P R O T O K Ó Ł Nr 30.13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 25 lutego 2013 r.


 
P R O T O K  Ó Ł  Nr 30.13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 25 lutego 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 11,30
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie projektów uchwał:
a ) w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej,
b) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową Lubraniec – Boniewo-Cetty i Osiecz Wielki- Chodecz,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Pana Walczaka,
d) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Pana Walczaka ,
e) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Osiecz Mały,
f) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
g) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły w Osieczu Małym,
h) w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo,
i) w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
j) w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 r,
k) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo,
l) dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Rozpatrzenie pisma dotyczącego przystąpienia do „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris”.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie.
 
Ad. 2.  Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n.” przebudowa drogi powiatowej Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i wyjaśnił, że Gmina przystępując do tego zadania będzie partycypowała w kosztach udziału procentowego na poziomie 21 % wkładu własnego powiatu.
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały, który został zaakceptowany przez radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania droga powiatową Lubraniec-Boniewo-Cetty i Osiecz Wielki – Chodecz
Wójt Gminy wyjaśnił, że kwestia ta dotyczy naszych dróg, które planowane są do realizacji
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2014, problem stanowi tylko Gmina Chodecz, która nadal nie wyraża zgody na wspólną budowę drogi w Sarnowie
w części dotyczącej ich terenu. Wójt wyraził chęć przejęcia tej drogi od Gminy Chodecz
w zarząd w celu budowy na całym odcinku. Zaproponował przejąć w zarząd wymienioną drogę opracować dokumentacje i sporządzić kosztorys i zastanowić się, co do drogi
w Sarnowie.
 
Radna Pietrucha – mieszkańcy Sarnowa mają już obiecaną te drogę, a dziś mówimy, że się zastanowimy.
 
Wójt Gminy stwierdził, że należy przejąć w zarząd drogę w Sarnowie, wyliczyć koszty i ją zrobić jak nie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2014 to ze środków własnych. Wyjaśnił, że budowa tej drogi będzie od Bierzyna do Osiecz Wielkiego, następnie przez Anielin  do Sarnowa i dalej w Sarnowie od Państwa Jędrzejewskich przez Sarnowo do granicy Gminy Chodecz.
 
Radni wyrazili zgodę na przejęcie drogi w Sarnowie i jej budowę.
 
Radny Górski zapytał o planowany termin realizacji wymienionych dróg.
 
Wójt odpowiedział, że wniosek jest składany w roku bieżącym, a realizacja w roku 2014.
 
Powyższy projekt uchwały został wyjaśniony i zaakceptowany przez radnych
 
Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Pana Walczaka zam. Chodecz
Przewodniczący obrad zapoznał z dwoma projektami uchwał w sprawie nabycia działek. Jedna z nich będzie pod drogę, a druga pod potrzeby Gminy.
Powyższe projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego
w miejscowości Osiecz Mały
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gmin. Wyjaśnił, że w miejscowości Osiecz Mały grunty rolne o pow. 1,92 ha były dzierżawione przez Pana Dyrektora S.P. i umowa wygasła.
Pan Marek Dorabiała jest nadal zainteresowany dzierżawieniem gruntów i stąd projekt uchwały by wyrazić zgodę na dzierżawę na dalszy okres 5 lat.
W związku z likwidacją szkoły w Osieczu Małym radni wnioskowali o zapis w umowie dzierżawy możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy.
Wójt poinformował, że w budynku po szkole w Osieczu Małym jest pomysł na utworzenie Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych. Są na takie działania środki rządowe
w wysokości 2.000 zł miesięcznie na jedną osobę. Minimalna liczba to 15 osób. Stwierdził, że Gmina będzie się ubiegać o takie środki.
 
Skarbnik Gminy dodała, że w rozporządzeniu jest zapis, że jest to zabezpieczenie takiego Ośrodka jako gminnego.
 
Wójt Gminy powiedział, że jakby się to udało zorganizować to można by jeszcze zorganizować przy tym taki pobyt dla osób ze Stowarzyszenia działającego na terenie naszej Gminy jako drugą grupę. Ośrodek funkcjonował by od poniedziałku do piątku. Zdaniem Wójta jest o co się pobić, by pozyskać te środki i zorganizować funkcjonowanie takiego ośrodka w naszej gminie.
Powyższy projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały, który radni zaakceptowali.
 
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym i projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo
Wyjaśnień do projektów uchwał udzieliła Sekretarz Gminy. Poinformował, że są już wszystkie dopełnione formalności. Rodzice powiadomieni, Związki Zawodowe Nauczycieli poinformowane i jest pozytywna opinia Kuratora Oświaty. Do projektów uchwał nikt nie wniósł uwag.
Powyższe projekty zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2013 rok
Zmiany do budżetu Gminy wyjaśniła Skarbnik Gminy. Poinformowała, ze zostały zabezpieczone środki na:
36.250 zł udział środków własnych na stypendia socjalne dla uczniów,
22.000 zł na realizację rachunku Pani Germanowskiej za wystawianie decyzji środowiskowych,
70.000 zł na oświatę w tym na wynagrodzenie dla Księgowej.
Poinformował, że otrzymaliśmy promesę na dotację na kampanię promocyjną „ utrzymanie czystości i porządku w gminie” i na subwencję oświatową na rok 2013.
W związku z planowanymi inwestycjami będzie też zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021 – jako dostosowanie do budżetu Gminy.
 
