P R O T O K Ó Ł Nr 28.13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 14 stycznia 2013 r.


Or.0012.28.12
P R O T O K  Ó Ł  Nr 28.13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 14 stycznia 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 11,15
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
1.Omówienie tematu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Boniewo.
2.   Zagospodarowanie nieruchomości zakupionych  od Komornika (tzw. górka).
3.   Sprawa likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym.
4.   Sprawa funduszu sołeckiego.
5.   Plany Pracy Komisji na 2013 rok.
6.   Sprawy różne.
7.   Zakończenie.
 
Ad. 1. Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że pod koniec tego miesiąca mają być w sejmie zatwierdzone zmiany do ustawy śmieciowej. Po przemyśleniach proponuje się wprowadzenie opłaty nie od liczby mieszkańców tylko od posesji
( uwzględniając przy tym osoby samotne). Od gospodarstwa domowego wieloosobowego proponuje się opłatę za śmieci zmieszane 25 zł, a za segregowane 20 zł.
Głos zabrał radny Kubiak i powiedział, że podnosimy ceny za wszelkie opłaty, skąd mieszkańcy wezmą pieniądze na te opłaty. Nie ma co patrzeć na inne gminy. Jako radni możemy zdecydować o opłatach mniejszych. To my decydujemy na naszym terenie, bo my wiemy co jest na naszym podwórku. Dotychczas Saniko zabierało śmieci za 10 zł.
w miesiącu, a teraz proponuje się 20 zł czyli 100 % podwyżki. Jego zdaniem jak będzie niższa opłata to może więcej mieszkańców zapłaci, a jak będzie wyższa to nie zapłacą.
 
Wójt Gminy powiedział, że na przedsiębiorcę odbioru odpadów będzie przetarg. Może będzie taniej, bo w ustawie jest zapis o obowiązku utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów. Takie punkty mogą być wspólne z innymi gminami. Proponuje się u nas segregację śmieci na suche i mokre, bez odbioru popiołu.
 
Radny Kubiak – jako rada powinniśmy decydować o wyborze firmy, a nie podsyłają nam firmy duże, a małe zakłady upadną.
 
Wójt Gminy powiedział, że na dzień dzisiejszy mamy za zadanie ustalić stawki za odpady, bo będziemy płacić kary i Wojewoda narzuci nam odgórne stawki, których mieszkańcy nie udźwigną.
 
Radny Ciesielski powiedział, że rady z powiatu włocławskiego nie podjęły jeszcze uchwał, więc dalej wspólnie powinniśmy podjąć stawki jak najniższe, bo dlaczego mamy  proponować firmą od razu taki wysoki wzrost opłaty z 10 zł na 20 zł.
 
Wójt Gminy proponował ten podatek mniejszy, żeby go ściągnąć od mieszkańców, ale nie może narzucać stawek innym gminom. Wie, że będą ustalać wyższe od naszych.
Jego zdaniem realne stawki dla naszych mieszkańców to: za odpady segregowane od samotnych osób 10 zł, a od pozostałych 20 zł. 50 %  mieszkańców nie ma zawartych umów
z  firmą Saniko i nie płaci za śmieci, można domniemywać, że nie będą płacić nadal. Gmina musi te pieniądze założyć.
 
Radny Majewski może być tak, że Ci, co płacą za inne media takie jak woda to będą płacić też za odpady. Co zrobić z tymi osobami, co nie będą płacić?
 
Radny Łukaszewski proponował przyjąć stawkę, o której mówiono, a po przetargu jak wyjdzie większa opłata to rada podwyższy.
 
Wójt Gminy wyjaśnił kwestię punktu selektywnego śmieci. Jest planowany w miejscowości Niemojewo wspólnie z Gminą Choceń. Przetarg na odbiorcę odpadów organizowany będzie wspólnie dla czternastu gmin.
 
Radny Kubiak - małe firmy na pewno odbierałyby odpady taniej niż te duże.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że mniejsze firmy nie mogą przystąpić do przetargu, bo nie mają swojego wysypiska.
 
Radny Ciesielski powiedział, że Saniko przymierza się do kolejnej linii na segregację śmieci
i być może będzie się im opłacać, by z małych gmin zbierać śmieci niesegregowane.
 
Radny Majewski proponował rozmawiać z Dyrektorem Saniko, by odbierali od nas śmieci.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że musi być przetarg i nic nie da prowadzenie rozmów przed przetargiem.
W wyniku dyskusji ustalono następujące opłaty:
10 zł za odpady segregowane od posesji zamieszkałej przez jedna osobę,
20 zł za odpady segregowane od posesji zamieszkałej przez większą liczbę osób.
Z każdej posesji będą odbierane wszystkie śmieci.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że do prowadzenia spraw związanych z odpadami nie będą zwiększane koszty administracyjne i nie będzie przyjmowana dodatkowa osoba.
 
Radny Ciesielski powiedział, że im mniejsza będzie ustalona opłata tym więcej gmina dołoży środków na tych, którzy nie będą płacić.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ściągalność od osób zalegających w opłatach będzie przez Komornika. Ustawa podlega pod ordynację podatkową.
 
