P R O T O K Ó Ł Nr 25.12 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 5 listopada 2012 r.


Or.0012.25.12
P R O T O K  Ó Ł  Nr 25.12
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 5 listopada 2012 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,00 do 9,30
 W posiedzeniu  któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał  się następująco:
Omówienie materiałów na XX sesję Rady Gminy Boniewo, w szczególności projektów uchwał:
- projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
- projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku o nieruchomości na 2013 rok,
- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Gminy Boniewo na lata 2012 – 2020,
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych.”
2. Wyznaczenie podmiotów  (miejsc) na rok 2013 , w których wykonywana będzie nieodpłatna praca na cele społeczne.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.
 
Ad. 1. Skarbnik Gminy poinformowała, że została już ogłoszona cena skupu żyta za III kwartały 2012 r. i wynosi 75,86 zł za 1 dt. Zaproponowała pozostawić cenę obowiązującą z roku 2012 r. Zapoznała z projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 75,86 zł do kwoty 43,00 zł za 1 dt.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
 
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Szczegółowo projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Boniewo na lata 2012 – 2020 omówił Wójt Gminy . Zapoznał z planowanymi przedsięwzięciami.
Uwag do projektu nie wniesiono.
 
Radni zapoznani zostali z projektami uchwał w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych „ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków i w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Przedstawione projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radnych bez uwag.
 
Ad. 2. Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz wyjaśnił, ze stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna Wójt zobowiązany jest do wyznaczenia podmiotów na obszarze Gminy Boniewo, na terenie których byłaby wykonywana kara ograniczenia wolności orzeczona w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny. Przepisy się zmieniły i Wójt jest również zobowiązany do przedłożenia takiej informacji również radzie gminy – co poniżej czyni. Wójt zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednie warunki pracy dla takiej osoby.
Wyznaczonym miejscem na rok 2013 w  których wykonywana będzie nieodpłatna kontrolowana praca jest Urząd Gminy w Boniewie.
 
Ad. 3. Wójt Gminy poruszył temat ustawy śmieciowej. Powiedział, że do omówienia tego tematu powrócimy. Wszystkie stosowne dokumenty przygotowuje firma. Założeniem Gminy jest by podatek ten był jak najtańszy i by nie był on wielkim obciążeniem dla mieszkańców.
Nie będzie wykazywany punkt selektywny, będzie on tworzony wspólnie z Gminą Choceń – by zmniejszyć koszty. Wiadomo, że podatek ten to są środki naznaczone, więc trzeba będzie go ściągać. Planowane jest określenie jak najniższej stawki.
 
Radny Ciesielski zapytał, z czego wynika proponowana kwota 10 zł od mieszkańca, którą proponuje się ustalić?
 
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy i wyjaśnił temat podziału śmieci selektywnych. Poruszył temat śmieci z cmentarzy, które są niebezpieczne i opłaty za nie są bardzo wysokie.
 
Radna Pietrucha zapytała czy odbył się już przetarg na budowę oczyszczalni przyzagrodowych?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że jeszcze nie, ale będzie pod koniec listopada br.
 
Radny Majewski zaproponował zakupić dla pracowników publicznych kamizelki odblaskowe z napisem Urząd Gminy.
 
Radny Łukaszewski zwrócił się z prośbą, by rozmawiać z Panią Dębowską zam. Arciszewo
w sprawie usunięcia drzew, które zasłaniają drogę.
 
Radny Grzelak zakomunikował , że przy drodze za parkiem w Osieczu Wielkim są suche drzewa i zasugerował ich usunięcie.
 
Ad. 4. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał Przewodniczący obard.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 lutego 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lutego 2013, 12:34:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1488