P R O T O K Ó Ł Nr 27.12 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 10 grudnia 2012 r.


Or.0012.27.12
P R O T O K  Ó Ł  Nr 27.12
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 10 grudnia 2012 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 11,30
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Omówienie materiałów na XXI sesję Rady Gminy Boniewo.
a ) projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
d) projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie,
f) projektu uchwały w sprawie diet dla radnych,
g) projektu uchwały w sprawie diet dla sołtysów,
h) projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia dla wójta,
i) projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
j) projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2013 rok,
k) projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
l) projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2013 rok.
2.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
3.  Sprawy różne ( przejęcie działki od Pana Walczaka ).
4.  Zakończenie.
 
Ad. 1. Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że Gmina Choceń, Chodecz, Kowal, Włocławek, Lubanie, Fabianki, Zakrzewo, Waganiec i Raciążek proponują wprowadzenie mniejszych opłat za odpady komunalne.
 
Radny Ciesielski – mając na względzie proponowane zwolnienia kolejnych osób od opłaty to możemy nie zebrać nawet 50 % należnej kwoty.
 
Radny Kubiak – jak to będzie wyglądać jak do rodziny wielodzietnej za niepłacenie za odpady kierować będziemy Komornika.
Przewodniczący obrad uważa, że może być bardzo mała ściągalność zaległości.
 
Radny Łukaszewski powiedział, że nie ma co na początku pobłażać mieszkańcom, trzeba określić stawki i ściągać opłaty.
 
Wójt Gminy podzielił zdanie radnego Łukaszewskiego dodał, że na początku nie będziemy planować kosztów utrzymania punktu selektywnych odpadów tzw. PSZOK-a , bo planujemy wspólnie z Gminą Choceń taki punkt w miejscowości Niemojewo. Orientacyjny koszt takiego punktu to około 100.000 zł. Wójt nadmienił, że w materiałach jakie otrzymali radni nie ma ustaleń dotyczących opłat dla działek rekreacyjnych w miejscowości Ługowiska. Zaproponował, by ująć tych mieszkańców do uiszczania opłat.
 
Radny Górski zwrócił uwagę na to że nie uwzględniamy w tych opłatach odpadów
z cmentarzy.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to trochę problem, bo mamy na terenie gminy dwa cmentarze, a sześć parafii.
 
Wójt Gminy powiedział, że nie są też uwzględniane szkoły, a też muszą być wywożone nieczystości. Zdaniem Wójta z cmentarzy korzystają też inni mieszkańcy i Rady Parafialne powinny ustalać taką opłatę za śmieci przy pochówku zwłok.
Jeden rok trzeba przetrwać, a później dopiero się zastanowimy i podejmiemy stosowną decyzję podobnie jak z działkowiczami we wsi Łączewna. Propozycja by księża zbierali pewną opłatę i nam dokładali do wywożenia śmieci z cmentarzy.
W miejscowości Kłobia są dwa kontenery i dobrze to funkcjonuje, może być u nas podobnie. Nie będziemy robić wyjątków tylko wszystkich traktować równo.
 
W wyniku dyskusji ustalono stawki opłat za nieczystości jak niżej:
za nie segregowane śmieci 12 zł od osoby
za segregowane 6 zł od osoby.
Opłata będzie naliczana do 4 osób w rodzinie, pozostałe osoby będą zwolnione od opłaty.
 
            Radny Majewski zaproponował podwyżkę diet dla radnych do kwoty 500 zł, a dla sołtysów do 150 zł.
Padła też propozycja podwyżki wynagrodzenia dla Wójta Gminy o 1.000 zł.
 
Wójt podziękował za uznanie, ale wyraził zgodę tylko na 500 zł i 5 % dla pracowników urzędu gminy.
 
Radny Kubiak zaproponował ustalenie obniżenia diety dla radnych za każdą nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji w wysokości od 10 % do 30 %.
 
Propozycja radnego o obniżeniu diety o 10 % za nieobecność na posiedzeniu rady została przyjęta przez pozostałych radnych.
 
Przewodniczący obrad propozycje w sprawie ustalenia diet dla radnych w wysokości 500 zł miesięcznie i 400 zł miesięcznie poddał głosowaniu.
Większość opowiedziała się za dietą w wysokości 400 zł miesięcznie.
Przewodniczącemu zaproponowano wyrównać wysokość diety do pełnych złotych.
 
 
Ustalono też wysokość diety miesięcznej dla sołtysa w wysokości 150 zł.
Powyższa decyzje zapadła jednogłośnie.
 
            Radni zapoznani zostali z projektem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boniewo na 2013 rok.
Do programu nie wniesiono uwag.
 
            Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2012 rok.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
 
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnymi, który został zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. 2. Radni zostali zapoznani z informacją dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
Do informacji nie wniesiono uwag.
 
Ad. 3.  Wójt Gminy zapoznał z wnioskiem pana Tadeusza Walczaka zam. Chodecz , który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przejęcie na stan Gminy działki budowlanej na potrzeby Gminy i pod uliczkę na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kolejowej
w Boniewie.
Radni pozytywnie rozważyli propozycję pana Walczaka na nieodpłatne przejęcie wskazanych we wniosku nieruchomości.
 
Radny Łukaszewski poinformował, że mieszkańcy wsi Wólka Paruszewska
zwrócili się z prośbą o nawiezienie kamienia na przejazd kolejowy, bo mają trudności z przejazdem.
 
Wójt Gminy powiedział, że staramy się o przejęcie terenu torów kolejowych na zagospodarowanie pod ścieżki rowerowe. Jest już wiadome, że nie przejmiemy kolei ze względu na koszty.
 
Radny Kubiak zapytał, co dalej z budynkiem po Ośrodku Zdrowia w Boniewie.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że musimy mieć zdjęty zapis w księdze wieczystej o tym, że można tę nieruchomość sprzedać na inne cele niż zdrowotne.
 
Ad. 4. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał Przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                     Przewodniczący obrad                                            
Grażyna Kwiatkowska                                                         Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (1 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 marca 2013, 13:33:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1870