Wójt Gminy powiedział, że będziemy stosować uzależnione płatności z gminy. Do każdego programu dopłacane są środki własne i kosztem tego podatku śmieciowego będą te dopłaty mniejsze. Wójt zaapelował do radnych by zmierzyć się z tematem odpadów i ustalić jednak stawki stosowne dla naszego terenu, by Wojewoda nie był zmuszony ich ustalać. Wysokość proponowanych stawek jest po to, żeby nie wskazywać firmie ile mamy pieniędzy.
 
Ad. 2. Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt i powiedział, że w zakupionej od Komornika nieruchomości położonej w Boniewie są najemcy lokalów i na ten rok pozostaną bez dodatkowych procedur. Umowy są zawarte na cztery lokale i na poziomie tym samym, co
w zeszłym roku. Trzeba się zastanowić, co dalej z tym terenem. Prowadzone są rozmowy ze Starostwem Powiatowym we Włocławku na temat wspólnej budowy drogi i teren przystanku
byłby zagospodarowany na rondo.
 
Radni zasugerowali by odrębną działkę ze „sklepem żelaznym” można wystawić do sprzedaży, podobnie i „piętrówkę”. Nieruchomość, w której prowadzi działalność Pan Walczak i Pani Waliszewska pozostawić nadal na małą działalność.
 
Radny Ciesielski zaznaczył, że jest kwestia do ustalenia wydzielenia do sprzedaży nieruchomości i drogi dojazdowej.
 
Wójt Gminy sugerował, by zastanowić się, co do podziału działki. Jego propozycja to wydzielić osobno grunty wolne i osobno budynki z częścią gruntu.
 
Radny Majewski zapytał, co dalej z budynkiem po Ośrodku Zdrowia?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że do dnia dzisiejszego nie mamy zdjętego zapisu z księgi wieczystej ograniczającego przeznaczenie budynku na działalność związaną ze zdrowiem.
 
Radni wyrazili zgodę na prace przygotowawcze nieruchomości do sprzedaży. W pierwszej kolejności to po „sklepie żelaznym”, a w dalszej kolejności grunty bez zabudowań.
 
Ad. 3. Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy wyjaśniła temat likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym. Poinformowała, że zgodnie z ustawą rodzice likwidowanej szkoły zostali powiadomieni o likwidacji szkoły. Wystąpiliśmy pismem do Kuratora Oświaty o opinię – może ona być negatywna i to nie skutkuje na uchwałę.
 
Radny Kubiak wnioskował o spotkanie z nauczycielami likwidowanej szkoły.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby, bo wszyscy wcześniej byli już poinformowani o likwidacji szkoły.
 
Sekretarz Gminy – nie jest powiedziane, że wszystkie dzieci przejdą do Boniewa. Część dzieci z terenu Osiecza już uczęszcza do Boniewa.
 
Wójt Gminy stwierdził, że sprawa jest już przedyskutowana i nie ma potrzeby dalej tego tematu wałkować, dyskutować. Nie można z oświaty robić opieki społecznej.
 
Radny Pawłowski zapytał ile dodatkowych klas zostanie utworzonych w Boniewie po likwidacji szkoły w Osieczu Małym?
 
Sekretarz Gminy – może dwa oddziały, bo obecnie w Boniewie są dwie duże klasy liczące 30 uczniów.
 
Radny Ciesielski zapytał – ile jest zatrudnionych nauczycieli w S.P. w Osieczu Mały?
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że 8 nauczycieli w tym: 5-całych etatów,  ½  etatu ( Pani Pawlak), 1/18 etatu ( Pani Łączkowska),  Pani Piwowarek umowa na czas określony i etat sprzątaczki też na czas określony.
 
Radny Kubiak powiedział, że jak była likwidowana szkoła w Lubominie to uprzywilejowane były tereny, a u nas, co dalej?
 
Wójt Gminy – próbować tę nieruchomość sprzedać bez mieszkania Pani Lewandowskiej, albo zmienić ogrzewanie lub przenieść Panią Lewandowska do innego mieszkania. Wójt złożył też radnym wyjaśnienie, że będą zatrudnieni wszyscy nauczyciele, a nie tylko z naszego terenu.
 
Ad. 4. Skarbnik Gminy poinformowała, że na najbliższej sesji będzie podjęta uchwała
o wydzieleniu środków na fundusz sołecki na 2014 rok w treści takiej samej jak co roku.
 
Ad. 5 Przewodniczący obrad poinformował, że na najbliższej sesji będą też przedłożone do przyjęcia plany pracy komisji rady gminy.
 
Ad. 6. Sekretarz Gminy poinformowała radnych, że będzie jeszcze jedna uchwała intencyjna w temacie przystąpienia gminy do zadania wspólnie ze Starostwem Powiatowym na modernizację drogi. Będą złożone dwa wnioski. Inwestycja podzielona zostanie na dwa etapy, dofinansowanie będzie w 2014 r.
 
Wójt Gminy poinformował, że będzie budowany chodnik w stronę Włocławka o szerokości 1,5 m. Będzie też rozmawiał z Zarządem Kolei, by pobudować szersze rondo na skrzyżowaniu.
 
Radny Majewski  zasugerował by pracownicy ze szkoły odśnieżyli chodnik w stronę Ośrodka
Zdrowia.
 
Ad. 7. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał Przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 czerwca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 czerwca 2013, 10:34:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1427