Wójt Gminy wyjaśnił radnym, że na hali sportowej nie było uwzględnione oświetlenie i monitoring ( na około 60.000 zł).
 
Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że będą regulowane faktury za rok 2012
w szczególności za budowę drogi pobudowanej w Bierzynie Panu Smoczyńskiemu
140.000 zł, za pobudowana drogę w miejscowości Bnin Panu Molewskiemu 98.000 zł.
 
Powyższy projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych.
 
Projekty uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 rok i planów pracy pozostałych komisji rady Gminy na 2013 r.
Przewodniczący poszczególnych komisji rady przedstawili opracowane plany pracy. Nikt nie wniósł uwag.
Sekretarz Gminy zakomunikowała, że każda komisja z osobna winna opracować plan pracy na rok następny pod koniec danego roku i przedkładać do przyjęcia przez radę Gminy. Winna też sporządzać sprawozdania ze swojej pracy rocznej i pod koniec roku przedkładać radzie do przyjęcia – jest to wymóg ustawowy.
Powyższe projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radę.
 
Projekty uchwał dotyczących strategii gospodarowania odpadami w Gminie Boniewo
Radni zostali zapoznani z projektem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo, projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty, projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, projektem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i projektem uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Boniewo.
 
Radny Kubiak poruszył temat śmieci przy budynkach komunalnych szczególnie przy Oficynie w Osieczu Wielkim. Stwierdził, że jest tam dużo rozsypanych śmieci i zapytał kto je będzie sprzątał ?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będą te śmieci uporządkowane przez pracowników publicznych.
 
Radny Ciesielski poruszył temat pojemników. Zapytał o to, kto zakupi pojemniki tym mieszkańcom, którzy obecnie nie mają?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że sami będą musieli zakupić, bądź wydzierżawić od przedsiębiorcy – po przetargu będą szczegóły.
 
Powrócono do tematu ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zdecydowano, że będą uiszczane raz na dwa miesiące, w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Inkasentem będzie konserwator wodociągu, który jest jednocześnie inkasentem od zbierania opłat za wodę.
Zaproponowano opłaty w wysokości: od gospodarstwa domowego jednoosobowego za odpady niesegregowane 11 zł, za segregowane 10 zł.
Od gospodarstwa domowego wieloosobowego za odpady niesegregowane 20 zł, za odpady segregowane 18 zł.
Powyższe projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad.3 .  Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że przystępując do tego stowarzyszenia składka roczna wynosiła by około 17.000 zł. Zachęcał by przystąpić do 
Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris.
Radna Wojciechowska – Kmieć powiedziała, że warto zapoznać się z zasadami.
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do w/w stowarzyszenia.
 
Ad. 4.  Sekretarz Gminy wyjaśniła temat odpłatności Gminy za dzieci w wieku przedszkolnym umieszczanych przez rodziców terenu naszej Gminy w prywatnych przedszkolach. W Prywatnym Przedszkolu w Choceniu jest 2 dzieci i w Prywatnym Przedszkolu w Kąkowej Woli jest 1 dziecko. Prowadzone są rozmowy z rodzicami, ponieważ już w Boniewie funkcjonuje przedszkole, a rodzice i tak wybierają inne. Zgodnie z przepisami jesteśmy zobowiązani do uiszczania opłat.
 
Wójt Gminy zakomunikował temat Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców. Wyjaśnił szczegóły tematu.
Radni nie wyrazili zgody na wejście w ten temat.
 
Wójt Gminy wyjaśnił temat zaprojektowania ronda w Boniewie. W celu pozyskania terenu pod budowę ronda złożone zostanie wystąpienie do Dyrekcji Kolei Państwowych o przejęcie torów kolejowych. Poinformował, że Poczta w Boniewie jest tylko do końca maja br. i chciałby jednak przystąpić do remontu pozyskanej od Komornika nieruchomości w Boniewie z przeznaczeniem na Pocztę i pod wynajem działalności.
Wójt Gminy poinformował, że składany jest wniosek na małe projekty na doposażenie sali na 25.000 zł.
 
Radna Wojciechowska-Kmieć zapytała co dalej z tym budynkiem po Ośrodku Zdrowia
w Boniewie.?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że sprawa jest w toku załatwiania. Złożony został wniosek do Sądu
o wykreślenie zapisu w księdze wieczystej blokującego nasze dalsze działania, że budynek może być przeznaczony tylko na cele zdrowotne.
 
Ad. 5 . Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał   Przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                                  Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 czerwca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 czerwca 2013, 10:47:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1385