P R O T O K Ó Ł Nr 31.13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 25 marca 2013 r.


 
P R O T O K  Ó Ł  Nr 31.13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 25 marca 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 10,45
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie projektów uchwał:
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Boniewo,
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo,
- w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.
 
Ad. 2.  Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Boniewo.
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że ościenne Gminy przyjmują opłatę od osoby, my natomiast przyjmujemy od gospodarstwa domowego.
Zaproponował zmianę opłat wcześniej ustalonych i tak:
- od gospodarstwa domowego dwuosobowego za odpady niesegregowane 20 zł, za segregowane 15 zł.
 
Radny Kubiak powiedział, że jest przeciwny tej propozycji.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że w porównaniu do ościennych gmin nie jest to duża stawka.
W regulaminie mamy zapisane, że śmieci odbierane będą w każdej ilości i w punkcie selektywnym też wszystkie odpady będą odbierane. Propozycja zmiany opłaty jest przede wszystkim po to, by mieszkańców zmotywować do segregacji śmieci. Przestrzegł radnych, że będą stosowane wysokie kary za niesegregowane śmieci. Może być tak, że firma będzie robić kokosy, a Gmina płacić kary.
 
Radny Kubiak stanowczo zaprzeczył tej propozycji. Proponował podjąć decyzje o tym by nie segregować śmieci. Za wysoka kwota w porównaniu do obecnie płaconych stawek.
 
Wójt Gminy powiedział, że jak nie ustalimy stawek to Wojewoda nam sam ustali.
 
Radny Kubiak powiedział, że po co jest rada, skoro Wojewoda nam rządzi. Gwarantuje, że nie będą mieszkańcy płacić i jaka jest gwarancja, że zaległości będą ściągnięte od mieszkańców.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Saniko zawierało umowy z mieszkańcami tylko tymi, którzy chcieli, a teraz będą wykazane wszystkie gospodarstwa do odbioru odpadów.
 
Wójt wyjaśnił, że mieszkańcy, którzy nie posiadają pojemników będą musieli zakupić lub wydzierżawić od firmy.
 
Pan Andrzej Kosmalski – pracownik zajmujący się gospodarką odpadami w gminie przekazał informacje ze szkolenia w tym temacie.
 
W wyniku dyskusji dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako jednej stawki opłaty od gospodarstwa domowego z podziałem na trzy grupy gospodarstw domowych:
Dla gospodarstw domowych wieloosobowych za odpady zbierane w sposób nieselektywny
w wysokości 23,00 zł, za odpady zbierane w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł.
Dla gospodarstw dwuosobowych za odpady zbierane w sposób nieselektywny 19,00 zł,
za odpady zbierane w sposób selektywny 14,00 zł.
Dla gospodarstw jednoosobowych za odpady zbierane w sposób nieselektywny 14,00 zł,
za odpady zbierane w sposób selektywny 9,00 zł.
Powyższy projekt uchwały został zaakceptowany przez 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i poinformował, że opłata za odpady uiszczana będzie raz na dwa miesiące w drodze inkasa. Inkasentem będzie pracownik obecnie zbierający opłaty za pobór wody. Będzie też można uiszczać opłaty na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu.
Powyższy projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych w wersji przedstawionej.
 
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wójt Gminy wyjaśnił, że odpady będą segregowane na suche i mokre. Mokre to odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone. Odpady suche to pozostałe typu opakowania szklane, plastikowe, papier, tektura i tp. Odpady mokre będą składowane na kompostowniach.
Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej będzie - raz w miesiącu, z zabudowy wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Powyższy projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych w wersji przedstawionej.
 
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo.
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Wyjaśnił, że deklaracja została opracowana w sposób czytelny dla mieszkańców, ale mimo to będzie propozycja wydelegowania w teren stażystów razem z sołtysami w celu zebrania deklaracji, a nawet pomocy przy ich wypełnianiu.
 
Radny Górski zapytał o opłatę w przypadku, gdy jest nieruchomość i jeden właściciel nieruchomości a wiele gospodarstw?
 
Wójt wyjaśnił, że w deklaracji właściciel nieruchomości składa oświadczenie o ilości gospodarstw i z tym wiąże się też wysokość opłaty przez poszczególne gospodarstwa.
Powyższy projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych w wersji przedłożonej.
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż projekt regulaminu został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i już nic nie można zmienić. Zawiera on wszystkie niezbędne zagadnienia wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Powyższy projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo.
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Zaznaczył, że zapis z księgi wieczystej
o przeznaczeniu tej nieruchomości tylko na cele zdrowotne został już zdjęty i stąd propozycja wystawienia tej nieruchomości do sprzedaży.
Nikt w tej sprawie nie zabrał głosu.
Powyższy projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. 3.  Z uwagi na częste sugestie ze strony radnych na temat nieprawidłowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Pani Zofia Boratyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie pokrótce zapoznała radnych z zasadami i zakresem pomocy społecznej oraz z najważniejszymi zadaniami pomocy społecznej.
 
Radny Majewski zapytał ile razy Pani Kierownik była u Pana Banasiaka w Osieczu Wielkim, powiedział, że pracownicy socjalni powinni jeździć w teren. Szczególnie chodzi o to, że nie ma kto złożyć wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zrobienie łazienki dla Pana Waldemara Banasiaka.
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że praca społeczna jest bardzo specyficzną pracą,
niewdzięczną. Pracownicy starają się i tak ogólnie to nie jesteśmy źle oceniani przez mieszkańców z zewnątrz, to nasi mieszkańcy ciągle są niezadowoleni.
 
Wójt Gminy powiedział, że trudno byłoby znaleźć gminę, gdzie będą mieszkańcy zadowoleni z opieki społecznej. Potrzeb dużo, a środków na opiekę społeczną mało. Dochodzi jeszcze jeden aspekt, który czeka Gminę kwestia zapewnienia 20 % środków własnych – a tych środków nie mamy. Kosztem czegoś trzeba te środki zapewniać. Trzeba to robić systemem, jak pomożemy jednym to i następnym. Ostatnio Pani Zofia miała zawał nie bez kozery, kiedy środków brakuje, miejsc pracy nie ma. Podopieczni przychodzą krzyczą, bo nie ma ich na liście wypłat.
 
Radny Majewski powiedział, że Pan Wójt broni opiekę i nie wiadomo dlaczego.
 
Padła propozycja podwyżki diet dla radnych.
 
W wyniku dyskusji postanowiono pozostawić wysokość diet na obecnym poziomie.
 
Wójt Gminy zakomunikował, że ruszają prace publiczne i poprosił o spotkanie po sesji
 w sprawie dokonania wyboru pracowników na te prace.
 
Ad. 4 . Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał   Przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                                  Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (18 czerwca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 czerwca 2013, 14:12:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1396