P R O T O K Ó Ł Nr 26.12 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 3 grudnia 2012 r.


Or.0012.26.12
P R O T O K Ó Ł  Nr  26.12
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 3 grudnia 2012 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,30 do 12,00
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał się następująco:
Omówienie projektu budżetu Gminy Boniewo na 2013 rok.Omówienie uchwał związanych z utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Boniewo.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. 1. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok został przekazany radnym. Radni zapoznali się
z projektem budżetu. Pani Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak omówiła projekt uchwały budżetowej na 2013 rok. Omówiła dochody i wydatki , wyjaśniła, ze wydatki na oświatę są  niedoszacowane, ponieważ nie wiadomo, jak będzie Szkoła Podstawową w Osieczu Małym. Nie są zaplanowane odprawy dla nauczycieli.
 
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz wyjaśnił, że w przypadku likwidacji szkoły Ministerstwo zwraca koszty odpraw.
 
Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że dokonała zmiany w inwestycjach, nie zaplanowała wkładu własnego przy modernizacji remizy OSP w Boniewie,  ponieważ wniosek został złożony przez OSP, a nie przez Gminę. Wyjaśniła, że do linii brzegowej jeziora Grójec Gmina dokłada 14.000 zł środków własnych.
 
Wójt Gminy dodatkowo wyjaśnił, że jezioro Grójec jest w Zarządzie Urzędu Marszałkowskiego i dzierżawi Związek Wędkarski, ponadto jeziora wpisane są jako własność Skarbu Państwa, we władaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Wójt Gminy poinformował, że ze względu na rygorystyczne obwarowania w umowie na budowę hali sportowej nie można zabezpieczyć pomieszczenia w hali dla Poczty pod wynajem. Jest propozycja by tę Pocztę umieścić w Gimnazjum po Bibliotece –stwierdził, że nie możemy tej poczty stracić.
 
Radny Ciesielski proponował w tej sytuacji przenieść GOPS lub w budynku na „górce” wyremontować pomieszczenia dla Poczty.
Wójt Gminy poinformował radnych, że rysują się możliwości na złożenie wniosku o środki na modernizację stacji uzdatniania wody, poza tym będą składane 2 wnioski na budowę dróg w ramach programu „schetynówki” wspólnie z Gminą Chodecz i ze Starostwem Powiatowym.
Hydrofornie planuje się modernizować w dwóch etapach. Remont przewiduje budowę nowych zbiorników wyrównawczych, wyburzenie części budynku , szansa pozyskania środków na 70 % dofinansowania.
W miejscowości Żurawice, gdzie pobudowana została studnia głębinowa planuje się doprowadzić linie energetyczną w celu korzystania z ujęcia wody.
 
Radna Pietrucha – powinna być zakończona droga we wsi Anielin, powinien być położony dywanik, bo podbudowa tej drogi może się zniszczyć.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że są już prowadzone rozmowy ze Starostwem Powiatowym
na temat budowy drogi Borzymie-Boniewo.
 
Wójt Gminy – Starostwo Powiatowe jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i do końca będziemy walczyć by jak najmniej dołożyć do realizacji tego zadania środków własnych, nie więcej jak 21 %  wkładu własnego starostwa.
 
Skarbnik Gminy dodała, że nie planuje się na rok 2014 innych zadań inwestycyjnych, bo priorytetem będzie poszerzenie drogi powiatowej wspólnie ze Starostwem.
 
Radny Majewski- jak będzie zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Osieczu Małym to należy naprawić drogę w stronę Wietrzychowic bo w przeciwnym razie to dzieci z tej miejscowości nie przejdą do szkół w Boniewie.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że na ile nas będzie stać to tę drogę poprawimy. Fundusze sołeckie są i z nich zaplanowane są środki na remonty dróg.
 
Radny Majewski powiedział, że jak samochód będzie podstawiony do te dzieci będą chodzić do naszych szkół, a jak nie, to przejdą do szkół w Gminie Izbica Kujawska.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że jak dzieci z Wietrzychowic zostaną zapisane do naszych szkół to zorganizujemy spotkanie i rozwiążemy ten problem.
 
Radny Majewski zapytał, co z tematem obiadów dla wszystkich uczniów.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że rodziny o dochodach wyższych dopłacają 1,50 zł za obiad, pozostali nie płacą. Jest problem  ponieważ część dzieci nie chce jeść obiadów, pomimo, że przysługują im za darmo. Rodzice tych dzieci deklarują, że nie będą obiadów jadły, bo mają
Obiad w domu. Często są to rodzice, którzy korzystają z pomocy  z opieki społecznej.
Skarbnik Gminy poinformowała, że planowany jest deficyt budżetowy z zadłużeniem gminy do 24 %.
 
Radny Majewski zaproponował zaplanowanie środków  w budżecie na zakup kamizelek dla pracowników publicznych i sprzętu do pracy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zakup kamizelek tak, ale sprzętu nie, bo we wcześniejszych latach gmina wyposażała w nowy sprzęt, który był niszczony lub zamieniany na stary zużyty. Obecnie pracownicy publiczni podejmują prace z własnym sprzętem.
 
Radny Majewski zaproponował podnieść diety dla radnych i pracowników urzędu.
 
Wójt proponował też podnieść dietę dla sołtysów o kwotę 10 zł, by używali swoich telefonów do celów odśnieżania w czasie zimy.
 
Skarbnik Gminy zaproponowała podwyżkę dla Wójta Gminy. Dla pracowników jest zaplanowana 5 % podwyżka o wskaźnik inflacji.
 
Radni zaproponowali przygotowanie informacji na następne posiedzenie kosztów delegacji
w gminie.
Więcej uwag do projektu budżetu nie wniesiono.
 
Ad. 2. Pani Irena Pawlak – inspektor do spraw produkcji zwierzęcej i roślinnej omówiła temat ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapoznała z proponowanymi  projektami uchwał, które przygotowała zlecona firma. W szczególności zostały omówione zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo. Najważniejszą kwestią jednak jest ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa obliguje ustalenie opłaty od jednego mieszkańca i tak padła propozycja ustalenia opłat:
od 1 osoby – 6 zł
od  2 osób – 12 zł
od  3 osób  -18 zł
od  4 osób - 24 zł
pozostałe osoby w gospodarstwie domowym proponowano zwolnić z opłaty.
Padła też inna propozycja 11 zł od osoby za odpady nie segregowane i 7 zł od osoby za odpady segregowane.
Zdecydowano temat przemyśleć, zorientować się o opłatach jakie przyjmowane są 
w ościennych gminach i temat przesunąć do omawiania na kolejne posiedzenie komisji.
 
Ad. 3. Wójt Gminy poruszył temat internetu dla mieszkańców.
 
Skarbnik Gminy zakomunikowała że na najbliższą sesje Rady Gminy będą zmiany do budżetu gminy na 2012 r.
 
Radny Ciesielski poruszył temat programu usuwania azbestu.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że w tej sprawie w przyszłym roku zwrócimy się do firmy
o opracowanie dokumentacji.
 
Ad. 4. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał Przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (1 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 marca 2013, 13:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1511