P R O T O K Ó Ł Nr 23.12 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo 19 września 2012 roku


Or.0012.23.12
P R O T O K Ó Ł Nr 23.12
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 19 września 2012 r.
w Urzędzie Gminy w Boniewie
w godzinach od 8,30 do 10,15
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
1.Omówienie projektu uchwały w sprawie obwodów wyborczych.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Boniewo.
3. Omówienie inwestycji w gminie.
4. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie.
 
Ad. 1. Wprowadzenia do tematu dokonała pani Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska. Wyjaśniła, że Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje Gminy do jednomandatowych okręgów i tym samym podziału Gminy na stałe obwody głosowania
w terminie 3  miesięcy od dnia ustalenia nowego podziału na okręgi  wyborcze. Rada Gminy dokonała już wcześniej takiego podziału i stąd dalsze czynności. Dotychczas były 4 obwody głosowania, a teraz proponuje się 5. Zapoznała z granicami obwodów głosowania . Nadmieniła, że Boniewo zostało podzielone na 2 okręgi ulicami i 2 obwody głosowania oraz to, że proponowany podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Zapoznała z projektem uchwały.
Uwag do projektu nie wniesiono
Projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo omówiła Pani Sekretarz Gminy.
 
Radny Kubiak stwierdził, że jest dużo niejasności w tej uchwale i nie musimy tej uchwały podjąć. Radny powinien mieć swoje zdanie, bo w końcu po co jest radnym.
 
Przewodniczący obrad zaproponował spotkanie przed najbliższą sesją w celu szczegółowego wyjaśnienia tematu przez Panią Zdzisławę Bywalską.
 
Radny Majewski poruszył temat nadzoru budowlanego przy budowie hali sportowej
w Boniewie. Powiedział, że inspektor nadzoru nie pojawiał się przez 2 miesiące, a teraz zrobił wpis do dziennika o wstrzymaniu budowy.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odbyło się już w tym temacie spotkanie i wszystko zostało wyjaśnione i budowa jest kontynuowana.
 
Radny Majewski zwrócił uwagę by zmusić inspektora nadzoru do nadzorowania budowy i pojawiania się na budowie chociaż  raz w tygodniu.
 
Radni wnioskowali, by inspektor nadzoru budowy hali wykonywał swoje zadanie i doglądał inwestycji raz w tygodniu ze względu na bezpieczeństwo budowy.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że w przeprowadzonych rozmowach z wykonawcą i inspektorem  najważniejszą sprawą był temat by hala pobudowana została zgodnie ze sztuką budowlaną.
 
Radny Ciesielski zapytał o termin zakończenia robót planowanych na ten rok .
 
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, że budowa zakończona zostanie założeniem dachu
w terminie do końca października br.
 
Ad. 3.  Pani Anna Grunt – kierownik referatu techniczno-inwestycyjnego, rolnictwa i gospodarki gruntami poinformowała o prowadzonych inwestycjach w gminie. Powiedziała, że wodociąg na odcinku Bnin -Osiecz Mały jest w trakcie realizacji łącznie z budową drogi. Termin zakończenia inwestycji to październik br. Od poniedziałku wykonawca wchodzi na budowę drogi we wsi  Anielin i Bierzyn – Osiecz Wielki. Nadmieniła, że nie będzie budowana droga przez las.
Nie wyszła inwestycja z budową oczyszczalni przyzagrodowych. Firma ogłosiła upadłość, rozliczy się w terminie do końca września br.
 
Radny Kubiak podniósł temat propozycji budowy oczyszczalni przyzagrodowej w Osieczu Małym na działce w odległości  4 metrów od okien mieszkańców.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na tej działce została zaprojektowana oczyszczalnia ponieważ jest ona przynależną do gruntów gminnych.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że jak dobrze zrobiona oczyszczalnia to nie powinno być czuć nieprzyjemnych zapachów. Ma u siebie pobudowaną oczyszczalnie w odległości 5 metrów od wejścia do domu i jest wszystko w porządku.
 
Radny Majewski powiedział, że wodociąg jest prowadzony zbyt dużym przekrojem rur, może pompa nie pociągnąć tej wody. Wszędzie były zastosowane rury ø 100, a teraz ø 160.
 
Pani Grunt odpowiedziała, że to projektant zaprojektował taki właśnie przekrój rur.
 
