowskiej
z Lubomina.
 
Radny Łukaszewski poruszył temat naprawy dróg.
 
Pani Małgorzata Zielińska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznała radnych z oceną zasobów pomocy społecznej. Stosowne materiały zostały przekazane radnym.
 
 
 
 
Ad. 4 . Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                             Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 czerwca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 czerwca 2013, 09:37:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1395