Radna Pietrucha zapytała czy będzie ogłoszony przetarg na wykonawcę oczyszczalni przyzagrodowych ?
 
Pani Anna Grunt odpowiedziała, że pieniądze nie przepadną, termin ich wykonania jest przesunięty do końca lipca przyszłego roku. Przetarg będzie ogłoszony jeszcze do końca września br.
 
Radny Majewski zapytał, co ze środkami z programu „Ryby”, czy będzie budowany chodnik w Boniewie i plaża na jeziorze Grójec?
 
Pani Grunt odpowiedziała, że będzie budowany chodnik, procedura się przedłuża ze względu na uzupełnienia do wniosku.
 
Radny Majewski zapytał, czy osoby prywatne skorzystają z tych środków?
 
Sekretarz Gminy – nikt z osób prywatnych nie zakwalifikował się do tego wsparcia. Plaża też będzie realizowana, ale w terminie późniejszym.
 
Radny Majewski zapytał o nieruchomości zakupione od komornika ( tzw. górkę).
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Gmina posiada już ostateczne postanowienie Sądu, ale sprawa umów z najemcami jest trochę kłopotliwa. Umowy dzierżawy są zawarte ze Spółką Multi – Eko- Panem Knapińskim, a pieniądze płacą Panu Waliszewskiemu do ręki łącznie 1.800 zł.
Prawo zezwala nam na to, że możemy wejść w to, ale musimy wypowiedzieć umowy na 3 miesiące.
 
Radny Majewski powiedział, że jak Pan Knapiński użytkuje, niech gminie płaci podatek.
 
Ad. 4.  Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy. Poinformowała, że trzeba będzie wprowadzić do budżetu finansowanie przedszkoli, ale nie wiemy jeszcze kwoty. Wiemy tylko, że udział własny środków Gminy ma wynosić 15 %.
 
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy. Powiedziała, że Gmina weszła
w program na utworzenie oddziału przedszkolnego, w którym będą też zajęcia dla  dzieci autystycznych. Do pracy z tym dziećmi są już przygotowane dwie panie, ukończyły specjalistyczny kurs i podjęły studia. Mamy na terenie gminy kilka takich dzieci, które wcześniej były dowożone na zajęcia do Przedszkola w Kąkowej Woli. Od września dziecko Pani Janiak z Łąk Wielkich już korzysta z zajęć w naszym przedszkolu, tylko Pani Andrzejewska z Bierzyna jest oporna i dowozi swoje dziecko do Przedszkola poza teren Gminy. W związku z tym, że obowiązek szkolny jest od 5 roku życia, to gmina nie wyraziła zgody na dowóz tych dzieci samochodem gminnym.                                                                                                                                                                                    
Pani Sekretarz wyjaśniła też temat indywidualnego nauczania uczniów.
 
Ad. 5.  Pani radna Pietrucha poruszyła temat dożywiania dzieci.
 
Pani Skarbnik wyjaśniała, że była intencja by wszystkie dzieci były dożywiane, ale pozostało na starych zasadach- nie można było inaczej. Poinformowała, że stawka za obiad w tym roku wynosi 1,50 zł.
 
Radny Sowiński przekazał problem Pani Smolińskiej – mieszkanki Pałacu w Otmianowie.
Zdecydowano, że komisja mieszkaniowa zajmie się tą sprawą.
 
Radny Majewski poinformował, że Pani Rybacka zwróciła się z prośbą o przydzielenie jej pomieszczenia po Aptece na powiększenie mieszkania.
 
Radni wnioskowali przychylić się do prośby i przydzielić to pomieszczenie na pokój dla syna Pani Rybackiej.
 
Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że w sprawie nieruchomości po Ośrodku Zdrowia
w Boniewie jest wystosowane pismo do Starostwa o przekwalifikowanie użytkowania,
na pewno będzie pozytywnie rozpatrzone.
 
Radny Łukaszewski poruszył temat odszkodowania za słupy energetyczne.
 
Radny Ciesielski powiedział, że sprawdziły się kosze na plastiki i  mogłoby Saniko ustawić też kosze na szkło i na elektro śmieci. 
 
Ad.6.   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                            Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Jarosław Gazda
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 lutego 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lutego 2013, 12:27:31)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (6 lutego 2013, 12:30:37)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1674